Арадай гар урлалай үзэсхэлэн

АРАДАЙ ГАР УРЛАЛАЙ ҮЗЭСХЭЛЭН

 

Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй түб

Үзэсхэлэн-мүрысөөнэй уг зорилгонууд:

 • Евраази түбидэ нэгэ дороо ажаhуудаг элдэб янзын буряад бүлэгүүдэй уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бүтээлнүүдэй эрхим заншалнуудые үргэнөөр харуулалга;
 • уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бүтээлнүүдэй талаар арадай уран дархашуулай шэнэ нэрэнүүдые элирүүлгэ;
 • буряад арадай уран дархашуулай согсолбори байгуулга;
 • хүршэ можо нютагуудаар ба хари оронооршье ажаhуудаг буряад дархашуулай хоорондоо hаадгүй харилсаанай оршон байгуулга;
 • дархашуулай мэргэжэлэй талаар шадабариие дээшэлүүлгэ;

Мүрысөө үнгэргэлгын эрхэ нүхэсэл ба гурим:

Үзэсхэлэндэ хабаадагшад:

 • уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бүтээлнүүдэй талаар бэлигтэн;
 • уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бүтээлнүүдэй талаар зохёохы ажалтай бүлэнүүд;
 • уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бүтээлнүүдэй талаар зохёохы ажалтай бүлгэмүүд.

Табигдаһан зохёол бүтээлнүүдэй уран һайханай шанар, һанаашалга бодолой онсо өөрсэ тала үзэсхэлэн-мүрысөөнэй гол эрхэ нүхэсэл болоно.

Удаадахи гаршагуудаар буряад үндэһэн гар урлалнуудай дархашуулай, бэлигтэнэй зохёолнууд түлөөлгэ бүхэнһөө үзэсхэлэндэ табигдаха гэбэл:

 • модо отолжо, hиилэжэ мүн үйhөөр бүтээhэн уран зүйлнүүд;
 • түмэр дабтажа, шудхажа, hиилэжэ бүтээhэн уран зүйлнүүд;
 • зөөлэн эдээр бүтээhэн уран зүйлнүүд (булгайр, арhан, hэеы, адуунай hүүл, дэлhэн, бүд);
 • буряад зураг;
 • угсаатанай түхэл шэнжэтэй гарай бэлэгүүд;

Yзэсхэлэн-мүрысөөнэй оршондо түлөөлгэ бүхэндэ уран зүйлнүүдээ харагшын нюдэн дээрэ бүтээхэ арга олгогдохо. Тиихэдээ уран дархан дарханай заншалта хубсаhатай, уран бүтээлээ дархалха өөрын эд хэрэгсэлтэй, зэмсэгүүдтэй, бүтээлээ дэлгэхэ түхеэрэлгэтэй байха ёhотой.

Түлөөлгэ бүхэн үзэсхэлэндэ дэлгэhэн уран бүтээлнүүд тухайгаа хөөрэжэ үгэхэ (5 минута хүрэтэр).

Yзэсхэлэн-мүрысөөнэй дүнгүүдээр энэ урлалаар ойлгосо-мэдэсэтэй шүүгшэдэй бүлэг мүрысөөнэй заабари бүридэ 3-3 илагшадые тодоруулжа, тэдээндэ илагшын үнэмшэлгэ, үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаха.

Мэдүүлгэ үгэхэ болзор:

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын тула 2016 оной 6 hарын 1 болотор баталагдаhан түхэлэй мэдүүлгэ 670031, Улаан-Үдэ хото, Красногвардейскэ гудамжа, 32, РЦНТ хаягаар байдаг арадай уран бэлигэй түбтэ оруулха. Утасын дугаар: (83012) 45-55-82, altarganarb@mail.ru. сахим хаяг. Зонхилогшо – Эрдынеева Саржана Дашинимаевна.

