«Нангин бууса» буряадуудай хубиингаа ажаһуудал болон ажахы эрхилэлгын эрхим жэшээнүүд

«НАНГИН БУУСА»

БУРЯАДУУДАЙ ХУБИИНГАА АЖАҺУУДАЛ

БОЛОН АЖАХЫ ЭРХИЛЭЛГЫН ЭРХИМ ЖЭШЭЭНYYД

 

Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй түб

 1. Юрэнхы дүримүүд

1.1. Буряадуудай хубиингаа ажаhуудал болон ажахыгаа эрхилэлгын эрхим жэшээнүүдые харуулалга буряадуудай «Алтаргана-2016» гэhэн уласхоорондын Ехэ нааданай үедэ үнгэрнэ.

1.2. Харалгые эмхидхэлшэд, хүтэлбэри бэелүүлэгшэд, үнгэргэгшэд гэхэдэ, Буряад Уласай хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаман, Ородой Холбооной Уласай Эрдэмэй Академиин Сибиириин таһагай Буряадай Эрдэмэй түб, В. Р. Филипповай нэрэмжэтэ Буряадай Хүдөө ажахын академи, «Буряад ороной хүдөө ажахы эрхилэгшэдэй нэгэдэл» ба Буряадай арадай уран бэлигтэнэй улас түрын харьяата түб.

1.3. “Буряадуудай заншалнуудай үндэһэн дээрэ ажаһуудал болон ажахы эрхилэлгын байдал, арга боломжо болон ерээдүй” гэһэн асуудалаар түхэреэн шэрээ үнгэргэхэ гуримаар үнгэргэгдэхэ. Хабаадагша бүлэг бүхэн ажабайдалаа зураглан, 20 минуутаhаа дээшэ бэшэ видеофильм дэлгэстэ харуулха.

1.4. Түхэреэн шэрээдэ ажахы эрхилэгшэд, хүдөө ажахын мэргэжэлтэд, эрдэмтэд, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд хабаадаха.

 1. Харалгын hанаашалга ба зорилгонууд:

2.1. Хүдөөгэй эрхим байдалтайшуулые мэдээжэ болгон дэлгэрүүлгэ энэ харалгын гол hанаашалга болоно.

2.2. Харалгын зорилгонууд:

– Мал ажахы эрхилэлгын аша үрэтэй талые харуулалга;

– хүдөөгэй малшанай дүрэ hайн таланhаань харуулалга;

– хүдөөгэй хубиин ажахы эрхилдэг бүлэнүүдтэ мэдээсэлэй шэнэ онол аргануудые ба Интернет нэбтэрүүлгэ, тэдэнэй ажаhуудал ба ажахы эрхилэлгэдэ хэрэгтэй эд хэрэгсэлнүүдээр хангалга;

– газартаа бодолготой наринаар хандалга ба хэрэглэлгэ, байгаалидаа гамтай наринаар хандалга, шэнэ онол аргануудые шадамар бэрхээр, аша үрэтэйгөөр нэбтэрүүлгэ.

 1. Харалга бэлдэлгын ба үнгэргэлгын шатанууд:

3.1. Харалга-мүрысөөн 2015 оной юhэн hарын нэгэнhээ гурбан шатаар үнгэрхэ.

1-дэхи шата – 2015 оной юhэн hарын нэгэнhээ сэнхир дэлгэстэ жэлэй 4 сагай зураг буулгалга;

2-дохи шата – 2016 оной зургаан һарын 15 болотор сэнхир дэлгэстэ буулгагдаһан зурагта элидхэл бэлдэхэ;

3-дахи шата – харалгада хабаадаха тухай мэдүүлгэ 2016 оной зургаа һарын 15 болтор.

3.2. Ажахы эрхилэлгын ашаг үрэ. Харюулалгын аргаар мал ажал эрхилэлын заншалнуудай үндэһэн дээрэ ажахы эрхилэлгын ашаг үрэ.

