Спортын дүримүүд

СПОРТЫН ДҮРИМҮҮД

 МҮРЫСӨӨНЭЙ ХҮТЭЛБЭРИ

«Алтаргана-2016» нааданай бэлэдхэлэй ба үнгэргэлгын бүхы хүтэлбэри Буряад Уласай Засагай газарай баталһан Эмхидхэлэй хороон бэелүүлнэ. Буряад Уласай бэеын тамирай ба залуушалай талаар яамын баталһан шүүгшэдэй (судьянарай) гол коллегидэ, спортын янзануудаар шүүгшэдэй коллегинүүдтэ хамаг мүрысөөнүүдые үнгэргэхэ хэрэг даалгагдана.

 

ҮНГЭРГЭХЭ САГ БОЛОН ГАЗАР

«Алтаргана-2016» нааданай спортын мүрысөөнүүд Улаан-Үдэ хотодо 2016 оной июлиин 1-3-да үнгэргэгдэхэ.

Айлшадай буулгын үдэр 2016 оной июниин 30.

 

МҮРЫСӨӨНДЭ ХАБААДАГШАД

«Алтаргана-2016» нааданай түгэсхэлэй мүрысөөнүүдтэ 18-һаа дээшэ наһатай, анагаагшын зүбшөөлтэй тамиршадһаа бүридэһэн Буряад Республикын, Монгол Уласай, Үбэр Монголой (Хитадай Арадай Республика), Эрхүү можын ба Забайкалиин хизаарай аймагуудай суглуулагдамал багууд, Оросой Холбооной ба Бэеэ даанги гүрэнүүдэй нэгэдэлэй буряад эблэлнүүдэй түлөөлэгшэд оролсохо аргатай.

 

ПРОГРАММА, КОМАНДАНУУДАЙ БҮРИДЭЛ,

ТҮЛӨӨЛЭЛ ХАРААДА АБАЛГА

 

«Алтаргана-2016» нааданай спортын программада БУРЯАД үүндэһэтэнэй «Бүхэ барилдаан», буряад дүримөөр һурша номоор харбалга, мори урилдаан, «Шатар» наадан, шагай наадан ба һээр шаалга оролсоно. Тамиршадай наадан спортын янзануудаар мүрысэлгын ба заншалта нааданай байгша дүримүүдэй ёһоор үнгэргэгдэхэ.

 

БУРЯАД БҮХЭ БАРИЛДААН

 Албан ёһоной нэрэнь: Буряад «Бүхэ барилдаан»

Мүрысөөн 63 кг, 75 кг хүрэтэр, 75 килограммһаа дээшэ шэгнүүрнүүдтэ олимпиин гуримаар хубиин тоосоогоор үнгэргэгдэхэ.

Шэгнүүр бүхэндэ илагшад дахяад дүхэригтэ гаража, хоорондоо бултанай абарга бүхые элирүүлдэг.

Хубсаһанай түхэл: малгай, шуудаг (монгол түхэлэй), дээрэһээнь улаан гү, али хүхэ үнгэтэй бүһэ уядаг, зөөлэн гутал.

Тамиршадые гаргадаг заһуулай хубсаһан – тойробшо малгай, тэрлиг, гутал.

Ёһолол: Тулалдаанай урда жагсаал-танилсуулга болодог. Бүхэшүүл ногоон дүхэригтэ гүйжэ гараад, «бүргэдэй хатар» гүйсэдхэдэг (гарынь бүргэдэй далияа дэбихые, сээжэ бэень арсаланиие һануулха ёһотой).

Бүхэ бүхэн заһуулдаа дүтэлөөд, баруун гараа баруун мүртэнь хүргэжэ, ниидэн дэгдэһэн шубууе һажаан, сугларагшадтай мэндэшэлдэг, хүлһөө хүлдэ тулгалан, нара зүб эрьелдэн хүдэлдэг. Гурбан алха хээд, гараа һэлгэжэ, туһалагшаһаа баруун гар тээнь зогсожо, нүгөөдэ бүхые хүлеэдэг. Барилдаашанай туһалагш уянгата хоолойгоор һурагшынгаа соло дуудадаг, нэрыень нэрлэдэг, нютагынь дурдадаг. Тулалдаанай үедэ заһуул бүхэдэ заабари хэлэжэ, шүүгшэдэй урда аша талыень хамгаалха түлөөлэгшэ болодог.

Барилдаашад гуяа хоёр альгадаад (альгаараа, альганайнгаа ара талаар) абаха ёһотой, энэ хадаа «үнэн сэхэ тулалдахабди» гэһэн удхатай. Диилэһэн бүхэ хэдэн алхам хэхэ зуураа гараа үргэн дэбхэржэ, унаһан бүхэдэ дүтэлөөд, бодоходонь туһалан баруун гараа үргэдэг, диилдэгшэнь гар доогуурнь шурган гарадаг, тэрэнь диилдэһэнээ мэдэрэн зүбшөөбэ гэһэн удхатай. Илагша бүхэ аажамхан алхадалаар түг тойрон, илагшын хатар хэдэг.

