«Алтаргана-2016» ехэ нааданай айлшадта гэжэ зошолхо болон хоол бариха газарнуудые зааһан данса бэлдэгдэбэ

Энэ дансада үнэ сэнгэй талаар элдэб янзын эмхинүүд ороо гэбэл: шанарай талаар дээдэ хэмжээнэй хоол бариха газарһаа соёлтой бага хэмжээнэй хоол бариха газар хүрэтэр, тиихэдэ табан мүшэтэ зошод буудалһаа байрын гэрнүүдтэ байгуулагдаһан хонолгын газарнууд хүрэтэр.

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана-2016» гэһэн Уласхоорондын ехэ нааданда бэлдэлгын ба наада үнгэргэлгын хэб соо хүтэлбэриин газарнууд хоол бариха ниитын газарнууд (татаха) болон зошод буудалнуудые (татаха) харуулһан данса ехэ нааданай айлшадта дурадхажа бэлдэгдэбэ.

Тэрэ дурадхаһан дансадань хоол бариха 28 эмхинүүд, үнэ сэнгэй талаар элдэб янзын 15 зошод буудалнууд оронхой. Эдэниие шэлэхэдээ, гол түлэб тэдэнэй байдаг газарнууд хараада абтанхай. Тиигэжэ «Алтаргана-2016» ехэ нааданай гол хэмжээ ябуулгануудай үнгэрхэ Улаан-Үдын түб тойрон байрлаһан эмхинүүд шэлэгдэһэн болоно.

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана-2016» гэһэн Уласхоорондын ехэ наадан Улаан-Үдэ хотодо долоон һарын 1-һээ 3 болотор үнгэрхэ гээд һануулнабди. Дэлхэйн олон тоото орон нютагуудһаа айлшад бууха гэжэ хүлеэгдэнэ.

 

Для гостей фестиваля «Алтаргана-2016» составлен  перечень гостиниц и предприятий общепита

 В список вошли учреждения разной ценовой категории: от ресторанов класса «премиум»  до кафе, от 5-звездочных отелей до хостелов.

 В рамках подготовки проведения  Международного всебурятского фестиваля «Алтаргана-2016» ведомствами был сформирован перечень предприятий общественного питания и гостиниц, рекомендованных для гостей фестиваля.

В список рекомендованных вошли  28 ресторанов, кафе  и 15 гостиниц разной ценовой категории. Отметим, что одним из главных критериев отбора стало их местоположение. Все выбранные учреждения расположены в центре города Улан-Удэ, где будут проходить основные мероприятия фестиваля «Алтаргана-2016».

Скачать перечень гостиниц

Скачать перечень ресторанов

Напомним, XII Международный всебурятский фестиваль «Алтаргана-2016» пройдет в городе Улан-Удэ с 1 по 3 июля 2016 года. Ожидается приезд  участников и гостей со всего мира.