Зам заагша

Путеводитель Алтарганы 2016. Афиша

 

Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын XII ехэ нааданай газарай зураг
Карта XII Международного Всебурятского фестиваля Алтаргана

2016 оной 6 һарын 30   —   30 июня 2016 года
Үдэрэй туршада
В течение дня
Урилдаануудта хабаадагшадые бүридхэлгэ
Регистрация членов творческих конкурсов
Эмхидхэлэй хороон
Штаб фестиваля
Буряадай филармони. Ербановай гудамжа, 6
Бурятская ­филармония. ул. Ербанова, 6
Үдэрэй туршада
В течение дня
Тамирай урилдаануудта хабаадагшадые бүридхэлгэ
Прохождение мандатной комиссии участниками спортивных состязаний
Тамирай түб талмай. Кировай гудамжа, 1

Центральный стадион. ул. Кирова, 1

Ивалгын дасанай мори урилдаанай газар

Ипподром Иволгинского дацана

Үдэрэй туршада

В течение дня

Айлшадые түбхинүүлгэ

Размещение гостей и участников

Зошод буудалнууд, хамтын байранууд

Гостиницы, хостелы, общежития

09:00 – 12:00 Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй VI хуралай хэлсээ зүблөөнүүд

Дискуссионные площадки VI съезда МОД ВАРК

Үндэһэнэй номой сан, 1 дабхар, 2 дабхар. Ербановай гудамжа, 4.

Национальная библиотека РБ, 1 этаж, 2 этаж. ул. Ербанова, 4

Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуули, Зүүн зүгэй дээдэ һургуули. Ранжуровай гудамжа, 4.

Бурятский государственный университет, Восточный институт. ул. Ранжурова, 4

14:00 – 18:00 Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй VI хурал

VI съезд МОД ВАРК

Буряад драмын театр. Куйбышевай гудамжа, 38

Бурятский театр драмы. ул. Куйбышева, 38

18.30 «Байгал» театрай һайндэрэй тоглолто «Алтарганаяа угтажа»

“Алтарганаяа угтажа” Праздничный концерт театра “Байкал”

Буряадай дуури, бүжэгэй театр, Ленинэй гудамжа, 51

Бурятский театр оперы и балета. ул. Ленина, 51

16:00 Шүүгшэдэй хамтын суглаан

Общее собрание членов жюри

Үндэһэнэй номой сан, хуралай танхим. Ербановай гудамжа, 4

Национальная библиотека РБ, конференц-зал. ул. Ербанова, 4

18:00 Мүрысөөнүүдэй жээрэб таталга

Жеребьевка по творческим конкурсам

Шүүгшэдэй гол бүлэгэй зүблөөн

Заседание Главной судейской коллегии

Эмхидхэлэй хороон

Штаб фестиваля

Буряадай филармони. Ербановай гудамжа, 6

Бурятская филармония, ул. Ербанова, 6

Тамирай түб талмай. Кировай гудамжа, 1

Центральный стадион. ул. Кирова, 1

2016 оной 7 һарын 1   —  1 июля 2016 г.
09:00 – 10:30 Буряад барилдаанда хабаадагшадые шэгнэлгэ

Взвешивание участников состязаний по бурятской борьбе

Тамирай түб талмай. Кировай гудамжа, 1

Центральный стадион. ул. Кирова, 1

10:00 – 17:00 Мори урилдаан

Конные скачки

Ивалгын дасанай мори урилдаанай газар

Ипподром Иволгинского дацана

10:00 – 13:00

14:00 – 17:00

«Буряад хүнэй нэгэ үдэр». Арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй мүрысөөн

Конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята»

Буряад драмын театр. Куйбышевай гудамжа, 38

Бурятский театр драмы. ул. Куйбышева, 38

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Буряад арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн

Конкурс исполнителей бурятских народных песен

Буряадай дуури, бүжэгэй театр, Ленинэй гудамжа, 51

Бурятский театр оперы и балета. ул. Ленина, 51

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Үльгэршэдэй, магтаал шүлэгүүдые түүрээгшэдэй мүрысөөн

Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театр. Ленинэй гудамжа, 46

Театр кукол «Үльгэр». ул. Ленина, 46

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Гоо басагадай «Дангина» мүрысөөн

Конкурс красавиц «Дангина»

Бэеын тамирай – спортын ордон. Рылеевэй гудамжа, 2

Физкультурно-спортивный комплекс. ул. Рылеева, 2

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Арадай гар урлалай үзэсхэлэн

Конкурс-выставка “Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы”

Бэеын тамирай – спортын ордон. Рылеевэй гудамжа, 2

Физкультурно-спортивный комплекс. ул. Рылеева, 2

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Гэрэл зурагуудай харалга-мүрысөөн

Конкурс-выставка фотографий

Бэеын тамирай – спортын ордон. Рылеевэй гудамжа, 2

Физкультурно-спортивный комплекс. ул.Рылеева,2

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн

Конкурс исполнителей современной бурятской песни

Ород драмын театр. Терешковагай гудамжа, 9а

Русский театр драмы. ул.Терешковой, 9А

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 «Нангин бууса» Танилсуулга-мүрысөөн

Конкурс-презентация «Нангин Бууса»

Үндэһэнэй номой сан. Ербановай гудамжа, 4

Национальная библиотека РБ, ул. Ербанова, 4

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Буряад ирагуу найрагай мүрысөөн

Конкурс бурятской поэзии

Үндэһэнэй номой сан, хуралай танхим. Ербановай гудамжа, 4

Национальная библиотека РБ, конференц-зал. ул. Ербанова, 4

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Бэшэмэл хүдэлмэринүүдэй мүрысөөн

Конкурс эссе

Үндэһэнэй номой сан, 3 дабхар. Ербановай гудамжа, 4

Национальная библиотека РБ, 3 этаж. ул. Ербанова, 4

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Баримтата болон уран hайханай кино

Конкурс кино

 «Пионер» гэһэн кинотеатр. Корабельная гудамжа, 32

Кинотеатр «Пионер», ул. Корабельная, 32

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Номуудай мүрысөөн

Конкурс книг

Үндэһэнэй номой сан, хуралай танхим, 1дабхар. Ербановай гудамжа, 4

Национальная библиотека РБ, зал заседаний, 1 этаж. ул. Ербанова, 4

10:00 – 17:00 «Алтан саг». Сэтгүүлшэдэй мүрысөөн

Конкурс журналистских материалов «Алтан саг»

«Орда» гэһэн этно-үзэсхэлэн. Пушкинай гудамжа, 4А

Этно-галерея «Орда». ул. Пушкина, 4А

20:00 – 23.00 Нээлгын ёһолол. Баярай тоглолто

Церемония открытия и праздничный концерт “Амар мэндэ, Алтаргана”

Тамирай түб талмай. Кировай гудамжа, 1

Центральный стадион. ул. Кирова, 1

20:00 Тоглолто

Концерт

Зүблэлтын талмай

Площадь Советов

2016  оной 7 һарын 2    —    2 июля 2016 г.
09:00 – 20:00 Тамирай мүрысөөнүүд: буряад барилдаан; үндэһэн номоор һур харбалга; һээр шаалган; буряад шатар; шагай наадан

Спортивные состязания:  бурятская борьба «Бүхэ барилдаан»; стрельба из национального лука; разбивание хребтовой кости; бурятские шахматы; игра в кости

Тамирай түб талмай. Кировай гудамжа, 1

Центральный стадион. ул. Кирова, 1

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 «Буряад хүнэй нэгэ үдэр»

Арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй мүрысөөн

Конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята»

Буряад драмын театр. Куйбышевай гудамжа, 38

Бурятский театр драмы. ул. Куйбышева, 38

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Буряад арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн

Конкурс исполнителей бурятских народных песен

Буряадай дуури, бүжэгэй театр, Ленинэй гудамжа, 51

Бурятский театр оперы и балета. ул. Ленина, 51

10:00 – 13:00 Гоо басагадай «Дангина» мүрысөөн

Конкурс красавиц «Дангина»

Бэеын тамирай – спортын ордон. Рылеевэй гудамжа, 2

Физкультурно-спортивный комплекс. ул.Рылеева,2

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Арадай гар урлалай үзэсхэлэн