Саг: Тулалдаанай үргэлжэлхэ саг — 5 минута. Тэрэ саг соо илагшын тодороогүй ушарта 5 минута нэмэжэ, бүһэ бүһэһөө барилсан хабаяа туршалсадаг. Түрүүн ба таатайгаар хам бариха эрхэ жээрэбээр тодорхойлогдодог. Бүхын бажууһан бүһэ табибал, нүгөөдэнь эдэбхитэй хам бариха эрхэтэй болодог. Тэрэ саг соо илагшын элирээгүй байбал, жээрэбээр бүһэһөөнь хам бариһан тулалдаан саг хизаарлалтагүй үргэлжэлдэг.

 Мүрысөөнэй дүхэриг: зурлаагүй ногоон дэбисхэртэ газар.

 Илагшые тодорхойлолго: Илагдаа гэжэ тоологдохо:

1) гурбадахи сэгтээ (хоёр хүлһөө гадна) газарта хүрэһэн бүхэ;

2) эдэбхитэй хам бариһан бүхын гарые гурба дахин заалабал;

3) дүхэригһөө газаашаа тэрьелэн гараха гү, али зорюута түлхин гаргаһанай түлөө һануулгаар хэһээгдэдэг, гурбан һануулга абаһан бүхэ илагдаа гэжэ тоологдодог.

Соло дуудагшадай мүрысөөн.

Бүргэдэй хатар хэгшэдэй мүрысөөн.

 

ҺУР ХАРБАЛГА

Командын бүридэлдэ 9 хүн (6 бүһэтэй хүн, 3 эмэгтэй). Буряад хубсаһа (тэрлиг, гутал, малгай) үмдэһэн хабаадагшад буряад үндэһэтэнэй номоор «сур» харбадаг. Модоор хушаһан 2х4 м талмайда хибэс, палас дэбдидэг. Һур харбагшадай талаһаа модон талмайн эрмэг ганга зөөлэн бүдөөр бүригдэхэ ёһотой.

Һуршанууд модон (5 см үлүү бэшэ түмэр таглаа хэрэглэжэ болохо), шубуунай далиин үдэ хонооһон байха ёһотой.

Хүбшэ татаха оноонь фабрикын, үгы гэбэл 5 см үлүү бэшэ түмэрөөр таглаһан модонһоо бүтээгдэһэн байжа болохо. Мүрысөөндэ эбэр гү, али ондоошье зүйлөөр хэгдэһэн номо зүбшөөгдэдэг. Хүбшэргэнь ямаршье байжа болохо.

Һуршанууд имагта модоор хэһэн байдаг. Номо дээрэ һурша оноохо модо гү, али арһа няажа гү, али зурлаа түнхижэ болохо. Һуршынь дали шубуунай үдөөр гү, али үйлэдбэриин, оноодог һалаань модоор хэгдэдэг ба түмэр голдо һуулгагдадаг.

Номо ба һуршануудта оршон сагай клинкер, хизаарладаг элдэб түхеээрэлгэнүүд байха ёһогүй. Нарин бүд утаһаар гү, али харандаашаар, ручкаар шагааха тэмдэг хэжэ болохо. Номо хүндэ болгохын, хүбшэ тааруулхын тула элдэбын хэрэгсэлүүдые хэрэглэжэ болохогүй.

Программа:

Түрүүшын үдэр. Бултадаа 50, 45 м зайда харбадаг. Үдэр бүхэндэ туршалгын хоёр һурша үгтэдэг. Саашань зай бүхэндэ 8 харбалта хэгдэдэг, нэгэ гү, али хоёр һуршын хухарбал һэлгэжэ болохо. Нэгэ һуршаар дараалан гэхэ гү, али хоёр һубарилда һэлгэнгүй харбажа болохогүй.

Зайнуудай дараалал: 50 м, 45 м. Ластии тудан гаргабалнь 3 очко үгтэдэг. Ластииһаа хоёр тээшээ тудабал, 2 очко үгтэдэг, бэшэниинь 1 очко асардаг.

Һурнуудай тоо: ластииһаа хоёр тээшэ зургаа-зургаа – хамтадаа 12 хэсэг.

Хубиин һуури эгээл ехэ очко абаһаарнь тоологдодог. Адли очкотой болоһон ушарта хэниинь диилэхэб гэбэл:

 • алдаагүй хүн;
 • ластии оло дахин тудаһаниинь;
 • ластии нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи г.м. харбалгаар тудаһаниинь.

Командануудай дунда шалгаралга: Илагшань хубиин тоосоондо 16 һуршаар командын гэшүүдэй эгээл олон очко абаһан тоогоор тодорхойлогдодог.

Командын һуури тодорхойлходо олон гэшүүдтэй команданууд түрүүшын ээлжээндэ хараада абтадаг.

Очконь адли байбал, хубиин тоосоондо дээгүүр һуури эзэлһэн гэшүүдтэй команда иладаг.

Абаргын тэмсэлдэ хубиин тоосоогоор шалгарһан 32 эрхимүүд табигдадаг. Тэдэ 50 м зайда харбадаг. Тэрэнэй дүнгөөр 16 эрхим тодорхойлогдодог. Хоёрдохи зайда харбалгын дүнгөөр 8 һуршад удаадахи шатада ородог.

Хоёрдохи үдэр.

