«АЛТАРГАНА-2016» ЕХЭ НААДАНАЙ ЭМХИДХЭЛЭЙ ХОРООНОЙ ЗҮБЛӨӨН УЛААН-ҮДЭДЭ ҮНГЭРБЭ

Зүблөөн Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицынай хүтэлбэри доро Буряад Уласай Засаг газарай гэшүүдэй, Улаан-Үдын мэрэй, хинан шалгадаг албан тушаалтадай ба аймагуудай толгойлогшонорой хабаадлгатайгаар үнгэрөө.

Зүблөөндэ хабаадагшад хоёр асуудал зүбшэн хэлсээ.

«Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл гэһэн можо нютагууд хоорондын хүдэлөөнэй VI ехэ хуралда бэлэдхэлэй ябаса» гэһэн нэгэдэхи асуудалаар ББҮСЭ-гэй юрэнхылэгшэ Владимир Булдаев хөөрэжэ үгэбэ. Энэ жэлдэ ББҮСЭ анхан байгуулагдаһаар 25 жэлэйнгээ ойе тэмдэглэнэ.

Владимир Булдаевай хэлэһээр Оросой дэбисхэр дээрэ мүн хари гүрэнүүдээр ажаһуудаг бүхы буряадуудай түлөөлэгшэд энэ хуралда хабаадаха. Тиимэһээ энэ хурал шиидхэбэри абаха хүсэтэй байха. Монголой, Хитадай, Украинын, Казахстанай, Эстониин, Испаниин, Канадын болон Оросой можо нютагуудай түлөөлэгшэд ерэхэ. Тиихэдэ Москва, Санкт-Петербург, Якутск, Мирный б. б. хотонуудһаа айлшад хүлеэгдэнэ.

Энэ хурал «Алтаргана-2016» нааданай түрүүшын хэмжээ ябуулга болохо. Эрдэмэй ехэ хэмжээ ябуулгада һанал бодолнуудаараа андалдалгын талмайнууд байгуулагдаха гэбэл: «Һуралсалай, буряад хэлэ хүгжөөлгын ба хэлэндэ һургалгын асуудалнууд», «Соёлой, буряад арадай соёлой баялигуудай асуудалнууд», «Ажахы эрхилэлгын эблэрэлгэ ба Буряад юртэмсэ, буряад үндэһэтэнэй хоорондын харилсаанай, можо нютагууд болон уласхоорондын харилсаануудай асуудалнууд».

Энэ хуралда 400 шахуу хабаадагшад болон айлшад байха.

«Алтаргана» нааданда Буряад оронһоо 1 500 шахуу хабаадагшад байха гэжэ уридшалан багсаамжалагдана гэжэ Буряад Уласай Соёлой сайд Тимур Цыбиков хэлэбэ. Хүршэ можо нютагуудһаа, хари гүрэнүүдһээ халта багашаг байха юм ха.

– Эмхи гуримтайгаар гүрэнэй хилэ нэбтэрхын түлөө зургаан һарын 15 болотор хари оронуудай түлөөлгэнүүдэй хүтэлбэрилэгшэд нааданда хабаадагшадайнгаа нэрэ обогуудые, унаагай дугаарнуудые хилэ нэбтэрхэ үдэр гараг, саг харуулан оруулха ёһотой, – гэжэ Тимур Цыбиков хэлэбэ.

Буряадай гаалинай албатантай суг гүрэнэй хилэ нэбтэрхэдэ туһа болохо мэдээсэлнүүд (https://www.altargana.info/barimta-besheguud/) ород болон гурбан хари хэлэнүүд дээрэ бэлдэгдэжэ, «Алтаргана. инфо» буудалда табигданхай.

Һорилго бэлэдхэлнүүд боложо байна

Энэ үедэ ехэ нааданай нээлгын ба хаалгын баярай тоглолтонуудые найруулгын һорилгонууд боложо байна.

Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай болбосоролой хороонтой, Тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй яамантай суг «Алтарганые угтуулан» гэжэ зохёохы хэмжээ ябуулганууд үнгэрнэ. Зургаан һарын 13-һаа Дээдэ-Онгостойн «Берёзка» ба «Зорька» лагерьнуудта хоёр халаан хүдэлжэ захалха – Буряад Уласай нэгэдхэгдэмэл найрал дуунай ба хатарай бүлгэмүүдэй.

– Найрал дуунуудые ударидагшад олдоо, һорилгын сагай хубаари табигдаа, дүн хамта 300 хүүгэд ехэ нааданда хабаадахаар бэлэдхэл гараха, – гэжэ соёлой сайд хэлэбэ.

«Алтарганын» Уласхоорондын XII ехэ нааданай нээлгын баяр Буряад Уласай түбэй тамирай талмайда долоон һарын 1-дэ 20:00 сагһаа эхилхэ.

Тушаалта нюурнууд айлшад болон хабаадагшадые амаршлха, зүжэглэмэл наадан, хабаадагшадай жагсаал, тоглолтонууд үнгэрхэ ёһотой.

Айлшадай жагсаалнууд талмайн гзаа тээ байгуулагдажа, Монголой, Хитадай ба Оросой түлөөлэгшэд буряад үзэгэй саган толгойн гуримаар жагсаалда гараха. Түлөөлгэ бүхэн өөрсэ маягаар шэмэглээтэй байбал бүри үзэмжэтэй байха һэн гэһэн дурадхал оруулагдаа.

Нээлгын баярта, энэ хэмжээ ябуулгые эмхи гуримтай болгон, түбэй талмай 18:00 сагһаа эхилжэ оролгон түлөөһэтэ байха

Хаалгын баяр долоон һарын 3-да. Мэдээжэ зүжэгшэдэй хабаадалгатай ехэ тоглолто хүлеэгдэнэ.

Билеэдүүд соёлой эмхи зургаануудаар наймаалагдаха, тиихэдэ сахим аргаар наймаалалга эмхидхэгдэхэ. КААСЫ. РУ буудалда орооройт.

Нээлгэ, хаалгын баярта орохо биледэй үнэ 200-600 түхэригтэ байха, бусад зохёохы мүрысөөнүүдтэ 100 түхэригтэ.

Уран һайханай ба баримтата киногоор мүрысөөндэ түлөөһэгүй орожо болохо.