Номуудай мүрысөөн

НОМУУДАЙ МYРЫСӨӨН

 Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан

Мүрысөөнэй hанаашалга ба зорилгонууд:

 • Буряад хэлэ, буряад соёл сахин хүгжөөхэ хэрэгтэ туhа хүргэлгэ;
 • Буряад үндэhэтэн тухай эрхим ном элирүүлэн, олоной дунда дэлгэрүүлгэ;
 • Номой хэблэлэй хүдэлмэриин хүгжэлтэдэ туhа хүргэлгэ.

Мүрысөөнэй эрхэ нүхэсэл ба гурим:

 1. ОХУ-гай можо нютагуудай, Байгал тойроhон нютагуудай ба Уласхоорондын «Алтаргана-2016» нааданда оролсоhон орон нютагуудай (Хитадай, Монголой) зохёолшод болон хэблэлнүүд энэ мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй.
 2. Мүрысөөндэ 2014 онhоо 2016 оной табан hара болотор хэблэгдэhэн номууд табигдаха, тэдэнэй тоодо соносодог номууд.
 3. Мүрысөөндэ табигдаhан ном урид хэблэгдэhэн байжа, дахинаа хэблэгдэhэн байха ёhогүй.
 4. Мүрысөөн хоёр шатаhаа бүридэнэ:

– Можо нютагуудай шата: Буряад Уласай зохёолшодой номуудые шэлэн абалгын шата; Энэ шатада диилэжэ гараашад Уласхоорондын «Алтаргана-2016» Ехэ нааданда номоо табиха эрхэдэ хүртэнэ;

– Уласхоорондын шата: Уласхоорондын «Алтаргана-2016» Ехэ нааданай номуудай мүрысөөн.

 

 1. Мүрысөөнэй нэрлэгдэhэн заабаринууд:
 • Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном:
 • Хүүгэдэй зохёол;
 • Уран зохёол;
 • Эрдэм-дэлгэрүүлгын ном, баримтанууд ба мэдээсэлнүүдэй ном, баримтата зохёол г.м.)
 • Бусад хэлэнүүд дээрэ буряадууд ба буряад соёл тухай эрхим ном

Уласхоорондын мүрысөөнэй дүнгүүдээр нэрлэгдэhэн «Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном» гэһэн заабарида 3-3 илагшад, тиихэдэ «Бусад хэлэнүүд дээрэ буряадууд ба буряад соёл тухай эрхим ном» гэhэн заабарида 1 илагша гээд нэрлэгдэхэ (дүн хамта 10 илагшад):

 1. Сэгнэлгын эрилтэнүүд:
 • Удхын сэнтэй тала;
 • Номой дабтагдашагүй тала;
 • Хэблэлэй шанар.

Мүрысөөндэ табигдаhан номуудые шүүгшэдэй бүлэг 5 баллаар сэгнэхэ. Нэрлэгдэhэн заабари соогоо эрхим ном шүүгшэдэй бүлэгэй гэшүүдэй нэмэгдэмэл бааллнуудаар элирүүлэгдэхэ.

 1. Номуудые мүрысөөндэ табиха гуримууд:

Мүрысөөндэ хабаадахын тула иимэ дансануудые оруулха:

 • Мэдүүлгэ;
 • Хэблэгдэhэн хүдэлмэри – 2 шэрхэг (эзэндээ бусаагдахагүй);
 • Хүдэлмэри сахим түхэлөөр(pdf хэб соо);
 • Номой хэблэгдэхэдэ үгтэhэн сэгнэлтэнүүд;
 • Хэблэлдэ хабаадагшад тухай мэдээсэл (хэблэлдэ бэлдэгшэ харюусалгата нюурнуудай, уран зураашадай обог, нэрэ, эсэгын нэрэ);
 • Ном тухай хэблэлэй мэдээсэлнүүд (бии hаань);
 • Мэдүүлгэнүүд 2016 оной зургаан hарын 1-hээ 30 болотор абтаха.
 • Мэдүүлгэнүүд эмхидхэлэй хорооной konkursknig@mail.ru гэhэн сахим хаягаар, үгышье hаа иимэ шуудан хаягаар абтаха: 670000, Улаан-Yдэ хото, Ербановай гудамжа, 4. Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан. Харюусалгата нюур – Лубсанова Норжима Гармаевна.
 • Мүрысөөндэ табигдаhан бүтээлнүүдые мэдээжэ сурбалжалагшад, уран зохеолшод болон эрдэмтэдһээ бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ. Шүүлгын бүлэгэй түрүүлэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн үнгэргэгшэ орон нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.
 1. Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан «Бурятика» (www.buryatika.ru, nomoihan.com) гэhэн сахим номой hанда мүрысөөндэ табигдаhан номуудые оруулха тухай асуудалда бүрин эрхэтэй. Оруулха шиидхэбэриин абтаа hаа, зохёолшотой хэлсээн баталагдаха.
 2. Асуудалнууд гаража болохо: Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан. Утаhанай дугаар 8(3012)219190.