8 эрхим тамиршад 2 туршалгын ба 8 тоосоото харбалта хэдэг, удаадахи шатада 4 һуршад гарадаг. Абаргын тэмсэл хоёрдохи зайда харбалгын дүнгөөр тодорхойлогдодог. Бултанһаа ехэ очко абаһан хүн абарга чемпион болодог. Адли очко абабал, дахин харбадаг.

Соло дуудагшадай мүрысөөн.

 

 МОРИ УРИЛДААН

Удаадахи программаар мүрысөөн үнгэрдэг гэбэл:

 1. 4 жэлһээ дээшэ наһатай хатарша моридой «Эмээл доро хатар» –

3000 метрэй зай.

 1. 3 наһанһаа дээшэ холимол үүлтэрэй моридой урилдаан – 3000

метрэй зай.

 1. Холимол үүлтэрэй ахалиг моридой урилдаан – 6000 метрэй зай.
 2. Унаха үүлтэрэй ахалиг моридой урилдаан — 3000 метрэй зай.
 3. Буряад үүлтэрэй 2 наһатай моридой урилдаан – 12 модоной зай.
 4. Буряад үүлтэрэй 3 наһатай моридой урилдаан – 15 модоной зай.
 5. Буряад үүлтэрэй 4 наһатай моридой урилдаан – 18 модоной зай.
 6. Буряад үүлтэрэй ахалиг моридой урилдаан – 21 модоной зай.

«АЛТАРГАНА-2016» нааданай моридой мүрысөөндэ хабаадахын тулада удаадахи эрхэ нүхэсэл сахиха ушартай гэбэл:

 1. Мүрысөөнэй янза бүхэндэ (хатаралга, урилдаан) морин бүхэн нэгэл шагналда табигдаха, ондоо можонуудһаа нэгэ зайда 2 моринһоо олон бэшэ табигдаха.
 2. Мэдүүлгэ соогоо мориной нэрэ, наһа, зүһэ, гарал, мориной ба эзэнэйнь түрэл (түлөөлхэ) газар, жороо моридой 1600 метртэ эгээл һайн дүн (секундануудые) зааха.
 3. Шодоогой ба тренерэй фамили, нэрэ, обог, шодоогой самсын үнгэ.
 4. Шодоогууд болон мори унагшад тархи хамгаалха шлемтэй ба тусхай гуталтай байха ёһотой.
 5. Хабаадагшад гай тодхорто ушарһаа һэргылһэн даадхалай полистай, 14 наһа хүрэтэр наһатай хүүгэд – засагай нютагай зургаанай үнэлһэн түрэлхидэй зүбшөөлтэй байха ёһотой.
 6. Морин бүхэндэ мори үсхэбэрилгын эрдэм – шэнжэлэлгын институдэй үгэһэн үүлтэрэй паспортнуудые ба мориной һахуу, бруцеллез, орооной үбшэн, лептоспироз, инан үбшэнүүдые шэнжэлһэн ветеринариин үнэмшэлгэтэй, ханяадан, хиирэнхэйһээ тарилга, нюдэнэй тусхай хоёр дахин тарилгатай байха ёһотой.
 7. Моридые шэрэлгын ба тэжээлээр хангалгын гарша эльгээһэн эмхи бэе дээрээ даадаг.
 8. Туршалганууд Оросой ипподромууд дээрэ унаагай ба хатарша моридой туршалгын хүсэндөө байгаа дүримүүдэй ёһоор хэгдэдэг.

Мэдүүлгэ 2016 оной июниин 20-һоо хожом бэшэ үгэхые гуйнабди. Июниин 24 болотор мэдүүлгэ оруулаагүй морид мүрысөөндэ табигдахагүй.

Ажаглалта:

Морид һарын туршада үзэгдэһэн байха ёһотой, ветеринариин үнэмшэлгэ дээрэ аймагай ахамад ветеринарай зүбшөөрэл, ондоо можын хабаадагшадта можын ветеринарай хэлтэсэй зүбшөөрэл байха ёһотой.

 Соло дуудагшадай мүрысөөн.

 

БУРЯАД ШАТАР

 Командын бүридэл: 4 хүн (2 бүһэтэй хүн ба 2 эмэгтэй). Тус мүрысөөн хубиин-командын, швейцариин гуримаар, 9 шатаар үнгэргэгдэдэг. Эрэшүүл болон эхэнэрнүүд амяараа мүрысэнэ. Нааданай хиналтын саг партиин дүүрэтэр 10 минута + 5 секунда тоглогшо бүхэнэй ябасада. Һууринууд удаадахи харуулалтануудаар тодорхойлогдодог: абаһан очко, хоорондоо уулзалгын дүн, Бухгольцын, Бергерэй, Прогрессэй үдхэгшэд. Командын уридлагша тодорхойлогдодог гэбэл: нэмэлтэ харуултануудаар эрэшүүлэй ба эхэнэрнүүдэй дунда командын хабаадагшадай эзэлһэн һууринуудые нэмэлгын тоогой хэмжээгээр.

Хамагай абарга чемпион эрэ ба эхэнэрнүүдэй наадануудта 1, 2 һуури эзэлһэн шатаршадай дунда элирүүлэгдэдэг: 1-дэхи бүһэтэй хүн – 2-дохи эхэнэр, 1-дэхи эхэнэр – 2-дохи бүһэтэй, һүүлээрнь илгшад хоорондоо наададаг. .

