«Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй мүрысөөн

«БУРЯАД ХҮНЭЙ НЭГЭ ҮДЭР»

ГЭҺЭН АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛОЙ

БҮЛГЭМҮҮДЭЙ МҮРЫСӨӨН

 

Мүрысөө эмхидхэгшэ: «Буряад Уласай уран бэлигэй түб» гэһэн соёлой бэе даанги эмхи зургаан

Мүрысөөнэй уг зорилгонууд:

 • Арадай соёлой эрхим ёһо заншалнуудые һэргээлгэ, сахилга болон хүгжөөлгэ, аман зохёол ёһо руунь хубилгахын тула таарамжатай байдал байгуулгада туһалалга;
 • Буряад хэлэнэй, арадай заншалта ажабайдалай ба ухаан сэдьхэлэй соёлой аяараа байдал дэлгэрэлгэдэ таарамжатай арга нүхэсэл байгуулга;
 • Уран һайханай бүлгэмүүдэй гүйсэдхэлгын хэмжээнэй ургалтые урмашуулга;
 • Буряад арадай заншал гуримуудые харуулhан арадай үндэhэн уран бүтээл хүгжөөлгэ.

Мүрысөө үнгэргэлгын эрхэ нүхэсэл ба гурим:

Арадай угсаатанай уг гарбалай (нютагай олондо мэдээжэ бодото аман зохёолой эшэ үндэһэнэй онсо илгаануудые түлөөлхэ ёһотой) талаар хүдэлдэг аман зохёолой бүлгэмүүд мүрысөөндэ хабаадаха.

Бүлгэмүүд 20 хүнһөө бүридэхэ.

Түлөөлгэ бүхэнhөө аман зохёолой нэгэ бүлгэм хабаадаха.

Эдэ бүлгэмүүд гэр бүлэнүүдэй ба литын-үйлэдбэриин, арадай һайндэрнүүдэй, залуушуулай наадануудай, зоной һуудал байдалай үзэгдэлнүүдэй хэһэгүүдые үндэһөөрнь шэнэлһэн зүжэглэмэл наада мүрысөөндэ табиха. Арадай аман зохёолой эрхим зүйлнүүд (дуунууд, хатар, хүгжэмэй зэмсэгүүд, магтаал соло түүрээлгэнүүд) эдэнэй түлэбүүдтэ оруулагдаха ёһотой. Хэр угһаа хойшо хабаадагшын можо нютагта абажа ябаһан тоглоо-нааданай хубсаһа хунарта болон хэрэгсэлнүүдтэ эдэ бүлгэмүүд онсо анхаралаа хандуулха зэргэтэй.

Наадан 20 минутын туршада үргэлжэлхэ зэргэтэй. Yгтэhэн сагhаа үлүү гаргабал, эсэсэй дүн доошолхо болохо.

Арадай заншалта соёлой элитэ мэдээжэ ажал ябуулагшадһаа бүридэһэн шүүгшэдэй бүлэг бүлгэмүүдэй наадые сэгнэхэ.

Сэгнэлтын эрилтэнүүд:

 • гүйсэдхэлгын өөрсэ ба hонин тала;
 • нааданай аман зохёол бодото, үнэн зүрхэнhөө гүйсэдхэгдэхэ ёhотой;
 • хизаар ороноо шэнжэлхы эли харагдаhан шэглэл;
 • тайзанай оршондо тааруулалга;
 • заншалта хубсаhан;
 • нааданай хэрэгсэлнүүд.

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын тула 2016 оной 6 hарын 1 болотор баталагдаhан түхэлэй мэдүүлгэ, сахим хэбтэ оруулаад, 2016 оной зургаан фарын 30 болотор «Арадай уран бэлигэй улас түрын түб» altarganarb@mail.ru гэhэн сахим хаягаар оруулха.

Тиихэдээ мүрысөөнэй саарһан дээрэ бэшэгдэһэнсагай ба ябасын хубаариие бүридхэлдэ ороһон үдэртөө Ехэ нааданай хүтэлбэридэ тушааха: 670031, Улаан-Үдэ хото, Красногвардейскэ гудамжа, 32, РЦНТ гэhэн хаягаар.

Түрүүшын гурбан hуурида гараhан бүлгэмүүд илагшадай үнэмшэлгэнүүдээр, үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаха.

«Алтаргана» Ехэ нааданай боложо байха үедэ Улаан-Үдэ хотын тайзанууд дээрэ тоглон хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ.

