2018 оной «Алтарганын» ехэ наадан Эрхүү можодо үнгэрхэ

Байгша оной «Алтарганын» ехэ нааданай дүүрэхэдэ, «Алтарганын» туг буулгагдажа, Ангар шадарай түлөөлэгшэдтэ барюулагдаха.

Энээн тухай Эрхүүгэй түлөөлэгшэдэй энэ оной ехэ нааданда хабаадаха тухай эмхидхэлэй хорооной зүблөөн дээрэ Эрхүү можын толгойлогшо Сергей Левченко мэдээсэбэ.

– XII ехэ наадан Улаан-Үдэдэ долоон һарын 1-һээ 3 болотор үнгэрхэ. Энэ нааданда манай түлөөлэгшэдэй хабаадаха тон шухала. Ангар шадарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгые манай Засаг газар дэмжэнэ. Долоон һарын 3-да «Алтарганын» туг манай түлөөлэлэгэдэ баярай оршондо дамжуулагдаха байна. Тиигээд лэ 2018 оной ехэ нааданиие нэрэтэй түрэтэйгөөр үнгэргэхэ гол зорилгомнай болохонь гээшэ – гэжэ Сергей Левченко хэлэбэ.

– Буряадуудай гол түлэб буусалдаг газарнуудта (Монгол орондо ба Оросой Холбоондо) хоёр жэлдээ нэгэ удаа энэ ехэ наадан үнгэргэгдэжэ байдаг. Нааданда Эрхүү можын, Буряад болон Саха Уласуудай, Дотор Монголой, Великобританиин, США-гай, Казахстанай, мүн тиихэдэ Москва, Ленинград, Красноярск, Томск, Новосибирск хотонуудай түлөөлэгшэд хабаадажа байдаг – гэжэ Соёлой ба түүхын удха шанартай хэрэг дансануудые хадагалжа байдаг газарай сайд Ольга Стасюлевич хэлэбэ.

Эрхүү можын түлөөлэгшэд ехэ нааданай зохёохы мүрысөөнүүдтэ 2006 онһоо хабаадалсана. 2008 онһоо хойшо энэ нааданай 48 элдэб шатын медальнуудые шүүһэн байна. Энэ жэлэй нааданда Эрхүү можые 185 хүн түлөөлхэ, тэдэнэй 14 хүниинь – шүүлгын бүлэгүүдэй гэшүүд.

Ерэхэ, 2018 оной ехэ наадые Ойхоной аймагай Хуторок гэжэ газарта үнгэргэхэ һанаатай байһанаа Эрхүүгэйхид элирхэйлээ.
Энэ буудалда орожо, гүйсэд мэдээсэл абажа болохо:

Этот же текст на русском языке: https://www.baikal-daily.ru/news/16/210096/