 

ҺЭЭР ШААЛГАНАЙ ЗАНШАЛТА НААДАН

 Энэ хэмжээндэ 5 хүн болотор бүридэлтэй команданууд табигдадаг.

«Һээр шаалган» – үхэрэй һээр шаалгада мүрысэхэ дуратай хүнүүдэй туршадаг эртын буряад-монголой түхэл. Урид шанаһан яһа нэгэ гартаа баряад, нүгөө гарайнгаа альганай эрмэгээр сохиходо хухардаг. Мүрысөөнэй эрхэ нүхэсэл – гар нюсэгэн, бээлэй болон бусад хамгаалалта байха ёһогүй. Яһаяа саарһаар орёожо болохо.

Нэгэ түхэлэй хубсаһан (дэгэл, малгай, гутал).

Командануудай гараха ээлжээн жээрэбээр тодорхойлогдодог. 5 хүнэй командын ендэр дээрэ гарахада, хабаадагшад мэшээг сооһоо һээр харангүй гаргадаг. Тэрэнэй ашаар һээр һэлгэлгэ ба арсалдаата ушар зайлуулдаг. Нэгэдэхи шатада нэгэ сохилто түлбэригүй, сохилто бүхэн 50 түхэригтэ болохо. Саашанхи ээлжээндэ ахамад судья сохилтын тоо тодорхойлхо. Шалгалтын шата үнгэргэхэдэ 10 хабаадагшад элирдэг, тэдэ финалда һуури хубаадаг.

Эсэсэй дүнгөөр командын дүн гаргагдадаг.

 

ШАГАЙ НААДАН

Команда бүхэнһөө 5 хүн (2 бүһэтэй хүн, 2 эхэнэр, 1 ветеран хүйһэнэй илгаагүй. Гурбан янза наадан байха: 1) «Няһалалга» 2) «Мори урилдаан», 3) «Шүүрэлгэ».

Нэгэ түхэлэй хубсаһан (дэгэл, малгай, гутал).

«Няhалалга» — 1 бүһэтэй, 1 эхэнэр.

Наадан хоёр шатаар үнгэрдэг. Жээрэбээр хэнһээшье олон «бүхэ» абаһан хүн эхилдэг. Түрүүн наадагшад шагайнуудаа тараажа шэдэдэг. Бүхыень бүхэ тээшэнь, хонхыень хонхо тээшэнь няһалдаг. Няһалагдаһан шагай ондоо шагайнуудые дайраха ёһогүй. Сагаалса шагай баһал ондоо шагайнуудые дайраха ёһогүй. Зүб тудабал, няһалһан гү, али дайрагдаһан шагайн нэгые абадаг. Наадагша няһалһан гараараа шагай абаха ёһогүй. Үгы һаа, алдаа гэжэ тоологдохо. Ээлжээниинь нүгөө наадагшада орохо. Нааданай нюруу дээрэ гурбан шагайн үлэтэр наадан үргэжэлдэг. Тиигээд эсэсэй шата захалдаг. 3 шагайн үлэхэдэ ээлжээ абаһан хүн шагайнуудаа хаядаг. Гурбан адли шагайн буубал үрдиһэн нэгэниинь шүүрэжэ абадаг. Хоёр адли шагайн унабал, тэдэниие няһалдаг. Шадабал наадан дүүрэнэ. Үгы һаа, ээлжээн нара зүб дамжуулагдана. Эгээл олон шагай суглуулһан хүн шүүһэндэ тоологдохо.

«Мори урилдаан» – 1 ветеран.

Наадагшад сүлөө шагайнууд сооһоо «гүйгөөшые» шэлэжэ, түрүүшын жагсаалай шагайн хоёр тээгүүр табидаг. Тиигээд табан шагай абажа хаядаг. Тэдэнэй дунда «морин» буугаа һаань, хаягша өөрын «мори» абажа, жагсаал соохи хоёрдохи шагайн хажууда, хоёр «морин» буугаа һаань гурбадахиин хажууда, гурба һаань дүрбэдэхиин хажууда табидаг. Нэгэшье шагай «морин» боложо унаагүй һаань, хаягшын морин байрадаа үлэдэг. Бэшэ наадагшад баһал тиимэ үйлэ хэдэг.

Хэдэн дахин хаяһанай удаа хэнэйшьеб «шуран морин» жагсаалай арбан хоёр шагайе алхадаг. Тэрэ шүүһэндэ тоологдохо.

«Шүүрэлгэ» – 1 бүһэтэй, 1 эхэнэр.

Наадагша бүхэн шагайнуудые дээшэнь шэдээд, ганса гараараа барижа үрдихэ ёһотой. Дахяад дээшэнь шэдээд, доро байгша шагайнуудые адхажа, тэрэл гараараа шэдэһэн шагайнуудаа барижа үрдихэ ёһотой. Шагайнууд унахадаа столдо гү, али сээжэдэнь хүрөө һаа, адхаһан шагайһаа али нэгэниинь унаһан гү, али хажуудахи шагайнуудынь дайрагдаа һаа, алдуу гэжэ тоологдохо. Тэрэ дүримэй ёһоор шүүрэжэ абаа һаа, шүүһэн шагай гэжэ тоологдохо. Ээлжээниинь удаадахи хүндэ дамжуулагдаһаар, стол дээрэ шагайн дүүрэтэр наадан үргэлжэлхэ. Бултанһаа олон шагай шүүрэн суглуулһан хүн шүүгээ гэжэ тоологдохо.

