«Алтаргана-2016». «Буряад хүнэй нэгэ үдэр»

«Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн мүрысөөн «Алтарганын» Ехэ нааданай урилдаануудай дунда бата һуурияа эзэлэнхэй, нааданһаа нааданда улам һонин боложо эмхидхэгдэдэг болоо байна гэжэ анхарагдана.

Энэ мүрысөөндэ илажа гараһан хабаадагшадые нэрлэбэл:

— Буряад Уласай захааминай аймагай «Уран-Дүшэ» гэжэ арадай аман зохёолой шуулга;

— Эрхүү можын Боохоной аймагай «Ургы» гэжэ арадай аман зохёолой шуулга;

—  Үбэр-Байгалай хизаарай Агын аймагай арадай аман зохёолой бүлгэм.

 

Итоги конкурса фольклорных коллективов «Один день бурята»

— Фольклорный ансамбль «Уран Душэ», Республика Бурятия, Закаменский район;

— Народный фольклорный ансамбль «Ургы», Иркутская область, Боханский район;

— Фольклорный коллектив «Алтаргана», Забайкальский край, Агинский район.

 

Гэрэл зураг Анна Огороднигай