Конкурс-выставка “Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы”

Бэеын тамирай – спортын ордон. Рылеевэй гудамжа, 2

Физкультурно-спортивный комплекс. ул.Рылеева,2

14:00 – 17:00 Хубсаhа зохёогшодой харалга «Буряад хубсаhан: ёhо заншал ба оршон саг»

Конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность»

Бэеын тамирай – спортын ордон. Рылеевэй гудамжа, 2

Физкультурно-спортивный комплекс. ул.Рылеева,2

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Гэрэл зурагуудай харалга-мүрысөөн

Выставка-конкурс художественных  фотографий

Бэеын тамирай – спортын ордон. Рылеевэй гудамжа, 2

Физкультурно-спортивный комплекс. ул.Рылеева,2

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн

Конкурс исполнителей современной бурятской  песни

Ород драмын театр. Терешковагай гудамжа, 9а

Русский театр драмы. ул. Терешковой, 9А

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Буряад ирагуу найрагай мүрысөөн

Конкурс бурятской поэзии

Үндэһэнэй номой сан, 2 дабхар. Ербановай гудамжа, 4

Национальная библиотека РБ, 1 этаж. ул. Ербанова, 4

 

10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 Баримтата болон уран hайханай кино

Конкурс документального и художественного кино

«Пионер» гэһэн кинотеатр. Корабельная гудамжа, 32

Кинотеатр «Пионер», ул. Корабельная, 32

12:00  «Хун шубуун» гэһэн хүүхэлдэйн зүжэг

Кукольный спектакль «Хун шубуун»

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театр. Ленинэй гудамжа, 46

Театр кукол «Үльгэр». ул. Ленина, 46

15:00 «Шүү» циркын тоглолто

Цирковое представление «Шүү»

С. Орешковай нэрэмжэтэ сэсэрлигэй Цирк-шапито

Цирк-шапито в парке им. С. Н. Орешкова

20:00 «Түрын дүхэриг» гэһэн зүжэг

Спектакль «Улейские девушки»

Буряад драмын театр. Куйбышевай гудамжа, 38

Бурятский театр драмы. ул. Куйбышева, 38

21:30 – 22:30 «Энхэ-Булад баатар» дуури. М. Фролов, Н. Балдано

Опера «Энхэ-Булат Батор» М. Фролов, Н. Балдано

Зүблэлтын талмай

Площадь Советов

2016 оной 7 һарын 3     —     3 июля 2016 г.
12:00 Зүжэг «Жэгтэй нюуса»

Спектакль «Чудесный клад»

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театр. Ленинэй гудамжа, 46

Театр кукол «Үльгэр». ул. Ленина, 46

16:00 Зүжэг «Шэнхинүүр шулуунууд»

Спектакль «Поющие камни»

Буряад драмын театр. Куйбышевай гудамжа, 38

Бурятский театр драмы. ул. Куйбышева, 38

20:00 – 23.00 Нааданай хаалгын ёһолол. “Буряад һайхан юртэмсэ”– баярай тоглолто

Церемония закрытия фестиваля и праздничный концерт

Тамирай түб талмай. Кировай гудамжа, 1

Центральный стадион, ул. Кирова, 1

20:00 Тоглолто

Концерт

Зүблэлтын талмай

Площадь Советов

Үзэсхэлэнгүүд Выставки

01.07. – 07.08 Можо нютагууд хоорондын үзэсхэлэнгэй түлэб «Азиин һүлдэ»

Межрегиональный выставочный проект «Душа Азии»

Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай музей. Куйбышевай гудамжа, 29

Художественный музей имени Ц.С. Сампилова (ул.Куйбышева. 29)

1.07 – 18.09 Уран зурааша Зоригто Доржиевай үзэсхэлэн «Эхи захагүй ухаан» Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай музей. Куйбышевай гудамжа, 29
Художественный музей имени Ц.С. Сампилова (ул.Куйбышева. 29)

 

Нааданай газарай зураг татаха
Скачать карту фестиваля
Download map and shedule in PDF (10 megabytes)