Эмхидхэлэй хороон дүрим хубилгажа болохо, тэрээн тухай шүүгшэдэй коллеги дээрэ уридшалан хэлэгдэхэ.

Шагай нааданай талаар командын түрүүшын һуури бүхы хабаадагшадай дунда эгээл үсөөн һууринуудые эзэлһэнһээ тодорхойлогдохо. Очконуудай адли тоотой байһан ушарта, олон нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи һууринуудые эзэлһэнһээ элирүүлэгдэхэ

Эмхидхэлэй хороон илагшадые элирүүлхэ талаар өөрын эрхэтэй байха, тэрээн тушаа уридшалан хабаадагшадта дуулгаһанай ёһоор.

 

ИЛАГШАДЫЕ ТОДОРХОЙЛГО

Мүрысөөнүүдтэ спортын ба заншалта наадануудай дүримүүдэй ёһоор илагшад тодорхойлогдохоб гэбэл:

– урилдаануудай түсэбэй бүхы шатануудаар хубиин тоосоон;

– урилдаануудай түсэбэй бүхы шатануудаар абаргын тоосоон, шагай нааданһаа бэшэндэ;

– урилдаануудай түсэбэй бүхы шатануудаар командын тоосоон.

 

ШАГНАЛГА

Спортын янзануудаар хубиин түрүү ба шангай һууринуудые эзэлэгшэд, хамагай абарга гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэгшэд медальнуудаар, дипломуудаар ба Эмхидхэлэй хорооной шангуудаар шагнагдаха.

 

МЭДҮҮЛГЭ ҮГЭХЭ БОЛЗОР

  Нааданай спортын мүрысөөнүүдтэ хабаадагшадта

Уридшалан мэдүүлгэ бэшэмэл түхэлөөр спортын янза бүхэндэ командын тоо бүридэл, моридой тоо ба автомашинын тоо маркыень заалгатайгаар 2016 оной июниин 1 болотор 670000, Улаан-Үдэ хото, Правительствын байшан, Буряад уласай бэеын тамирай ба залуушалай талаар яаман гэһэн хаягаар ябуулхада болоно. Факс: 8(3012) 21-75-29; али E-mail: minsportmol@govrb.ru

 

Харилсаха телефонууд: 8(3012) 21-60-42 Дашибальжиров Баир Дашиевич, 21-44-68 Ухинов Беликто Валерьевич.

2016 оной июниин 30-да Буряад уласай бэеын тамирай ба залуушалай талаар яаманда болохо шүүгшэдэй коллегиин зүблөөндэ тогтоогдоһон түхэлэй нэрэ заалгатай мэдүүлгэнүүд, спортын янзануудаар техническэ мэдүүлгэнүүд, хабаадагша бүхэнэй паспорт, ИНН* (налог түлэгшын танюулгын дугаар) мандат үзэлгын комисси гарахын тулада үзүүлэгдэдэг. Бүхы хабаадагшад гэнтын ушарһаа һэргылэлгын даадхалай полисуудтай байха ёһотой.

* Ажаглалта: Оросой Холбооной харьяатанда

Тел.: 8(3012) 21-60-42, 21-44-68.

Факс: 8(3012) 21-75-29.

 

ПОЛОЖЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля «Алтаргана-2016» осуществляется Организационным комитетом, утвержденным Правительством Республики Бурятия. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, и судейские коллегии по видам спорта, утвержденные Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Спортивные соревнования фестиваля «Алтаргана-2016» проводятся с 1-3 июля 2016 года в г. Улан-Удэ.

День приезда 30 июня 2016 года.

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях фестиваля «Алтаргана-2016» допускаются сборные команды районов Республики Бурятия, Монголии, Внутренней Монголии (КНР), Иркутской области и Забайкальского края, бурятские диаспоры РФ и СНГ, состоящие из спортсменов 18 лет и старше, имеющих допуск врача.

 

ПРОГРАММА, СОСТАВ КОМАНДЫ, ЗАЧЕТ

В спортивную программу Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2016» включены: бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из лука по бурятским правилам, конный спорт, шахматы «Шатар», шагай наадан и hээр шаалган. Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по видам спорта и традиционных игр.

 

БУРЯТСКАЯ БОРЬБА «БҮХЭ БАРИЛДААН»

Официальное название: Бурятская борьба «Бүхэ барилдаан»

Соревнования проводятся в весовых категориях: до 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг. Соревнования проводятся как личные в каждой весовой кaтeгории по олимпийcкoй системе.

Абсолютное первенство проводится среди победителей и призеров в каждой весовой категории.

Форма одежды: головной убор (малгай), «шуудаг» (монгольский вариант) сверху завязывается кушак красного или синего цвета, мягкая национальная обувь (гутал).

Одежда выводящего судьи-секунданта — «засула» — головной убор (малгай), национальный халат «тэрлиг», мягкая национальная обувь (гутал).

Ритуал: Перед началом соревнований проводится парад-представление борцов. Борцы выбегают на зеленое поле, исполняют «танец орла» (движения рук напоминают взмахи крыльев орла, а грудь и туловище – льва).

