Оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн

ОРШОН ҮЕЫН БУРЯАД ДУУНАЙ МҮРЫСӨӨН

 

 1. Юрэнхы дүримүүд

1.1. Мүрысөө эмхидхэн байгуулагша – «П.И. Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай дунда мэргэжэлэй hургуули» гэhэн Буряад Уласай hуралсалай бэеэ дааhан эмхи зургаан.

1.2. Мүрысөөнэй зорилгонууд:

Оршон үеын дуунуудые гүйсэдхэлгые хүгжөөхэ, уран hайханай талыень үргэхэ, дуушадай шадабари дээшэлүүлхэ, залуу дуушадые дэмжэхэ, бэлигтэй залуушуулые элирүүлхэ hанаашалгаар үнгэргэгдэнэ.

Мүрысөөнэй зорилго: буряадуудай оршон үеын үндэhэн дээрэ дуу гүйсэдхэлгын соёл ба шадабариие бэе бэенhээ халан абалга, бага тайзанай хэмжүүртэ дуунуудые гүйсэдхэлгые дэлгэрүүлгэ, шэнэ дуушад болон бүлгэмүүдые элирүүлгэ ба али болохоор дэмжэлгэ, холо ойрын орон нютагуудтай соёлой талаар харилсаагаа үргэдхэлгэ, зохёохы дүршэлөө халан абалга, шэнэ зохёохы түлэбүүдые байгуулгые дэмжэхэ.

 1. Мүрысөөнэй дүримүүд ба гуримууд:

2.1. Бэлигтэй гүйсэдхэгшэд, дуунай ямаршье түрэл зүйлдэ хамаагүй, мүрысөөндэ уригдана.

2.2. Мүрысөөн иимэ нэрлэгдэhэн заабаринуудаар үнгэрхэ:

2.2.1. Оршон үеын (эстрадна) буряад дуу гүйсэдхэгшэд;

2.2.2. Оршон үеын буряад дуу зохёогшод;

2.2.3. Дэлгэстэ харуулхаар буулгагдаһан дуун

2.3. Оршон үеын буряад дуу гүйсэдхэгшэд наhанай хоёр бүлэгтэ хубаарха:

 • 1 бүлэг – 7-hоо 16 наhа оруулан; (хүүгэдэй хоолой хамгаалгые хабаадуулжа байһан эмхидхэлшэдтэ даалгаха)
 • 2 бүлэг – 17 наhанhаа дээшэ.

Хабаадагшын наһанай хэмжүүр зургаан һарын 30-най байдалаар хараалагдаха.

2.4. Наадан-мүрысөөндэ хабаадагша маяг болон удхаараа хоёр ондоо дуунуудые тушааха ёhотой.

2.5. «Оршон үеын буряад дуу зохёогшод» гэжэ нэрлэгдэһэн мүрысөөнэй заабарида 2014 онһоо эхилжэ бэшэгдэһэн дуунууд орохо ёһотой. Эндэ хүгжэм ба үгэнүүдые зохёогшод сэгнэгдэхэ. Зохёогшод бэшэгдэһэн хүгжэм үгэнүүдтэйнь Finale, Sibelius гэһэн хэб соо тушааха. Дуунай үгэнүүд саарһан дээрэ мүн сахим аргаар тушаагдаха.

2.6. «Дэлгэстэ харуулхаар буулгагдаһан дуун – видеоклип» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида 2014 онһоо эхилжэ бэшэгдэһэн дуун абтаха. Дуун буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн байха. Дуун 2016 оной нэгэ һарын нэгэнһээ дүрбэн һарын 30 болотор 03-kol@mail.ru гэһэн сахим хаягаар оруулагдаха ёһотой. Мүрысөө эмхидхэгшэд 2016 оной табан һарын нэгэнһээ зургаан һарын 30 болотор тэрэ дууень юртэмсын бусайдаһан соо www.altargana.info буудалда оруулха, харагшадай һайшааһан тэмдэгээр сэгнэгдэхэ. Энэ заабарида 1 илагша байха ёһотой.

2.7. Наадан-мүрысөөндэ хабаадагша эндэ дурадхаhан дуунуудаа гүйсэдхэхэ эрхэтэй байhанаа найдуулха ёhотой. Зохёолшодой эрхэнүүдые сахидаг эмхи зургаануудтай гаража боломоор харилсаануудаа өөр дээрээ даажа абаха ёhотой.

2.8. Бүхы хабаадагшад тоглооной хубсаhаар болон «амидаар» дуугаа гүйсэдхэхэ.

