Хубсаһа зохёогшодой харалга «Буряад хубсаһан: ёһо заншал ба оршон саг»

ХУБСАҺА ЗОХЁОГШОДОЙ ХАРАЛГА

«БУРЯАД ХУБСАҺАН: ЁҺО ЗАНШАЛ БА ОРШОН САГ»

 

Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй түб

Мүрысөөнэй уг зорилгонууд: 

– Буряад зоной заншалта хубсаһа урлаха, эсхэхэ ба оёхо арга шадабарида угсаатанайнгаа онсо өөрсэ ёһо заншалнуудые сахилга ба хүгжөөлгэ, ургажа ябаа үетэн болон залуушуулые арадай соёлой хэдэн зуугаад жэлнүүдhээ нааша ерэhэн заншалнууд дээрэ үндэhэлэн хүмүүжүүлгэ;

– Өөрсэ үндэhэн хубсаhа зохёон байгуулха ба оёхо хэрэгые сахин хүгжөөлгэ;

– Буряад зоной хубсаһанда хабаатай, зохихо элдэб хэрэгсэлнүүдые, шэмэглэлэй зүйлнүүдые оруулалсан, хубсаhанай түхэлэй мүнөөнэй эрилтээр хубсаһанай эрхим һайн түхэл маягуудые байгуулга;

– Нютаг нютагай буряад угсаата зоной жэлэй дүрбэн сагта үмдэхэ хубсаһанай маяг түхэлые, онсо илгаа шэнжэнүүдые үргэнөөр харуулалга;

– Хубсаһа урлаха, эсхэхэ ба оёхо талаар уран бэлигтэй шэнэ зохёогшодые болон шадамар бэрхэ оёдолшодые элирүүлгэ.

Мүрысөө үнгэргэлгын эрхэ нүхэсэл ба гурим:

Мэргэжэлтэ хубсаhа зохёогшод, хубсаhа зохёон байгуулдаг байшангууд, зохёохы бүлэгүүд, урлалай дээдэ гартан мүрысөөндэ хабаадаха. Мүнөө үеын буряад хубсаhанай мүрысөөн иимэ заабаринуудтай:

– Заншалта хубсаhан;

– Мүнөө үе сагта тааруулhан хубсаhан;

– «Yе сагайнгаа урда» маягай хубсаhан.

Заншалта хубсаhа тайзан дээрэ юрын зон харуулха. Харин мүнөө үе сагта тааруулhан болон «Yе сагайнгаа урда» маягай хубсаhа мэргэжэлтэ хубсаhа зохёогшодые, хубсаhа зохёон байгуулдаг байшангуудай “модель” басагадые хубсаһа харлганда хабаадуулхыетнай дурадханабди.

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр нэрлэгдэhэн заабари бүридэ 3-3 хүндэ илагшын үнэмшэлгэнүүд, үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаха.

Мүрысөөндэ хабаадалгые хубсаhа зохёохо, үзэмжэдэ табиха талаар, тиихэдэ арадай заншалта соёлой талаар мэдээжэ ажал ябуулагшадhаа бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ.

Сэгнэлгын эрилтэнүүд:

 • Хубсаhанай түхэлэй мүнөө үеын дэлхэйн эрилтэнүүдые үндэhэн хубсаhанда шадамараар тааруулалга;
 • Хубсаhан оёгдоходоо сэбэрээр бүтэhэн байха ёhотой;
 • Үнгэнүүдынь зохидоор таараhан байха;
 • Зохид дүрэ байгуулхын түлөө зүүдхэл гоёолтонууд, хубсаhанай хэрэгсэлнүүд, малгай, гутал зохидоор тааралдаха ёhотой;

Мүрысөөндэ табигдаhан хүдэлмэринүүд 10 балл хүрэтэр сэгнэгдэхэ.

Мэдүүлгэ үгэхэ болзор:

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын тула 2016 оной 6 hарын 1 болотор баталагдаhан түхэлэй мэдүүлгэ 670031, Улаан-Үдэ хото, Красногвардейскэ гудамжа, 32, РЦНТ хаягаар байдаг арадай уран бэлигэй түбтэ оруулха. Утасын дугаар: (83012) 45-55-82, altarganarb@mail.ru. сахим хаяг. Зонхилогшо – Чимитова Маргарита Лудуповна.