Асуудалнуудаа 8 (301-2) 45-53-25 дугаарай хотын тогтомол утаhаар, 8 (9021) 60-30-14 дугаарай гар утаhаар холбоо тогтоожо шиидхэхэт. Зонхилогшо – Гармаева Нина Будаевна.

 

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»

гэhэн үндэhэн Ехэ нааданай

«БУРЯАД ХҮНЭЙ НЭГЭ ҮДЭР»

гэhэн мүрысөөндэ хабаадаха тухай нюур зааһан мэдүүлгэ

 

 1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________
 2. Бүлгэмэй нэрэ ________________________________
 3. Хэнэй мэдэлэйб _______________________________
 4. Шуудан хаяг, утаhан/факс _______________________
 5. Бүлгэмэй байгуулагдаhан он _____________________
 6. Хүтэлбэрилэгшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ __________
 7. Мүрысөөнүүд, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд

__________________________________________________

 1. Энэ нааданда хабаадаха түлэб ____________________
 2. Хүтэлбэрилэгшын нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээсэлнүүд

____________________________________________________

 1. Гэрэй хаяг: ________________________________________
 2. Холбоо тогтоохо утаhан ______________________________
 3. Моторой тэмдэг (гар үзэг) _____________________________
 4. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________
 5. E-mail:_____________________________________________

 

КОНКУРС ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

«ОДИН ДЕНЬ БУРЯТА»

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»

Цели и задачи:

 • возрождение, сохранение и развитие лучших традиций народной культуры, содействие созданию оптимальных условий для обновления фольклорных традиций;
 • сохранение естественной среды бытования бурятского языка и элементов традиционной материальной и духовной культуры народа;
 • стимулирование творческого роста художественных коллективов и их исполнительского уровня;
 • развитие самобытного народного художественного творчества, отражающего традиции бурятского народа.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

Принимают участие фольклорные коллективы, работающие в этнофольклорном направлении. Участники представляют картины из жизни бурят, построенные на основе особенностей бытования местного аутентичного фольклора.

Количественный состав коллективов – 15-20 человек, 1 сопровождающий.

Каждую делегацию представляет один фольклорный коллектив.

Коллективы представляют на конкурс театрализованную программу – реконструкцию фрагментов обрядов (семейных и календарно-производственных), народных праздников, молодежных игрищ, картин народного быта. Программа обязательно должна включать в себя лучшие образцы устного, песенного народного творчества; танцевальный, инструментальный фольклор. Коллективам необходимо обратить особое внимание на концертные костюмы, реквизит, которые должны соответствовать традиционным канонам данного региона и сюжету представления.

Время выступления до 20 минут. Превышение регламента влечет снижение итоговой оценки.

Выступление коллективов оценивает жюри, в состав которого входят известные деятели по традиционной народной культуре.

Критерии оценок:

 • самобытность и оригинальность исполнения;
 • аутентичность фольклора;
 • этнографическое направление;
 • сценическое воплощение;
 • традиционный костюм;
 • атрибутика и реквизит.

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 июня 2016 г. направить анкету-заявку установленного образца, сценарий обряда в электронном варианте представить до 30 июня 2016 г. на электронный адрес ГАУК РБ «РЦНТ» altarganarb@mail.ru.

Необходимо также представить сценарий обряда в письменном варианте  в день регистрации в штаб Фестиваля по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, 32, Республиканский центр народного творчества», отдел народного творчества.

Три лучших коллектива награждаются дипломами Лауреата и призами.

Во время проведения фестиваля «Алтаргана-2016» творческие коллективы будут выступать на сценических площадках города Улан-Удэ в концертных программах.

Справки по телефону: 8(3012) 45-53-25, 8(9021) 60-30-14, координатор –Гармаева Нина Будаевна.

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016» в конкурсе фольклорных коллективов

«Один день бурята»

 

 1. Регион, район, населенный пункт _________________________
 2. Полное название коллектива _____________________________
 3. Ведомственная принадлежность __________________________
 4. Почтовый адрес, тел., факс_______________________________
 5. Год создания __________________________________________
 6. ФИО руководителя_____________________________________
 7. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения

_____________________________________________________________

 1. Программа конкурсного выступления _____________________
 2. Паспортные данные руководителя коллектива _______________
 3. Домашний адрес ______________________________________
 4. Контактный телефон __________________________________
 5. Подпись _______________
 6. Подпись ответственного лица ___________
 7. Е-mail________________________________________________