Буряад ирагуу найрагай мүрысөөн

БУРЯАД ИРАГУУ НАЙРАГАЙ МYРЫСӨӨН

Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан

Һанаашалга ба зорилгонууд:

 • Энэ мүрысөөн буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг бэлигтэй залуу уран шүлэгшэдые, яруу найрагшадые элирүүлхэ, эрхим зохёолнуудыень хэблэхэ, зохёохы ургалтыень, тиихэдэ мэдээжэ болохо ябадалыень дэмжэхэ зорилготой үнгэргэгдэнэ.
 • Мүрысөөн олоной нюдэн дээрэ олоной хабаадалгатай үнгэрхэ. Тиигэжэ буряад хэлэн дээрээ бэшэдэг бэлигтэй шүлэгшэдые зоной урда харуулха, тэдэнэй зохёохы ургалтада болон мэдээжэ болохо ябадалда нүлөөлхэ.

Мүрысөө үнгэргэхэ эрхэ нүхэсэл ба гурим:

Буряад соёлдо, хэлэндэ, уг гарбалда, үндэhэн заншалнуудта болон буряадуудай мүнөө үеын баялигуудта хабаатай шүлэгүүд абтаха.

Түлөөлгэ бүхэнhөө буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг, можо нютагуудайнгаа мүрысөөндэ илажа гараhан 1-3 шүлэгшэд (нютаг можонуудтаа диилэжэ гараашад) мүрысөөндэ хабаадаха аргатай.

Мүрысөөнэй нэрлэгдэhэн заабаринууд:

 • 16-hаа 35 наhан хүрэтэр шүлэгшэдэй бэшэhэн 3-hаа үлүү бэшэ эрхим шүлэг (поэмэ, соло, магтаал, гуниг).
 • 35 наhанhаа дээшэ шүлэгшэдэй бэшэhэн 3-hаа үлүү бэшэ эрхим шүлэг (поэмэ, соло, магтаал, гуниг).

Уласхоорондын мүрысөөнэй дүнгүүдээр 2 нэрлэгдэhэн заабарида 3-3 илагшад нэрлэгдэжэ, тэдээндэ илагшын үнэмшэлгэнүүд барюулагдаха (дүн хамта 6 илагшад).

Мүрысөөн 3 шатаhаа бүридэнэ:

1-дэхи шата: гүн ухаанай ба уянгын шэглэлтэй шүлэгүүдые мүрысөөнэй гуримаар шагналга;

2-дохи шата: хоёрдохи шатада ороhон зохёолнуудай нэгыень мүрысөөнэй гуримаар шагналга;

3-дахи шата: түгэсхэлэй шатада орогшод 10 минутын турша соо шүүгшэдэй бүлэгэй нэрлэhэн эрилтын хэмжээндэ ябууд бэшэлгэ харуулха.

Сэгнэлгын эрилтэнүүд:

 • Бэшэлгын дүршэл харуулалга
 • Зохёолойнь сэдьхэл дайралга, шүлэгшын хубиин хандаса;
 • Шүлэгэй ба доторой хэмжүүрэй олон янза;
 • Түрэл хэлэнэй баялиг, үндэhэн зэргэсүүлгэнүүд, дүрэнүүд;
 • Зохёолой дабтагдашагүй тала.

Шүүгшэдэй бүлэг 5 баллай гуримаар зохёолнуудые сэгнэхэ

Мүрысөөнэй зохёолнуудые мэдээжэ сурбалжалагшад, уран зохёолшод, эрдэмтэдһээ бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ. Шүүлгын бүлэгэй түрүүлэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн үнгэргэгшэ орон нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Мүрысөөндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ оруулха гурим

 • 2016 оной 6 hарын 1 болотор мэдүүлгэ оруулха.
 • Мэдүүлгэнүүдээ эмхидхэлэй хорооной konburpoez16@mail.ru гэhэн сахим хаяг дээрэ, үгышье hаа иимэ шуудан хаягаар ябуулха: 670000, Улаан-Yдэ хото, Ербановай гудамжа, 4. Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан. Шэнэ онол аргануудаар ниитэ харилсаанай таhаг.

Нюур зааhан мэдүүлгын түхэл:

 1. Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ
 2. Нюуса нэрэ (өөрын дураар)
 3. Уг гарбал
 4. Түрэhэн он, hара, үдэр
 5. Ажалай (hуралсалай) газар
 6. Хаяг
 7. Холбоо тогтоохо утаhан
 8. Сахим хаяг
 9. Хуряангы намтар
 10. Зохёолой нэрэ
 11. Word хэб соо оруулагдаhан шүлэглэмэл зохёол

 

Асуудалнуудай гарабал, иимэ утаhаар холбоо тогтоогооройт:

Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан. Утаhан: 8 (3012) 219190; 214857.

 

КОНКУРС БУРЯТСКОЙ ПОЭЗИИ

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»

Цели и задачи:

 • Выявление и поощрение талантливых поэтов, пишущих на бурятском языке, публикация их лучших произведений.
 • Организация публичных выступленийталантливых поэтов, пишущих на бурятскомязыке, содействие их творческому росту и известности.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

Принимаются стихи на темы, связанные с бурятской культурой, языком, родословными, национальными традициями и современными ценностями бурят.

От каждой делегации в конкурсе принимают участие от 1-го до 3-х поэтов (победители отборочных региональных туров), пишущие на бурятском языке.

Номинации конкурса:

 • Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более 3-х (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди молодежи (возраст от 16 до 35 лет).
 • Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более 3-х (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди взрослых (возраст от 35 лет и старше).

По результатам Международного конкурса будут выявлены по 3 победителя по 2-м номинациям и награждены дипломами Лауреата (итого 6 призовых мест).

Конкурс проходит в 3 этапа:

1-й этап – конкурсное прослушивание произведения философского или лирического характера;

2-й этап – конкурсное прослушивание одного из произведений на выбор прошедших во второй этап;

3-й этап – в течение 10 минут финалисты пишут экспромт на бурятском языке на заданную тему (темы предлагает жюри).

Критерии оценки:

 • Зрелость манеры выражения;
 • Эмоциональное воздействие произведения и личностный подоход автора;
 • Стихотворное и ритмическое разнообразие текста;
 • Богатство родного языка, национальные символы и образы;
 • Уникальность произведения.

Конкурсная оценка произведений осуществляется членами жюри по пятибалльной шкале (от 0 до 5 баллов).

Конкурсные произведения оценивает компетентное жюри из числа деятелей СМИ, писателей и ученых. Председателя жюри выдвигает и утверждает Организационный комитет региона-организатора фестиваля «Алтаргана-2016».

Порядок подачи конкурсных заявок

 • Заявки принимаются до 1 июня 2016 года.
 • Подача заявок осуществляется в электронном виде через электронную почту оргкомитета: konburpoez16@mail.ru или по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, отдел инновационного развития и связей с общественностью.

Форма заявочной анкеты:
1.Ф.И.О.
2. Псевдоним (по желанию)
3. Родовая принадлежность

 1. Дата рождения
  5. Место работы (учебы)
  6. Адрес:
  7. Контактный телефон:
  8. E-mail:
  9. Краткая автобиография:
  10. Название произведения:
  11. Текст стихотворных произведений в документе Word.

 Справки по телефонам: Национальная библиотека Республики Бурятия, тел. 8(3012) 219190, 214857.