 

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»

хубсаһа зохёогшодой харалга

«БУРЯАД ХУБСАҺАН: ЁҺО ЗАНШАЛ БА ОРШОН САГ»

нюур зааһан мэдyyлгэ

 

 1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________
 2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гүйсэдөөр

_______________________________________________

 1. Түрэhэн он, hара, үдэр ___________________________
 2. Уг гарбал_______________________
 3. Ажалладаг, hурадаг газар _____________________
 4. Эзэлдэг тушаал__________
 5. Мүрысөөнүүд, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд ___________________________________
 6. Мэдээсэл абаhан газар (Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гү, али хэблэл) _______________
 7. Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээсэлнүүд _______________
 8. ИНН ______________________________________
 9. Гүрэнэй тэдхэмжын гар даалгын үнэмшэлгын дугаар __
 10. Ажаhуудаг газарай хаяг ________________________
 11. Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар
 12. Моторой тэмдэг (гар үзэг) ____________________________
 13. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг _____________
 14. E-mail:_______________________

 

КОНКУРС РАБОТ МОДЕЛЬЕРОВ «БУРЯТСКИЙ КОСТЮМ:

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»

Цели и задачи:

 • сохранение и развитие самобытных национальных традиций в искусстве конструирования и шитья одежды бурят;
 • создание высокохудожественных образцов современной модной одежды с использованием технологических и декоративных приемов, свойственных традиционной культуре бурятского национального костюма;
 • отражение многообразия сезонных комплектов в одежде бурят и стилистических особенностей национального костюма различных локальных групп этноса;
 • выявление новых талантливых дизайнеров и мастеров по конструированию и пошиву одежды.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

В конкурсе принимают участие модельеры, дизайнеры одежды, творческие мастерские по изготовлению костюмов, творческие коллективы, мастера ДПИ.

На конкурс должна быть представлена современная одежда бурят по следующим номинациям:

 • Традиционный костюм;
 • Стилизованный костюм, прет-а-порте;
 • Наряды в стиле «Авангард».

Коллекции традиционного костюма демонстрируют «народные модели». Для демонстрации коллекции стилизованный костюм, прет-а-порте и Авангард рекомендуем привлекать моделей из Модельных агентств, домов моделей.

В каждой номинации по три победителя награждаются дипломами Лауреата и призами.

Работы конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят известные деятели по направлению – дизайнеры, модельеры, представители модельных агентств, а также специалисты по традиционной народной культуре.

Критерии оценок:

 • умелое сочетание современных тенденций мировой моды с элементами национального костюма;
 • технологическая чистота исполнения изделий;
 • гармоничное сочетание цветов;
 • подбор аксессуаров, головных уборов, обуви и украшений для создания гармоничного образа.

Регламент демонстрационного показа коллекции — до 5 минут.

Количество моделей — не более 10 человек.

Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе.

 

Сроки подачи заявок:

Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку установленного образца до 1 июня 2016 года по адресу: 670031, г.Улан-Удэ, ул.Красногвардейская 32, ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», тел./факс (83012) 45-53-25, 89834388839, эл. адрес: altarganarb@mail.ru, координатор конкурса – Чимитова Маргарита Лудуповна.

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016» в конкурсе работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность»

 

 1. Регион, район, населенный пункт __________________________
 2. ФИО (полностью) _____________________________________
 3. Дата рождения «____»__________________ _______г.
 4. Родовая принадлежность_______________________________
 5. Место работы или учебы ________________________________
 6. Занимаемая должность _________________________________
 7. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения

________________________________________________________

 1. Программа конкурсного выступления ______________________
 2. Источник информации (ФИО или издание)__________________
 3. Паспортные данные _____________________________________
 4. ИНН ________________________________________________
 5. № пенсионного с/с ____________________________________
 6. Домашний адрес ______________________________________
 7. Контактный телефон ___________________________________
 8. Подпись _______________
 9. Подпись ответственного лица ___________
 10. E-mail_______________________