 

НОМОЙ МYРЫСӨӨНДЭ

ХАБААДАХА ТУХАЙ МЭДYYЛГЭ

 1. Нэрлэгдэhэн заабари (нууд)_________________________
 2. Номой нэрэ_______________________________________
 3. Зохёолшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ ___________________
 4. Зохёолшын уг гарбал ______________________________
 5. Утаhанай дугаар___________________________________
 6. Сахим хаяг_______________________________________
 7. Он, hара, үдэр____________________________________
 8. Харюусагшын нэрэ, обог ___________________________
 9. Моторой тэмдэг (гар үзэг) __________________________

 

 КОНКУРС КНИГИ

 Организатор конкурса: ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»

Цели и задачи:

 • содействие сохранению и развитию бурятского языка и бурятской культуры;
 • популяризация и выявление лучших книг о бурятском этносе;
 • содействие развитию книгоиздательского дела.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

 1. В конкурсе могут принять участие авторы и издательства из субъектов РФ, Байкальского региона, муниципальных образований Республики Бурятия, а также авторы и издательства из стран-участников Международного фестиваля «Алтаргана-2016» (Россия, Китай, Монголия).
 2. На конкурс представляется книжная продукция, выпущенная с 2014 по май 2016 гг., в том числе аудио книги.
 3. Книги, участвующие в конкурсе, не должны являться переизданиями ранее вышедших работ
 4. Конкурс проводится в два этапа:
 • Региональный этап: отборочный конкурс. Победитель регионального конкурса принимает участие в Международном этапе конкурса;
 • Международный этап: конкурс книг на Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016».
 1. Номинации конкурса:
 • Лучшая книга на бурятском языке:
 1. Детская литература;
 2. Художественная литература;
 3. Научно-популярная, справочная литература, публицистика и др.
 • Лучшая книга о бурятах и бурятской культуре на других языках

По результатам Международного конкурса будут выявлены по 3 победителя по 3-м номинациям в конкурсе «Лучшая книга на бурятском языке» и 1 победитель в конкурсе «Лучшая книга о бурятах и бурятской культуре на других языках» и награждены дипломами Лауреата (итого 10 призовых мест)

 1. Критерии оценки:
 • содержательная ценность;
 • уникальность произведения;
 • художественно-полиграфическое исполнение.

Члены жюри оценивают работы, поданные на конкурс, по 5балльной шкале. Лучшая книга в каждой номинации определяется по сумме баллов оценок членов жюри конкурса.

 1. Порядок представления материалов:

Участники представляют на конкурс следующие документы:

 • Заявка;
 • печатное издание – 2 экз. (издания не возвращаются);
 • издание в электронном виде (в формате pdf);
 • рецензии;
 • справка об участниках подготовки издания: авторах, составителях, редакторах, художниках с указанием ФИО;
 • отзывы в СМИ (при наличии).

Заявки принимаются в период с 1 по 30 июня 2016 г.

Подача заявок осуществляется в электронном виде через электронную почту оргкомитета konkursknig@mail.ruили по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4. Национальная библиотека Республики Бурятия, Центр библиографии и краеведения. Ответственное лицо: Лубсанова Норжима Гармаевна.

Конкурсные произведения оценивает компетентное жюри из числа деятелей СМИ, писателей и ученых. Председателя жюри выдвигает и утверждает Организационный комитет региона-организатора фестиваля «Алтаргана-2016». Национальная библиотека РБ оставляет за собой право включения (выборочно) электронных копий предоставленных изданий в Электронную библиотеку «Бурятика» (www.buryatika.ru, nomoihan.com). В этом случае с автором заключается лицензионный договор.

Справки по телефонам: Национальная библиотека Республики Бурятия, тел. 8(3012)219190.

 

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе книги

 

1.Номинация(и) _________________________________________________________

2.Название издания:

_________________________________________________________

3.Фамилия, имя, отчество автора (соавторов):

__________________________________________________________

4.Родоваяпринадлежность авторов_____________________________

 • телефон, факс, e-mail:_______________________________
 • фамилия, имя, отчество ответственного лица:____________________
 • телефон, факс, e-mail: _______________________________________