Үльгэршэдэй, магтаал шүлэгүүдые түүрээгшэдэй мүрысөөн

ҮЛЬГЭРШЭДЭЙ, МАГТААЛ ШҮЛЭГҮҮДЫЕ

ТҮҮРЭЭГШЭДЭЙ МҮРЫСӨӨН

Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй түб

Мүрысөөнэй уг зорилгонууд:

 • Үльгэршэд болон магтаал шүлэг түүрээгшэдэй гүйсэдхэлгын һургуули сахиха хэрэгтэ али болохоор туһалалга;
 • Онсо өөрсэ гүйсэдхэгшэдые, түүрээгшэдые элирүүлгэ, тэдэнэй мэргэжэл шадабариие нарижуулга;
 • Айхабтар баян аман зохёолтой танилсуулга, түүрээгшэдэй уран аргые мэдээжэ болгон дэлгэрүүлгэ.
 • Бэрхэ гүйсэдхэгшэдhөө hургаал абалга, зохёохы харилсаан, үльгэр түүрээлгын аялгануудай баян тала, шүлэглэмэл хурса үгүүлэл – эдэ бүгэдые элирүүлгэ.

Мүрысөө үнгэргэлгын эрхэ нүхэсэл ба гурим:

Ганса гансаараа гүйсэдхэн түүрээдэг үльгэршэд, буряад магтаал шүлэг (магтаал, соло, бара) уран гоёор уншагшад (түлөөлгэ бүхэнһөө нэгэ хабаадагша) наhанай хоёр илгаагаар мүрысөөндэ хабаадаха:

1-дэхи бүлэг – 7-hоо 18 болотор наhанай;

2-дохи бүлэг – 19-hээ дээшэ наhанай.

Мүрысөөн нэгэ шатаар үнгэргэгдэхэ. Гүйсэдхэгшэ бүхэн нэгэ үльгэрһөө хэһэг уран гоёор, һайхан найруулгатайгаар түүрээхэ (10-15 минута), тиигээд магтаал шүлэгэй зохёолнуудые өөрынгөө дураар гүйсэдхэхэ (энэнь 3 минутаһаа дээшэ байха ёһогүй). Тиихэдээ нютаг нютагайнгаа гүйсэдхэхэ ёһо заншалые хараада абаха шухала. Хуур гү, али морин-хуур дээрэ наадажа байгаад үльгэрнүүдые түүрээжэ болоно. Миндаһан дээрэ бэшэгдэһэн аялга хүгжэмые хэрэглэжэ болохогүй. Хабаадагшадай ээлжээн жээрэб таталгаар тодорхойлогдохо.

Хоёр бүлэгтэ мүрысөөндэ хабаадалгые арадай заншалта соёлой талаар мэдээжэ ажал ябуулагшадhаа бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ.

Сэгнэлтын эрилтэнүүд:

 • Гүйсэдхэлгынгээ уран шадабаряар шагнагшадай анхарал эзэлжэ, тэдэниие үльгэрэйнгөө оршондо оруулга;
 • Хэлэлгын, дуулалгын ба хүгжэмэй талаар шадабаринууд;
 • Гүйсэдхэлгын өөрсэ ба дабтагдашагүй тала;
 • Зүжэгшын маяг гаргалга;
 • Хубсаhан.

Гурбан эрхим үльгэр, магтаал шүлэгүүдые түүрээгшэд үнэмшэлгэнүүдээр урмашуулагдаха.

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын тула 2016 оной 6 hарын 1 болотор баталагдаhан түхэлэй мэдүүлгэ 670031, Улаан-Үдэ хото, Красногвардейскэ гудамжа, 32, РЦНТ хаягаар байдаг арадай уран бэлигэй түбтэ altarganarb@mail.ru гэhэн сахим хаягаар оруулха, 8 (301-2) 45-51-35, 45-56-40 дугаарай хотын тогтомол утаhаар, 8 (9021) 60-30-14 дугаарай гар утаhаар холбоо тогтоожо асудалнуудаа шиидхэхэт. Зонхилогшо – Токуренова Нина Гармаевна.

