Хүндэтэ угсаатан

Хүндэтэ угсаатан!

Онон ба Хэрлэн голнуудай эрьеэр шэнэхэн зүлгын ногооржо байхада, хойто зүгэй Ангара, Зүлхэ мүрэнүүд һүүлшынгээ адар мүльһэнүүдээр даршаһан зандаа байдаг. Нүүдэлшэ арадаймнай сүлөөтэ һуудал буудалнууд салуу үргэнөөр таран түбхинэнхэй. Тиигэбэшье эхын уурагта түрэл хэлэмнай, элинсэг хулинсагаймнай эбэршэгүй ёһо заншал, үндэһэн соёлоо хүгжөөхэ гэһэн һанаа үнөөмнай – эблүүлэн нэгэдүүлхэ хамтымнай хүсэн гээшэл.

2016 ондо “Алтаргана” уласхоорондын ехэ нааданай айлшад ба хабаадагшад Буряад Улас тээшэмнай хүлэг моридоо шэглүүлхэнь гээшэ. Манай буряад арадай эрхим бэрхэ дуушад, урашуул, баатар мэргэшүүлнай байха бүхы мэргэжэл шадабарияа харуулха, арга мэдэсээрээ элбэгээр хубаалдаха, һайхан хүүхэдэйнгээ бэлиг талаан дэлгээхэ зорилго урдаа табинхайнууд.

Тиин бидэ хамтымнай гуламта болог лэ гэн, “Алтаргана” сайтынгаа галынь анхан дэгжээн, хэдынэйшье сагта иишэ орожо, шэнэ гү, али хуушан нүхэдөөрөө золгожо, зүрхэ сэдьхэлээ ханаан байхыетнай та бүгэдые уринабди.

Саашадаа тус сайтнай зоной туһада хүдэлжэ, хүн бүхэндэ өөрынгөө һайн талые харуулжа шадамаар, һонин һанаашалгануудаар андалдамаар, алибаа асуудалнуудта харюу оломоор лэ байха гэжэ найдая. Али гэбэл, хэн нэгэнэй зохёохы ажаябуулгын эхин булагшье боложо магадгүйл! Яабашье энэ сайтнай холуур таһаран, ондо ондоо хизаар оронуудаар ажаһуужа байһан хүнүүдтэ эб нэгын мэдэрэл олгохо нэгэ арга ха юм даа. Эрхим хүндэтэ та бүгэдын аһан һайхан хүсэл бодолнууд бэелэн, суг һанаатай зон нүхэдэйтнай дүхэриг улам үргэдэн байхань болтогой гэжэ үреэл табия.

Буряад Улсын соёлой яаманай һайд Тимур Цыбиков,
“Алтаргана” нааданай эмхидхэлэй хороон

 

Дорогие соплеменники!

Когда на берегах Онона и Керулена уже зеленеет трава, северные реки Лена и Ангара все еще несут последние льдины. Вот как далеко друг от друга раскинулись наши привольные бурятские кочевья! Но всех нас объединяет наш родной язык, нерушимые традиции общих предков, трепетное отношение к своей культуре.

В 2016 году участники и гости международного фестиваля «Алтаргана» направят своих коней в сторону Республики Бурятия. Лучшие певцы, мастера, богатыри и мэргэны бурятского народа готовятся к тому, чтобы щедро поделиться творческими достижениями, продемонстрировать безграничные возможности и таланты, показать умения своих красавиц.

В ожидании сакраментальной встречи, мы возжигаем большой общий очаг – сайт «Алтаргана», чтобы вы могли в любой момент найти здесь новых и старых друзей, отдохнуть сердцем, отогреться душой.
Надеемся, что новый сайт позволит всем лучше раскрыть себя, обменяться интересными идеями и найти ответы на вопросы. А для кого-то, может быть, станет началом профессиональной творческой карьеры! Сайт поможет нам, живущим в разных регионах и странах, глубже ощущать свою общность. Пусть воплощаются ваши самые смелые творческие замыслы, расширяется круг ваших друзей и единомышленников.

Министр культуры Республики Бурятия Тимур Цыбиков,
организационный комитет фестиваля “Алтаргана”