После этого каждый борец подбегает к своему засулу-секунданту, касается правой рукой его правого плеча и, изображая взлетающую птицу поднятой рукой приветствует зрителей, переступая своеобразно с ноги на ногу, делает круговое движение по ходу солнца. Сделав три ритмичных шага, меняет руку и плечо, останавливается по правую руку от засула, с достоинством ожидая своего соперника. У каждого борца свой засул (судья-секундант), который в форме своеобразного напева соло прославляет своего ученика, называя его имя и место, откуда он родом. В ходе поединка засул помогает своему подопечному советами, отстаивает его интересы перед судьями.

Борцы, вызванные на схватку становятся с правой и левой стороны судейского стола и начинают ритуал поединка двумя хлопками по бедрам, чередующимися по внешней и внутренней стороне, это символизирует, что «с тобой вдвоем будем, вести честную спортивную борьбу», после чего начинается схватка. Победивший по окончании схватки после нескольких шагов делает прыжок с взмахом рук в стороны, как бы выражая, свою радость и всплеск эмоции, потом подходит к побежденному, помогает встать и поднимает правую руку, а проигравший проходит под нее, этим он показывает свое согласие поражению. После этого победитель плавными пружинящими шагами, обходит по ходу солнца Флаг, исполняя танец победителя.

Время: Продолжительность схватки — 5 минут. Если победитель не выявлен в основное время, дополнительно дается 5 минут с захватом за кушаки. Право первого и удобного захвата определяется по жребию (бросание кубиков или фишки). Если борец отпускает захват пояса, то соперник получает право на активный «глубокий захват». При не выявлении победителя в основное время, борьба продолжается в активном «глубоком захвате» (определяется жребием) без ограничения времени.

Площадка для проведения соревнований: земляной покров без ограничения.

Определение победителя: Побежденным считается борец:

1) коснувшийся земли третьей точкой (упор земли или ковра);

2) за три разрыва в не активном захвате из положения соперник в активном «глубоком захвате».

3) умышленный уход и умышленное выталкивание за ограничительную черту наказывается предупреждением, борец, получивший три предупреждения — объявляется побежденным.

 Конкурс исполнителей соло.

Конкурс на лучшее исполнение «Танца орла».

 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Состав команды: 9 человек (6 мужчин, 3 женщины). Все участники в национальной одежде (тэрлиг, гутал, малгай) стреляют из национального лука по «сурам». Площадка размером 2×4 м, выполненная из досок или фанеры, ее покрывают ковром, паласом или другим материалом. Торцы площадки со стороны стрелков (ганга) обивают мягким плотным материалом.

Стрелы должны быть деревянными (допускается применение металлической втулки не более 5 см на любой части стрел), оперенье из крыльев птиц или фабричные.

Хвостовики могут быть фабричные или изготовленные из дерева, закрепленные металлической втулкой (не более 5 см). На соревнования допускаются традиционно бурятские роговые луки или подобные выполненные из современных материалов. Тетива произвольная.

На луке разрешается делать выступы и углубления для стрел (полочка) из кожи или дерева. На стрелах и луках не должно быть приспособлений кликерной системы, различные ограничители. Для прицеливания допускаются нитки на луке или отметки ручкой, карандашом. Не допускаются различные приспособления для утяжеления лука, проекции тетивы.

Программа:

Первый день. Все участники выполняют стрельбу на дистанциях 50 м., 45 м. На каждый день даются два пробных выстрела на начальной дистанции. Далее на каждой дистанции участник выполняет 8 зачетных выстрелов, сериями из 2-х стрел, если в процессе стрельбы одна или обе стрелы ломаются, то разрешается делать только замену. Нельзя стрелять одной стрелой подряд два раза т.е. серию.

Очередность дистанций: 50 м., 45 м. За выбивание «ласти» участнику дается 3 очка, слева и справа от «ласти» – 2 очка, остальные по 1 очку.

Количество суров на кону: по 6 штук с каждой стороны от «ласти» — всего 12 штук.

Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков. В случае равенства очков преимущество имеют спортсмены:

 • не имеющие промаха;
 • с наибольшим попаданием по «ласти»;
 • попадание по «ласти» с первого, второго, третьего т.д. выстрела.

Командное первенство: Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме очков, выбитые членами команды 16 выстрелами в личном первенстве.

При подсчете результатов команд в первую очередь рассматриваются команды с большим количеством участников.

Если сумма очков окажется одинаковой в нескольких командах, то более высокое место присуждается команде, чьи участники занимают более высокие места в личном первенстве.

Абсолютное первенство: на абсолютное первенство допускаются 32 лучших участника личного первенства. Участники выполняют стрельбу на дистанции 50 м. По результатам первой дистанции в следующий круг проходят 16 лучших спортсменов. По результатам второй дистанции в следующий круг проходят 8 лучших спортсменов.

Во второй день.

8 лучших спортсменов стреляют 2 пробные стрелы и 8 зачетных, в следующий круг отбираются 4 лучших спортсмена. Абсолютное первенство определяется по результатам второй дистанции. Спортсмен, набравший наибольшую сумму очков, становится абсолютным чемпионом. В случае равенства очков назначается перестрелка.