 

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»

гэhэн үндэhэн Ехэ нааданай

«YЛЬГЭРШЭД БОЛОН МАГТААЛ ШҮЛЭГ ТҮҮРЭЭГШЭД»

гэhэн мүрысөөндэ хабаадаха тухай нюур зааһан мэдүүлгэ

 

 1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________
 2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гүйсэдөөр

_____________________________________________________

 1. Түрэhэн он, hара, үдэр ___________________________
 2. Уг гарбал_________________________________
 3. Ажалладаг, hурадаг газар _____________________
 4. Эзэлдэг тушаал__________
 5. Мүрысөөнүүд, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд

_____________________________________________________

 1. Мүрысөөндэ гүйсэдхэхэ түлэб __________________
 2. Мэдээсэл абаhан газар (Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гү, али хэблэл)

_______________________________________________________

 1. Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээсэлнүүд _______________
 2. ИНН ______________________________________
 3. Гүрэнэй тэдхэмжын гар даалгын үнэмшэлгын дугаар _______
 4. Ажаhуудаг газарай хаяг ________________________
 5. Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар________________________
 6. Моторой тэмдэг (гар үзэг) ______________________________
 7. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг ___________________
 8. E-mail: _____________________________________________
 9. Танай ажамидаралда болоһон һонин ушарнууд

___________________________________________________

 

КОНКУРС УЛИГЕРШИНОВ

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОДИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»

Цели и задачи:

 • всемерное содействие процессу сохранения исполнительских школ улигершинов;
 • выявление самобытных исполнителей и совершенствование их мастерства;
 • ознакомление с богатейшим наследием устного народного творчества, популяризация сказительского искусства.
 • творческое общение, возможность учиться у мастеров в освоении богатейшего музыкального спектра улигерных напевов, звуковой партитуры поэтического слога.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители – улигершины и исполнители одической поэзии бурят (магтаал, соло, бара) в двух возрастных группах:

 • 1 группа – от 7 до 18;
 • 2 группа – от 19 и старше.

Конкурс проводится в один тур. Каждый конкурсант представляет один улигер (фрагмент — 10-15 минут) и одно произведение одической поэзии (любой жанр по выбору, продолжительностью не более 3-х минут), в соответствии с локальными исполнительскими традициями своего региона. Улигеры можно исполнять под собственное инструментальное сопровождение на хууре или морин-хууре. Использование фонограмм не допускается. Порядок выступления участников определяется жеребьевкой.

 

Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят известные деятели по традиционной народной культуре.

Критерии оценок:

 • Исполнительское мастерство, умение охватить аудиторию и погрузить в атмосферу эпоса;
 • Сказительские, певческие и музыкальные способности;
 • Самобытность и своеобразие исполнения;
 • Артистизм;
 • Костюм.

Три лучших исполнителя улигеров и одической песни в обеих группах награждаются дипломами Лауреата и призами. Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку установленного образца до 1 июня 2016 года по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, 32, ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», тел./факс (83012) 45-51-35, 45-56-40, 8(9021)60-30-14, е-mail: altarganarb@mail.ru , координатор конкурса – Токуренова Нина Гармаевна – 8 908 591 84 99, (3012) 33-60-63

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016» в конкурсе улигершинов и исполнителей одической поэзии

 

 1. Регион, район, населенный пункт __________________________
 2. ФИО (полностью) _____________________________________
 3. Дата рождения «____»__________________ _______г.
 4. Родовая принадлежность_______________________________
 5. Место работы или учебы ________________________________
 6. Занимаемая должность _________________________________
 7. Участие в фестивалях, конкурсах и предыдущие достижения ________________________________________________________
 8. Программа конкурсного выступления ______________________
 9. Источник информации (ФИО или издание)__________________
 10. Паспортные данные _____________________________________
 11. ИНН ________________________________________________
 12. № пенсионного с/с ____________________________________
 13. Домашний адрес ______________________________________
 14. Контактный телефон ___________________________________
 15. Подпись _______________
 16. Подпись ответственного лица ___________
 17. e-mail________________________________________________
 18. Интересные факты из жизни (не бытовые)____________________