Агын тойрог «Алтарганаяа» угтуулһан ажалаа захалаа

Ерэхэ зундаа Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ бүхы дэлхэйн буряадууд ээлжээтэ ехэ наадандаа уулзаха гэһэн зар тунхаг газар дайдаар таража ошоо.

Нааданай үедэ уран шүлэгшэдэй мүрысөөнүүд, тиихэдэ бага хэмжээнэй зохёолнуудай (эссе) мүрысөөнүүд үнгэрхэ. Энээндэ бэлэдхэл Агын тойрогто захаланхай. «Толон» һонинһоо абтаһан Долгор Раднабазаровагай иимэ хоёр мэдээсэл уншагшын анхаралда дурадханабди.

 Уран шүлэгшэд мүрысэбэ

 Үнгэрэгшэ пятницын (мартын 4) үдэр Могойтын соёлой байшан соо «Алтаргана-2016» фестивалиин  хэмжээндэ буряад уран шүлэгэй конкурс үнгэргэгдэжэ, аймагай арбан хабаадагшадые суглуулһан байна.

Тэдэнэй дунда дүй дүршэлтэй шүлэгшэд – Догойн Баян-Далай Доржиев, Зугаалайн Гомбо-Дугар Болотов, Жаргал Олзобоева. Лхамажаб Дабаева, Сагаан-Шулуутайн Цыренханда Нимаева, Могойтын Сэсэг Дамбаева гэгшэд шэнэ бүтээлнүүдээ дурадхаа. Тиин хабаадагшадай дундаһаа «Нангин минии гуламта», «Эхын энхэрэл» гэһэн шүлэгүүдые дурадхаһан Ешинхорло Гомбоева (Сагаан-Шулуутай нютаг) жюриин үндэр сэгнэлтэдэ хүртэбэ.

Уран шүлэгэй конкурсын шэлэгын тур Агын аймагта үнгэргэгдэбэшье, хабаадагшадай үсөөн тооһоо боложо хойшолуулагдаба, дүнгүүд гаргагдабагүй.

Мартын хуушаар энэ конкурс дахин эмхидхэхэ тухай шиидхэбэри абтаа.

 

«Эрхим эссе» фестивалиин конкурсдо хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ

 «Алтаргана-2016» фестивалиин хэмжээндэ мартын 3-ай үдэр Агын 1-дэхи дунда һургуули соо һурагшадай хоорондо буряад хэлэн дээрэ эссе бэшэлгээр конкурс эмхидхэгдээ.

Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ, арадайнгаа заншалта баялигта анхарал хандуулха, буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг авторнуудые элирүүлхэ зорилготой энэ конкурс хизаарай хэмжээндэ үнгэргэгдөө, тиимэһээ муниципальна шатада шалгарһан эрхим 10 һурагшад хабаадаба. Тэдэнэр 40 минутын туршада үгтэһэн али нэгэн сэдэбээр бодомжолгоёо дүүрэн хүсэдөөр гаргажа шадаха ёһотой байгаа. Хабаадагшадай диилэнхи хубинь иимэ сэдэбүүдые шэлэбэ: «Арадай дуун мүнхэ байха гү, али авторска дуунда түригдэһөөр мартагдаха гү?», «Дэгэл захатай, хүн ахатай» гэһэн аха захаяа хүндэлдэг ёһо ерээдүй сагай буряадуудта хэрэгтэй гү, али ондоо гуримаар буряадууд ажаһуухамнай гэхэ ха гү? Тиигээ һаань, аха захаяа хүндэлхэ хэрэгтэй гэжэ тэдээндэ яажа ойлгуулхаб?» Тиихэдэ «Эхэ байгаалияа сэбэрээр, нангинаар абажа ябаял гэхэдэ, арсаха зон байхагүй, булта зүбшөөхэ, харин үнэн дээрээ тэрэнээ баримталдаггүй зон олошоржо байна. Иимэ зонтой ямар ажал хэхэдэ таарамжатай, үрэ дүнтэй байха гээшэб?» гэһэн асуудалнуудта харюу бэдэржэ, һанамжа бодомжоёо саарһан дээрэ гаргахые оролдоһон байна.

Тиихэдэ зариманиинь «Буряад арад анхан сагһаа хойшо гэр бүлэ, үри хүүгэд гээшые тон ехээр сэгнэдэг байһан,харин мүнөө сагта, илангаяа баруун гүрэнүүдһээ, гэр бүлэ, үри хүүгэд ехэ ажалтай, залхуутай гэһэн һанамжа тарадаг болоо. Тиимэһээ ондоо юумээр (нохой, миисгэй, хүүхэлдэй гэхэ мэтэ) бэеэ һамаарулжа байгаа һаа, дээрэ гэжэ хэлсэнэ. Энээниие зүбшөөгөөд бэелүүлбэл, ямар хойшолонтой байха гээшэб?» гэһэн сэдэбээр мүрысъгшэд эссе бэшээ. «Алта мүнгэнһөө үнэтэй адха шорой» гэжэ поэт нэгэтэ хэлээ. Ажабайдалай ямар ушарнуудта нютагай шорой үнэн дээрээ алта мүнгэнһөө үнэтэй болохо хаб?»

Жюриин гэшүүд һурагшадай ажалнуудые шалгахадаа, сэдэбээ дүүрэнээр элишэлэн гаргалгые, текстынь һонирхолтой байлгые, найруулгынь  удхаараа зохилдонгиие, хэлэнэйнь нөөсэ баялигые хараадаа сэгнэбэ. Тиигэжэ Үзөөнэй дунда һургуулиин 10-дахи ангиин һуругша Чимита Гулугуева эрхимлэжэ, 1-дэхи шатын дипломоор нагнагдаад, «Алтаргана-2016 » фестивалиин хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ «Эрхим эссе» конкурсдо хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ. Гадна Һүдэнтын дунда һургуулиин Бутит Бальжинимаева, Агын 1-дэхи дунда һургуулиин Диана Зыдыгмаева гэгшэд (хоюулаа 11-дэхи ангиин һурагшад) шалгаржа, тус тустаа 2-дохи ба 3-дахи һууринуудта гараһан байна.

 

Долгор Раднабазарова