Конкурс исполнителей соло.

 

КОННЫЙ СПОРТ

Соревнования проводятся по следующей программе:

 1. заезд для лошадей 4-х лет и старше рысистых пород «Рысь под седлом» — дистанция 3000 метров.
 2. скачка для лошадей 3-х лет и старше полукровных пород — дистанция 3000 метров.
 3. скачка для лошадей старшего возраста полукровных пород — дистанция 6000 метров.
 1. скачка для лошадей старшего возраста верховых пород — дистанция 3000 метров.
 2. скачка для лошадей 2-х лет бурятской породы — дистанция 12 км.
 3. скачка для лошадей 3-х лет бурятской породы – дистанция 15 км.
 4. скачка для лошадей 4-х лет бурятской породы — дистанция 18 км.
 5. скачка для лошадей старшего возраста бурятской породы – дистанция 21 км

Для участия в конно-спортивных соревнованиях «АЛТАРГАНА — 2016» требуется соблюдению следующих условий:

 1. В каждом виде соревнований (заезд, скачка) допускается каждая лошадь к участию только в одном призе, с других регионов на одну дистанцию допускаются не более 2-х голов.
 2. В заявке указать кличку, возраст, масть, происхождение, место рождения лошади и владельца, для рысистых пород лучшую резвость на 1600 метров.
 3. Фамилию, имя, отчество участника и тренера, цвет камзола участника.
 4. Жокеи и наездники должны быть экипированы защитными шлемами и специальной обувью.
 5. Всем участникам иметь обязательно страховые полиса от несчастных случаев, детям до 14 лет — письменное разрешение родителей, заверенное местным органом власти.
 6. На лошадей обязательно предоставить племенные паспорта, выданные ВНИИКоневодства и ветеринарное проходное свидетельство с указанием об исследовании на сап, бруцеллез, случную болезнь, лептоспироз, инан, вакцинация гриппа, прививка от бешенства и 2-х кратную глазную малленизацию.
 7. Транспортировка и обеспечение лошадей кормами производится за счет командирующей стороны.
 8. Испытания проводятся согласно действующим правилам испытаний верховых и рысистых пород лошадей на ипподромах РФ.

Заявку просим предоставить не позднее 20 июня 2016г, по телефону/факсу 21-44-68. Лошади, не заявленные до 24 июня, к участию в соревнованиях допускаться не будут.

Примечание:

Лошади должны быть исследованы в течение месяца, на ветеринарном свидетельстве обязательна виза главного врача района, для участников других регионов виза начальника управления ветеринарии региона.

Конкурс исполнителей соло.

 

ШАХМАТЫ «ШАТАР»

 Состав команды: 4 человека (2 мужчин и 2 женщины). Соревнования проводятся как лично-командные, по швейцарской системе, в 9 туров. Мужчины и женщины соревнуются раздельно. Контроль времени игры составляет 10 минут + 5 секунд добавления на ход каждому партнеру. Места участников определяются последовательно по следующим показателям: набранные очки, результат личной встречи, коэффициенты Бухгольца, Бергера, Прогресса. Командное первенство определяется в следующей последовательности: по наименьшей сумме мест, занятых участниками команды среди мужчин и среди женщин; по наибольшей сумме очков набранных членами команд по их суммарным дополнительным коэффициентам.

Абсолютное первенство разыгрывается между шахматистами, занявшими 1, 2 места среди мужчин и женщин в перекрестных матчах: 1-ый мужчина — 2-ая женщина, 1-ая женщина — 2-ой мужчина после чего победители встречаются между собой.

 

БУРЯТСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ИГРА ПО РАЗБИВАНИЮ ХРЕБТОВОЙ КОСТИ «hЭЭР ШААЛГАН»

Для участия в мероприятии допускаются команды в количестве 5 человек. Возраст участников неограничен.

«hээр шаалган» (разбивание хребтовой кости) – древний бурят-монгольский вид традиционной игры, где участники состязаются в умении разбивать хребтовую кость КРС «hээр». Предварительно вываренная кость берется в одну руку, а ребром кулака второй руки необходимо на весу сильным и резким ударом сломать ее. Одно из условий состязаний — руки должны быть голыми, то есть без перчаток и других средств защиты, но саму кость можно обернуть бумагой.

Единая форма (дэгэл, малгай, гутал).

Жеребьевка определит очередность выступления команд. При выходе команды в количестве 5 человек на помост, участники будут вытягивать снаряд «hээр» из мешка наугад. Это позволит исключить подмену снаряда и спорные моменты. В первом круге один удар будет бесплатным, каждый последующий 50 рублей (это для того, чтобы продемонстрировать обычаи и традиции народа, сельских жителей). В дальнейших кругах главный судья лично будет определять количество ударов. При проведении отборочных туров будет выявлено 10 лучших участников, из числа которых определяются победитель (абсолютный чемпион) и призеры.

По итогам выступления подводится командный результат.

 

БУРЯТСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ИГРА В КОСТИ

 «ШАГАЙ НААДАН»

От каждой команды допускаются 5 человек (2 мужчин, 2 женщины,1 ветеран независимо от пола).

Разыгрывается три вида «Шагай наадан»: 1) «Няhалалга»; 2) Мори урилдаан 3) «Шүүрэлгэ».