 

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»

гэhэн үндэhэн Ехэ нааданай

«АРАДАЙ ГАР УРЛАЛАЙ ҮЗЭСХЭЛЭН»

гэhэн мүрысөөндэ хабаадаха тухай нюур зааһан мэдүүлгэ

 

 1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг __________________________
 2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гүйсэдөөр ________
 3. Түрэhэн он, hара, үдэр ___________________________
 4. Уг гарбал_______________________
 5. Ажалладаг, hурадаг газар _____________________
 6. Эзэлдэг тушаал__________
 7. Мүрысөөнүүд, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд ____________________________________________________
 8. Мэдээсэл абаhан газар (Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гү, али хэблэл) __
 9. Нюур зааhан дансын (паспортын) мэдээсэлнүүд ___________
 10. ИНН ______________________________________
 11. Гүрэнэй тэдхэмжын гар даалгын үнэмшэлгын дугаар _______
 12. Ажаhуудаг газарай хаяг _______________________________
 13. Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар ______________________
 14. E-mail:_______________________
 15. Урда үеын туйлалтанууд _____________________________
 16. Ажабайдалда тохёолдоhон hонирхолтой үйлэ хэрэгүүд__________

 

КОНКУРС-ВЫСТАВКА

«Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы»

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»

Цели и задачи:

 • освещение, пропаганда и популяризация лучших традиций декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов (далее – ДПИ и НХП) этнических групп бурят, компактно проживающих в регионах Евразии;
 • выявление новых имен в области ДПИ и НХП;
 • создание банка данных о мастерах ДПИ и НХП;
 • создание условий для обмена опытом бурятских мастеров, проживающих в соседних регионах, а также за рубежом;
 • содействие в повышении профессионального уровня мастеров через проведение мастер-классов по отдельным жанрам НХП.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

Участниками конкурса-выставки являются:

 • мастера ДПИ и НХП;
 • творческие семьи;
 • творческие коллективы.

Главным условием является высокое художественное достоинство, уникальность замысла представленных работ.

На выставке могут быть представлены изделия мастеров бурятских национальных промыслов и ремесел, а также произведения декоративно-прикладного искусства по следующим номинациям:

 • Художественная обработка дерева;
 • Художественная обработка металлов;
 • Художественная обработка мягких материалов (кожа, войлок, конский волос, текстиль);
 • Буряад зураг;
 • Сувениры в национальном стиле.

Каждая делегация самостоятельно создает свою экспозицию.

В рамках проведения выставки конкурса каждой делегации будет предоставлена возможность продемонстрировать технологический процесс создания изделия народных художественных промыслов. Для участия в этой части программы необходимо наличие традиционной одежды для мастера-демонстратора. Мастера должны иметь собственные материалы, инструменты, приспособления для участия в презентации, а также готовые изделия для выставки.

Каждая делегация представляет презентацию своей экспозиции (до 5 мин.).

Три победителя в каждой номинации награждаются дипломами Лауреата и призами. Выступление коллективов оценивает жюри, в состав которого входят известные деятели по традиционной народной культуре.

Сроки подачи заявок:

Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку установленного образца до 1 июня 2016 года по адресу: 670031, г.Улан-Удэ, ул.Красногвардейская 32, ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», тел./факс (83012) 45-55-82, e-mail: altarganarb@mail.ru, координатор конкурса – Эрдынеева Саржана Дашинимаевна.

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016» в конкурсе-выставке ДПИ и НХП

 

 1. Регион, район, населенный пункт ___________________________
 2. ФИО (полностью) ______________________________________
 3. Дата рождения «____»__________________ _______г.
 4. Родовая принадлежность________________________________
 5. Место работы или учебы ________________________________
 6. Занимаемая должность __________________________________
 7. Участие в фестивалях, конкурсах и достижения

________________________________________________________

 1. Источник информации (ФИО или издание)_________________
 2. Паспортные данные _____________________________________
 3. ИНН _________________________________________________
 4. № пенсионного с/с ______________________________________
 5. Домашний адрес _______________________________________
 6. Контактный телефон ___________________________________
 7. e-mail________________________________________________
 8. Предыдущие достижения_______________________________

16.Интересные факты из жизни (не бытовые)__________________