3.2.1. Байдал hуудалдаа, ажахы тойрон барилгадаа гамтайгаар, нюдэндэ уринаар хандаса, ажалдаа өөрынгөө хандасые зохидоор тааруулалга;

3.2.2. Үйлэдбэрилэгдэhэн ба худалдаанда гараhан эдэй үнгэрhэн жэлтэй сасуулхада дээшэлhэн ушар;

3.2.3. 2014-2015 онуудай туршада ажалай hууринуудые бии болголго;

3.2.4. хубиингаа ажабайдал ба ажахы эрхилэлгэдээ мүнөө үеын онол аргануудаар мэдээсэл нэбтэрүүлгэ ба хэрэглэлгэ;

3.2.5. адуу малай тоо толгойн олошоролго;

3.2.6. үйлэдбэридөө мүнөө үеын онол аргануудые хэрэглэлгэ;

3.2.7. Эд буйлуулха ба худалдаха дүршэл.

3.3. Ажахы эрхилэгшын мүнөө үеын гэр байра

3.3.1. Ажаһуудаг гэрээ, бусад барилгануудаа болон буусаяа болбосон түхэлтэй болголго;

3.3.2. Бэе махабадта хорогүй элшэ хүсэ хэрэглэлгэ, тэдэниие хэрэглэхэ мүнөө үеын онол арганууд;

3.3.3. Ажахы эрхилэлгэдээ мүнөө үеын мэдээсэлэй онол аргунуудые нэбтэрүүлгэ.

3.4. Ажахы эрхилэгшын гэр бүлэ

3.4.1. Ажахы эрхилэгшын бүлын гүйсэд, дүүрэн тала;

3.4.2. Бүлын олон хүүгэдтэй, тэдэнээ хүмүүжүүлгэ харуулһан тала;

3.4.3. Ажахы эрхилэгшын бүлэдэ түрэлэй ба ажалай холбоон;

3.4.4. Ажахы эрхилэгшын бүлэдэ үе дамжаһан холбоон, аха наһатанаа хүндэлэлгэ;

3.4.5. Ажахы эрхилдэг бүлын ниитэ эдэбхи үүсхэл, тосхонойнгоо ажабайдалда оруулдаг нүлөөн.

 1. «Алтаргана-2016» гэһэн Уласхоорондын нааданда хабаадаһан можо нютаг бүхэнһөө нэгэ ажахы оруулагдаха.
 2. Хүдөө ажахы эрхилжэ эд үйлэдбэрилдэг, худалдадаг, Уласхоорондын “Алтаргана-2016” нааданда хабаадажа байһан можо нютаг орондоо бүридхэлдэ абтаһан ажахы харалгада хабаадуулагдаха.
 3. Харалгада хабаадаха гуримууд ба хэрэгтэй дансанууд:

— мэдүүлгэ;

— элидхэл;

— ажахыгаа, гэр бүлынгөө байдал бүхы талаһаань харуулһан дэлгэстэ буулгагдаһан зураг

 1. Хэрэг дансанууд тусагаар даалгабаритай бүлэгтэ саарhан дээрэ ба сахим аргаар оруулагдаха.

– хэрэг дансануудаа сахим аргаар оруулхадаа Word хэбтэ оруулаад, иимэ хаягаар ябууларайт: bbalzhirov@yandex.ru

 1. Хабаадагшадай оруулhан мэдээсэлнүүд дүн гаргалгаhаа бэшэ газарта хабаадагшын зүбшөөл үгы хэрэглэгдэхэгүй.
 2. Мүрысөө эмхидхэгшэд:

5.1. харалгада хабаадаха асуудалнуудаар ойлгууламжын хүдэлмэри ба зүбшэл үнгэргэнэ

5.2. харалгада хабаадаха гэжэ оруулhан хэрэг дансануудыень гуримшуулга

5.3. Бэлэдхэл ябуулна гэбэл:

– тусагаар даабаритай бүлэгэй хараха хэрэг дансануудые;

– харалгын дүнгүүдээр олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдые мэдээсэлнүүдээр хангалга.