Единая форма одежды участников – малгай, дэгэл, гутал.

 1. «Няhалалга» (щелканье) — 1 мужчина, 1 женщина.

Игра проходит в 2 этапа. Начинает игру тот, у кого при жеребьевке (бросании костей) выпадет наибольшее количество бүхэ. Сначала игроки бросают на кон по одинаковому количеству костей так, чтобы они ложились не кучей, а вразброс. Играющие щелкают по косточке, направляя кости на одинаковые, например, бүхэ на бүхэ, хонхо на хонхо и т.д. Косточка должна идти, не задевая другие косточки, кроме цели, косточка-цель, откатываясь от удара, так же не должна задевать соседние косточки. При правильном попадании играющий берет одну косточку себе на выбор ту, которую сбил, или ту, которой сбил. Игрок не должен забирать выигранную кость той рукой, которой щелкал. В противном случае, считается ошибкой. Если играющий промахнется, он передает ход другому игроку. Так продолжается до тех пор, пока на кону не остается три косточки. В этом случае начинается заключительный этап игры. Когда остается 3 косточки, тот, кто в данный момент играет этими костями, собирает и бросает все 3 косточки. Если выпадают все 3 одинаковые косточки, то тот, кто успеет их взять первым, тот и забирает их себе. Если выпадает 2 одинаковых кости, то игрок щелкает одинаковые кости как на первом этапе. Если ему удается, то игра заканчивается. Если нет, то кости передаются следующему игроку по солнцу. Выиграет тот, у кого наибольшее количество косточек.

 1. «Мори урилдаан» (конные скачки) — 1 ветеран.

Играющие выбирают по одному «бегунцу» из свободной кучи косточек и ставят их по обеим сторонам первой в ряду косточки. Затем берут пять косточек, и бросают их на кон по очереди. Если среди них окажется «конь» (стоящий боком), бросающий берёт своего коня и ставит рядом со второй косточкой в ряду, если окажется два «коня», ставит рядом с третьей, если три – рядом с четвёртой и т.д. Если ни одна из косточек не упадёт в положении «коня», то конь бросающего игрока остаётся на месте. Остальные играющие проделывает то же самое.

После нескольких попеременных бросаний чей-нибудь «ретивый конь» проходит все двенадцать косточек ряда. Значит, он и выиграл скачки.

 1. «Шүүрэлгэ» — 1 мужчина, 1 женщина.

Каждый игрок подбрасывает четки – «шүүрэгшэн» – вверх: пока четки летят, игрок должен успеть отделить от общей кучи горстку косточек и успеть поймать четки одной рукой, не задевая четками стола, не прижимая к груди. Подбросив четки вторично, игрок захватывает в горсть любое количество по желанию косточек, не задевая при этом другие кости, и должен успеть подхватить летящие четки — этой же рукой. Считается ошибкой, если четки при падении задели грудь или стол, или были взяты на грудь или живот, из взятой горсти костей какая-либо выпадет, при захвате задеты соседние косточки. Если захват осуществлен по этим правилам, то эти косточки считаются выигранными. По нашим турнирным правилам, независимо от исхода попытки, ход передается следующему игроку. Игра идет до тех пор, пока не закончатся косточки на столе. В результате выигрывает тот, кто собрал наибольшее количество косточек.

Командное первенство по шагай наадан определяется по наименьшей сумме занятых мест всех участников команды. В случае равенства очков определение победителей по наибольшему количеству первых, вторых, третьих и т.д. мест.

Оргкомитет оставляет за собой право пересмотреть правила и определение победителей предварительно уведомив участников на судейской коллегии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В соревнованиях согласно правилам видов спорта и традиционных игр разыгрываются:

-личное первенство по всем видам программы состязаний;

— абсолютное первенство по всем видам программы состязаний, кроме шагай наадан;

— командное первенство по всем видам программы состязаний.

 

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в личном первенстве по видам спорта награждаются медалями, дипломами и призами Оргкомитета, победители в абсолютном первенстве награждаются поясами Чемпионов, дипломами и призами Оргкомитета.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками.

 

 СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

 Предварительные заявки в письменной форме с указанием численного состава команды по каждому виду спорта, количество лошадей и количество автомашин с указанием их марок представляются до 1 июня 2016 г. по адресу: 670000, г.Улан-Удэ, ул. Ранжурова 8, Министерство спорта и молодежной политики РБ. Факс: 8(3012) 21-75-29; или по e-mail: minsportmol@govrb.ru

Контактные телефоны: 8(3012) 21-60-42 Дашибальжиров Баир Дашиевич, 21-44-68 Ухинов Беликто Валерьевич.

На заседание судейской коллегии, которое состоится 30 июня 2016 г. в 19.00 часов в Министерстве спорта и молодежной политики РБ (г. Улан-Удэ, ул. Ербанова 7, Зал заседаний), подаются именные заявки по установленной форме, технические заявки по видам спорта, паспорт, ИНН* (идентификационный номер налогоплательщика) на каждого участника для прохождения мандатной комиссии. Всем участникам иметь обязательно полиса страхования от несчастных случаев.

* Примечание: для граждан Российской Федерации

Тел.: 8(3012) 21-60-42, 21-44-68.

Факс: 8(3012) 21-75-29.