Гоо басагадай «Дангина» мүрысөөн

ГОО БАСАГАДАЙ «ДАНГИНА» МYРЫСӨӨН

Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй түб

Мүрысөөнэй уг зорилгонууд: 

 • Буряад арадай заншалта соёл, хэлэ шудалалгада, уран бүтээлдэ, гоё hайханиие сэгнэлгэдэ залуушуулай анхарал хандуулга;
 • Зохёохы hэдэбтэй залуушуулай дундаhаа шэнэ нэрэнүүдые тодоруулга;
 • Залуушуулай зохёохы эрмэлзэл урмашуулга, гүйсэдхэлгын арга шадал hайжаруулга.

Мүрысөө үнгэргэлгын эрхэ нүхэсэл ба гурим:

Мүрысөөндэ түлөөлгэ бүхэнһөө 16-hаа 20 хүрэтэр наhанай нэгэ нэгэ басаган хабаадуулагдаха. Буряад хэлэ заатагүй мэдэхэ ёhотой.

Мүрысөө үнгэргэлгын гуримууд:

 • 1-дэхи үдэр. 10:00 сагhаа – шэлэн абалгын шата;
 • 2-дохи үдэр. 10:00 сагhаа – түгэсхэлэй шата, шагналнуудые гардуулга.

Сэгнэлтын гол хэм хэмжүүр:

 • Зохидоор ба өөрсэ маягаар өөрыгөө харуулалга;
 • Түхэл шарайн зохид тала;
 • Буряад хэлэ, ёһо заншалнууд ба гуримуудые мэдэлгэ;
 • Оюун ухаан, сэдьхэлэй сэнэг;
 • Дуу, хатар гүйсэдхэхэ шадабари.

Мүрысөөнэй түлэб:

 1. «Магтан дуулая угаа, нютагаа».Өөр тухайгаа, түрэл нютаг, уг гарбал тухайгаа урлалай элдэб шэглэлнүүдые, тэрэ тоодо буряад дуунай нэгэ бадагые гүйсэдхэлгэтэйгөөр, уран хурса хөөрөөе оруулһан онсо өөрсэ соносхол-урилга. Энэ шатада хабаадагшын арадай хубсаһан өөрын можо нютагай маяг түхэлтэй байха зэргэтэй. 3 минуутын туршада;
 2. «Сэдьхэлэй баяр».Yндэһэн хатар гүйсэдхэлгэ. Тус бүжэгэй миндаһан дээрэ бэшэгдэһэн аялга хүгжэм сахим дэбтэр соо гү, али CD дээрэ үгтэхэ. Сагынь – 2 минута;
 3. «Оюун ухаанай уута». Буряад арадай түүхэ, заншал гуримуудые, угсаатанайнгаа эдеэ хоол мэдэлгээр мүрысөөн;
 4. «Аялга дуумни».Буряад дуу эрхим һайнаар гүйсэдхэлгын мүрысөөн. Сагынь – 3 минута хүрэтэр;
 5. «Һаргама толон».Үдэшын гоёлой хубсаһа хунар ба гоёлтонуудые (мүнөөнэй буряад хубсаһа хунараа, үһэеэ гоё һайханаар заһуулһанаа, гоёолто зүүдхэлнүүдээ) харуулалга.

Түрүүшын эрхим гурбан хабаадагшад илагшын үнэмшэлгөөр, үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаха.

Мүрысөөндэ хабаадалгые арадай заншалта соёлой талаар мэдээжэ ажал ябуулагшадhаа бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ.

Мэдүүлгэ үгэхэ болзор

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын тула 2016 оной 6 hарын 1 болотор баталагдаhан түхэлэй мэдүүлгэ 670031, Улаан-Үдэ хото, Красногвардейскэ гудамжа, 32, РЦНТ хаягаар байдаг арадай уран бэлигэй түбтэ altarganarb@mail.ru. гэhэн сахим хаягаар оруулха. Утасын дугаар: 8(3012) 45-57-44, 45-51-35, 8(950)380-11-75. Зонхилогшо – Гомбоева Альбина Николаевна, 8(3012)45-57-44, 89085948797

Гоо басагадай «Дангина» мүрысөөндэ хабаадагшадтай суг хүтэлбэригшэ, үһэ заһагша, нюур шарай гоёогшо, хубсаһа хунар баригша гээд 4 хүнһөө дээшэ байхагүй.