Харалгада хабаадалгые бэлдхэлдэ, хабаадалгада эбээн тэдхэгшэдэй анхарал хандуулга.

5.4. Илажа гарагшадта шагналнуудые гардуулгые эмхидхэлгэ

 1. Харалга үнгэргэлгэ ба дүн гаргалга

6.1. Дүн гаргаха эрхэтэй тусгаар шүүгшэд харалгын дүн гаргажа, 3 илагшадые тодоруулна.

 

«НАНГИН БУУСА»

 Буряадуудай хубиингаа ажаhуудал

болон ажахыгаа эрхилэлгын эрхим жэшээнүүд

гэhэн мүрысөөндэ хабаадаха тухай нюур зааһан мэдүүлгэ

 

Хубиин ажалай буусын байдаг газар (аймаг, тосхон) ________________________________

_______________________________________________

Ажаһуудаг газар (шуудан хаяг)___________________________________

Утаһанай дугаар (тогтомол утаһан, гар утаһан) ______________________

Сахим хаяг (e-mail)________________________________

Ажахы толгойлогшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ _____________________________________

Ажахы толгойлогшын түрэһэн он жэл ____________________________________________

Һургуулинь (юу дүүргэһэмбэ?) __________________________________________________

Бэеын үнэмшэлгын һубарил ба дугаар ___________________________________________

Ажахын байгуулагдаһан он жэл _________________________________________________

Гэр бүлын гэшүүд хэдыб? ______________________________________________________

Тэрэ тоодо: 16 наһа гүйсөөгүй_______________________________

 • 17 — 45 наһанай ______________________________________________
 • 46 – 60 наһанай __________________________________________
 • 60 – һаа дээшэ наһанай ____________________________________

Тэдэнэй гол ажал, тушаал _____________________________________________________

Бууса

Гэрэй бүхы талмай, дүрбэлжэн метр ________________________________________

Юугээр баригдаһан бэ? ___________________________________________________

а) модоор;

б) хирпиисээр;

            Түхеэрэлгэ:

а) уһанай хоолой;

б) арюудхалгын хоолой;

в) зайн гал;

г) хий;

д) элшэ хүсэнэй бусад арганууд (наранай, һалхинай г.м. түхеэрэлгэнүүд);

е) гадна мэдээн _______________________________________________________

Ажахын барилганууд

Бүхы талмай, дүрбэлжэн метр ___________________________________________

а) малай дал, хотоон г.м.;

б) техникын байра, һарабша г.м.

в) гадна мэдээн ________________________________________________________

Газарай баялиг нөөсэ:

Бүхы талмай, га _______________________________________________________

а) буусын оршонхи газар

б) утагжуулгын хүдөө газар (тэрэ тоодо зээлеэр абаһан, сабшалан, бэлшээри)

в) гадна мэдээн___________________________________________

Техникэ, оньһон зэбсэг:

Тоо, хэдыб? _________________________________________________________

а) тракторнууд 18 кВт – 25 м.х.;

б) тракторай анзаһан;

в) тракторай үбһэн-сабшуур;

г) мотоблок, мотокультиватор г.м.

д) ашаанай авто;

е) хүнгэн авто;

ё) һү һаадаг хэрэгсэл;

ж) талха нюдэдэг, будаа бутаргадаг хэрэгсэл;

з) гадна мэдээн _________________________________________________________

Малай тоо толгой (ажахын бүридхэлэй дансаар баталагдаха) __________________

Малай янза, хушуута ___________________________________________________

Эбэртэ бодо мал:

Һаамхай үнеэн:

2015 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

2016 оной 1-р һарын 1-дэ ______________________

Һубай, эрэ, эмэ үхэр:

2015 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

2016 оной 1-р һарын 1-дэ ______________________

 

Гахай:                 

2015 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

2016 оной 1-р һарын 1-дэ ______________________

тэрэ тоодо түл үгэхэ эмэ толгой, эрэ толгой ____________________________

 

Хонин, ямаан:

2015 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

2016 оной 1-р һарын 1-дэ ______________________

Адуу морин:      