2.9. Наадан-мүрысөө сэгнэлтын эрилтэнүүд:

 • гүйсэдхэлгын шадабари;
 • гүйсэдхэhэн зохёолойнь өөрсэ болон үндэhэн шэнжэ;
 • тайзан дээрэ бэеэ харуулха шадабари, дүршэл.
 • дуунай удхые харуулһан тала

2.10. Хүгжэм зохёогшодые сэгнэлтын эрилтэнүүд:

үндэhэн хүгжэмэй баяниие харуулhан, түхэл маягаараа, доторойнгоо аялгаар илгарhан байлга;

 • удхатай байлга, тэрээндээ тааралдал;
 • дуунай үгэнүүдэй баяниие харуулhан;
 • хүгжэмэй, тэрэниие зохёолгын өөрсэ тала;
 • һанаашалгын эли харагдаһан таланууд;
 • үгэнүүдэйнь баян тала.

2.11. «Оршон үеын (эстрадна) буряад дуу гүйсэдхэгшэд» ба «Оршон үеын буряад дуу зохёогшод» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаринуудта 3-3 илагшад тодоруулагдажа, тэдээндэ илагшын үнэмшэлгэнүүд, үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаха. Тиихэдэ «Дэлгэстэ харуулхаар бэшэгдэһэн дуун – видеоклип» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида нэгэ хүндэ илагшын нэрэ зэргэ олгогдохо.

 

«ОРШОН ҮЕЫН БУРЯАД ДУУНАЙ МҮРЫСӨӨНЭЙ»

НЮУР ЗААҺАН МЭДYYЛГЭ

 

 1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________
 2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гүйсэдөөр_____________________
 3. Нэрлэгдэhэн заабари _______________________
 4. Ажалладаг, hурадаг газар _____________________
 5. Эзэлдэг тушаал__________
 6. Дуушанай, шуулгын түрэһэн он, һара_________________
 7. Мүрысөөнүүд, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд

_______________________________________________________

 1. Эрхилэгшэ багшын нэрэ, обог ____________________________
 2. Нэгэдэхи дуун – дуунай нэрэ

– Хүгжэм зохёогшо

– Yгэнүүдыень зохёогшо

– Дуу шэмэглэгшэ

– Дуунай хэмжүүр

– Дуунай байгуулагдаhан саг

Хоёрдохи дуун – дуунай нэрэ

– Хүгжэм зохёогшо

– Yгэнүүдыень зохёогшо

– Дуу шэмэглэгшэ

– Дуунай хэмжүүр

– Дуунай байгуулагдаhан саг

 1. ИНН ______________________________________
 2. Гүрэнэй тэдхэмжын гар даалгын үнэмшэлгын дугаар __
 3. Гэрэй хаяг ________________________
 4. Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар
 5. Моторой тэмдэг (гар үзэг) ____________________________
 6. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг _____________

 

Мүрысөөндэ хабаадахын түлөө оруулха:

– Мэдүүлгэ (1-дэхи хабсаргалта) 2016 оной зургаан hарын 1 болотор иимэ хаягаар: Буряад Улас, Улаан-Yдэ хото, Илалтын үргэн сүлөө, 17, тогтомол утаhан/факс 8(3012) 20-44-92; 8(3012) 20-04-40, гар утаhан 8 902 1 61 02 77, сахим хаяг – E-mail: 03-kol@ mail.ru

– хабаадагшын нюур зааhан данса-паспортын нэгэдэхи нюурай хуулбари;

– зохёохы намтар;

– уран аргаар бүтээгдэhэн гэрэл зурагаа (3 шэрхэг хүрэтэр);

– сахим дэбтэр соо дахажа дуулаха хүгжэмөө – фонограмма (–1) хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ заажа. Бүлгэмэйнгөө нэрэ, үгэ, хүгжэм зохёогшодоо нэрлэхэ;

– «Дэлгэстэ харуулха дуунай клип – Видеоклип» гэжэ нэрлэгдэhэн мүрысөөндэ хабаадагша дуунайнгаа уран һайханаар буулгаһан клип эльгээхэ.

 

 КОНКУРС БУРЯТСКОЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ

 Общие положения

 Организатор конкурса: ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского».