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»

гэhэн үндэhэн Ехэ нааданай ГОО БАСАГАДАЙ «ДАНГИНА»

гэhэн мүрысөөндэ хабаадаха тухай нюур зааһан мэдүүлгэ

 

 1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________
 2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гүйсэдөөр

___________________________________________________________

 1. Түрэhэн он, hара, үдэр _________________________________
 2. Уг гарбал___________________________________________
 3. Ажалладаг, hурадаг газар ____________________________
 4. Эзэлдэг тушаал__________
 5. Хабаадагшын бэеын үндэрэй хэмжүүр__________________
 6. Мүрысөөнүүд, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд

___________________________________

 1. Мүрысөөндэ гүйсэдхэхэ түсэб ___________________
 2. Мэдээсэл абаhан газар (Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гү, али хэблэл)

_______________________________________________________

 1. Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээсэлнүүд _______________
 2. ИНН ______________________________________
 3. Гүрэнэй тэдхэмжын гар даалгын үнэмшэлгын дугаар __
 4. Ажаhуудаг газарай хаяг ________________________
 5. Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар
 6. Моторой тэмдэг (гар үсэг) _____________________
 7. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг ___________
 8. Е-mail________________________________________________
 9. Танай ажамидаралда болоһон һонин ушарнууд ____________________ _______________________________________________________________

 

КОНКУРС КРАСАВИЦ «ДАНГИНА»

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»

Цели и задачи конкурса:

 • Приобщение молодежи к изучению традиционной культуры и владению бурятским языком, любительскому творчеству, нравственно – эстетическим ценностям;
 • Выявление новых имен среди творческой молодежи;
 • Стимулирование творческой инициативы молодежи.

 

Основные условия и порядок проведения конкурса:

От каждой делегации в конкурсе принимают участие по одной девушке в возрасте от 16 до 20 лет. Владение бурятским языком обязательно.

Порядок проведения

 • 1-й день — отборочный тур;
 • 2-й день — финал конкурса и церемония награждения.

Критерии оценок:

 • Органичность и оригинальность выступления;
 • Знание языка, обычаев, традиций, ритуалов бурятского народа;
 • Интеллектуальные способности, эрудиция;
 • Внешние данные;
 • Мастерство исполнения песен и танцев

Конкурсная программа:

 1. «Магтан дуулая угаа, нютагаа»оригинальная реклама-приглашение, включающая красочный рассказ о себе, родном крае, родословной с использованием различных жанров искусства, в т.ч. исполнения одного куплета народной песни. В этом конкурсе участница должна быть в традиционном национальном костюме своего региона. Время выступления — 3 мин.;
 2. «Сэдьхэлэй баяр» — исполнение национального танца. Фонограмма номера должна быть представлена на флеш-карте или СD, время — 2 мин.;
 3. «Оюун ухаанай уута» — интеллектуальный конкурс на знание истории бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд;
 4. «Аялга дуумни» — конкурс на лучшее исполнение бурятской песни до 3 мин.;
 5. «Һаргама толон»демонстрация вечерних нарядов (современный бурятский стилизованный костюм, прическа, украшения и т.д.).

Три лучшие участницы награждаются дипломами Лауреата и призами.

Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят известные деятели по традиционной народной культуре.

Сроки подачи заявок:

Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку установленного образца до 1 июня 2016 года по адресу: 670031, г.Улан-Удэ, ул.Красногвардейская 32, ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», тел,/факс (83012) 45-57-44, 45-51-35, 8(950)380-11-75, e-mail:altarganarb@mail.ru, координатор конкурса – Гомбоева Альбина Николаевна, тел. 8(3012)45-57-44, 89085948797.

Участницу конкурса красавиц «Дангина» могут сопровождать руководитель, парикмахер, стилист-визажист, костюмер (всего до 4 человек).

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016» в конкурсе красавиц «Дангина»

 1. Регион, район, населенный пункт __________________________
 2. ФИО (полностью) _____________________________________
 3. Дата рождения «____»__________________ _______г.
 4. Родовая принадлежность_______________________________
 5. Место работы или учебы ________________________________
 6. Занимаемая должность _________________________________
 7. Рост участницы______________________________________
 8. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения:

________________________________________________________

 1. Программа конкурсного выступления ______________________
 2. Источник информации (ФИО или издание)__________________
 3. Паспортные данные _____________________________________
 4. ИНН ________________________________________________
 5. № пенсионного с/с ____________________________________
 6. Домашний адрес ______________________________________
 7. Контактный телефон ___________________________________
 8. Подпись _______________
 9. Подпись ответственного лица ___________
 10. e-mail________________________________________________
 11. Интересные факты из жизни (не бытовые)

__________________________________________________