2015 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

2016 оной 1-р һарын 1-дэ ______________________

Шубуун толгой (бэеэ хүсэһэн):

2015 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

2016 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

Нэхы арһата ан амитан:

2015 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

2016 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

Зүгын үүр:

2015 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

2016 оной 1-р һарын 1-дэ __________________________

Бусад мал тухай гадна мэдээн  _____________________________________________

 

Нэмэжэ хүсөөхэ гэбэл, _______________________________________________

Ажахын толгойлогшо _________________

(гар табиха)

 

 

Положение

конкурса-презентаций лучших практик утройства жизни и хозяйствования бурят «НАНГИН БУУСА»

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»

 1. Общие положения

1.1. Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят проводится в рамках Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана».

1.2. Организаторами презентации, осуществляющими руководство и организацию его проведения, являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Бурятский научный центр СО РАН, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, РОО «Ассоциация фермеров Республики Бурятия» и ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».

1.3. Презентации проводятся в формате круглого стола «Состояние, потенциал и перспективы устройства жизни и хозяйствования на основе традиций бурят». Обязательное условие — каждая команда-участник фестиваля представляет на презентации видеофильм (продолжительностью до 20 минут).

1.4. В работе круглого стола принимают участие фермеры, специалисты по сельскому хозяйству, ученые, СМИ.

 1. Цель и задачи презентации:
 • популяризация потенциала и перспектив устройства жизни и хозяйствования бурят на основе народных традиций, лучшего опыта крестьянских подворий;
 • демонстрация эффективности фермерских хозяйств, ведущих степное животноводство;
 • формирование положительного образа малчина-труженика;
 • популяризация опыта эффективного бытового обустройства сельскими тружениками, инфраструктурной обеспеченности, внедрения современных информационных и интернет-технологий в ведении личного подсобного хозяйства и личной жизни крестьянской семьи;
 • популяризация опыта рационального использования земли, природопользования, эффективного ведения и умелого применения новых технологий.

 

III. Этапы подготовки и проведения презентации:

3.1. Подготовка презентации проводится в три этапа в период с 1 сентября 2015 г.:

1 этап: видеосъемки 4 сезонных работ с 1 сентября 2015 г.;

2 этап: подготовка видеофильма и доклада-комментария до 15 июня 2016 г.;

3 этап: подача заявки на участие в показе до 15 июня 2016 г.

 

В презентации обязательно должны быть отражены следующие вопросы:

3.2.экономическая эффективность ведения фермерско-крестьянского хозяйства в степи на основе традиций пастбищного животноводства;

3.2.1.рациональный подход при проектировании, строительстве и использовании хозяйственных построек, соблюдение эргономичного и эстетичного подхода;

3.2.2.увеличение произведенной и реализованной продукции в сравнении с предыдущим годом;

3.2.3. создание рабочих мест за 2014 -2015 годы;

3.2.4. внедрение и использование современных технологий, в том числе информационных в ведении хозяйства и личной жизни фермерской семьи;

3.2.5. количественный рост поголовья сельскохозяйственных животных;

3.2.6. внедрение в производство современной техники и технологий;

3.2.7.опыт переработки и сбыта фермерской продукции;

3.3. современное жилище фермера степняка

3.3.1. благоустройство жилища, дома, усадьбы, подворья крестьянина;

3.3.2.применение автономных экологически безопасных источников энергии, современных технологий энергосбережения;

3.3.3. внедрение современных информационных технологий в ведение фермерского дела и обустройство жизни в степи;

3.4. семья фермера степняка

3.4.1.полнота фермерских семей;

3.4.2.многодетность фермерских семей, воспитание детей;

3.4.3. родственные и трудовые связи в фермерской семье;

3.4.4. связь и преемственность поколений в фермерской семье, уважение старших;

3.4.5. социальная активность фермеров (участие в общественной жизни села, реализация проектов на благо жителей села, меценатская деятельность).