Цели и задачи:

 • дальнейшее развития песенного эстрадного жанра;
 • расширение репертуара и повышение исполнительского мастерства участников;
 • выявление и поддержка молодых авторов, исполнителей, работающих в жанре эстрадной песни;
 • пропаганда национальной эстрадной песни;
 • укрепление и расширение культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья; творческий обмен опытом, повышение профессионального уровня участников и стимулирование создания новых творческих проектов.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

 • К участию в конкурсе приглашаются исполнители (соло, дуэт, ансамбль, группа) и авторы эстрадной песни.
 • Конкурс проводится по следующим номинациям:
  • «Исполнители бурятской эстрадной песни»;
  • «Авторы бурятской эстрадной песни»;
  • «Видеоклип».
 • В номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни» устанавливаются следующие возрастные категории:

I категория – до 16 лет включительно ( ответственность за охрану детского голоса возложить на направляющую организацию);

II категория – от 17 лет и старше.

Возраст участника определяется по состоянию на 30 июня.

 • В номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни» конкурсанты должны представить две разнохарактерные песни. Дата создания песен может быть любой.
 • В номинации «Авторы бурятской эстрадной песни» должна быть представлена одна песня, созданная не ранее 2014 года. Оцениваются композитор и автор поэтического текста.Композитор и автор текста должны предоставить клавир песни или нотную запись мелодии, набранные в музыкальных нотных редакторах с подтекстовкой (программы Finale, Sibelius) и текст песни в бумажном и электронном видах.
 • В номинации «Видеоклип» оценивается видеоклип, созданный не ранее 2014 года. Эстрадная песня должна исполняться на бурятском языке, дата создания песни может быть любой. Видеоклипы направляются в адрес организатора конкурса в период с 01.01.2016 по 30.04.2016 года (адрес электронной почты e-mail: 03-kol@mail.ru). Организатор Конкурса размещает видеоклипы на сайте Фестиваля. В период с 01.05.2016 по 30.06.2016 года на сайте Фестиваля будет осуществляться голосование за понравившийся видеоклип (победитель 1 видеоклип).
 • Участник конкурса гарантирует наличие у него прав на исполнение заявленных произведений. Все взаимоотношения и обязательства по авторским смежным правам с авторскими обществами участники Фестиваля-конкурса несут самостоятельно.
 • Все конкурсанты выступают в концертных костюмах в «живом» исполнении.
 • Критерии оценки в номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни»:

— исполнительское мастерство;

— самобытность и уникальность художественного материала;

— сценический имидж;

— раскрытие образного содержания песни.

2.10. Критерии оценки в номинации «Авторы бурятской эстрадной песни»:

— богатство и красота мелодики;

— связь с традиционными стилями бурятской народной песни;

— оригинальность гармонии, ритма, фактуры;

— оригинальные композиционные решения;

— музыкальное решение жанровых особенностей песни;

— идейный замысел содержания;

— богатство поэтического текста.

2.11. Три победителя в номинациях «Исполнители бурятской эстрадной песни» и «Авторы бурятской эстрадной песни» награждаются дипломами Лауреатов и призами. Видеоклип, набравший большинство голосов в интернете признается победителем, и ему присуждается звание Лауреата.

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016»

 в конкурсе бурятской эстрадной песни

 

 1. Регион, район, населенный пункт _________________________
 2. Фамилия, имя отчество или полное название коллектива ___________________________
 3. Номинация _______________________________
 4. Ведомственная принадлежность __________________________
 5. Почтовый адрес, тел., факс_______________________________
 6. Дата рождения участника или год создания коллектива ____________________________
 7. ФИО руководителя _____________________________________
 8. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения _____________
 9. Программа выступления:

1 песня: название _________________________________________,

автор музыки _____________________________________________,

автор поэтического текста __________________________________,

аранжировщик _________________________________________________________,

время звучания ___________________________________________,

дата создания песни/видеоклипа ________________________________

2 песня: название ___________________________________________,

автор музыки ______________________________________________,

автор поэтического текста ___________________________________,

аранжировщик ____________________________________________,

время звучания__________________________________________,

дата создания песни/видеоклипа ____________________________

 1. ИНН ________________________________________________
 2. № пенсионного с/с ____________________________________
 3. Домашний адрес ______________________________________
 4. Контактный телефон __________________________________
 5. Подпись _______________
 6. Подпись ответственного лица ___________

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

Заявку до 1 июня 2016 года по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы 17, тел./факс: 8(3012) 20-44-92, 8 (9021)61-02-77, 8(9834)200-440 e-mail: 03-kol@ mail.ru

Копию первой страницы паспорта участника;

Творческую биографию;

Художественные фотографии (до трех штук);

Фонограммы «-1» на электронном носителе с указанием ФИО участника, названия коллектива, авторов музыки и слов песни;

Запись видеоклипа для участия в номинации «Видеоклип».