 1. Каждый субъект — участник Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана – 2016» представляет одно фермерское хозяйство.
 2. В презентации могут быть представлены крестьянские хозяйства, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, переработкой и сбытом фермерской продукции и зарегистрированные на территориях субъектов, участвующих в Международном фестивале «Алтаргана-2016».
 3. Перечень документов, представляемых для участия в презентации:
 • заявление;
 • доклад;
 • видеофильм, раскрывающий все грани хозяйственной деятельности, быта, семьи.
 1. Документы для участия в презентации подаются в комиссию в электронном и бумажном виде:

в электронном виде на электронный адрес: bbalzhirov@yandex.ru, ergena-82@mail.ru  в формате Word.

 1. Информация, представленная участниками, не может быть использована без их письменного согласия для иных целей, кроме как для проведения презентации.
 2. Функции Организаторов презентации

6.1. проводят консультационно-разъяснительную работу;

6.2. обрабатывают заявки и представленные документы на участие в Круглом столе и презентации.

6.3. осуществляют подготовку:

 • материалов для рассмотрения на презентации;
 • информационных сообщений о ходе показа и его результатах для размещения в средствах массовой информации.

6.4. организуют проведение церемонии вручения Дипломов участникам презентации.

VII. Порядок проведения и подведения итогов презентации

Три победителя награждаются дипломами Лауреата и призами.

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА

на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016» в презентации лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса»

 

Место расположения крестьянской усадьбы (район, поселение)___________

__________________________

 

Местожительства(почтовыйадрес)_________________________________________________________________________________________________телефон (домашний, мобильный), e-mail_________факс______

Ф.И.О. главы крестьянского хозяйства  _____________________________________________________

Год рождения главы хозяйства_______

Образование (что окончил?)_____________________________

Серия и номер паспорта _______________________________

Год создания подворья_________________________________

Всего число членов семьи:______________

в т.ч. в возрасте до 16 лет____________

в возрасте от 17-45 лет__________

в возрасте от 46-60 лет _________

старше 60 лет_____________

из них: основное место работы____________________________________

 

Усадьба

Общая площадь дома, кв.м.____________

Материал изготовления:_____________________________

а) дерево (сруб)

б) кирпич

 

 Оборудование:         

а) водопровод

б) канализация

в) электричество

г) газ

д) альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветряки и др.)

е) и др.

 

Хозяйственные постройки

Общая площадь, кв.м.________________

а) помещение для содержания скота:_______________________________________

б) помещение для содержания техники: _____________________________________

в) и др. (наименование):________________________________________

Земельные ресурсы:

Общая площадь, га _________________

а) приусадебный земельный участок

б) полевые земельные участки (включая арендованные сенокосы и пастбища)

в) и др. (наименование):_____________________________________________

Технические средства:

Количество ед.________________

а) тракторы от 18 кВт — 25 л.с.

б) плуги тракторные

в) косилки тракторные

г) мотоблоки и мотокультиваторы

д) автомобили грузовые

е) автомобили легковые

ё) установки доильные

ж) мукомольное оборудование и крупорушки

з) и др. (наименование):_____________________________________________

Поголовье животных (подкрепляется выпиской из похозяйственной книги)____________________

Наименование животных__________________________________________________

Количество голов

коровы:

На 01.01.2015______________

На 01.01.2016_________

Нетели, бычки, телочки:      

На 01.01.2015______________

На 01.01.2016_________

 

Свиньи

На 01.01.2015______________

На 01.01.2016_________

в т.ч. свиноматки и хряки      ________

 

Овцы и козы   

На 01.01.2015______________

На 01.01.2016_________

 

Лошади           

На 01.01.2015______________

На 01.01.2016_________

 

Птица взрослая         

На 01.01.2015______________

На 01.01.2016_________

                                                

Пушные звери

На 01.01.2015______________

На 01.01.2016_________

 

Пчелосемьи   

На 01.01.2015______________

На 01.01.2016_________

Другие виды скота___________________________________

 

Другая информация ___________________________________

 

Глава подворья                  ________________

(подпись)