«Алтаргана-2016» ехэ нааданда орохо биледүүдые худалдажа захалба

Зургаан һарын 6-һаа 2016 оной «Алтаргана» ехэ нааданай нээлгын ба хаалгын баярта орохо, мүн тиихэдэ зохёохы мүрысөөнүүдые орожо хараха биледүүд (тасалбар) худалдагдажа эхилбэ.

Биледүүдые kassy.ru буудалда орожо, мүн тиихэдэ Буряад театрай, филармониин, Ород театрай, «Үльгэр» театрай, Дуури бүжэгэй театрай кассануудһаа, Арадай уран бэлигэй улас түрын түбһөө абажа болохо.

Ехэ нааданай нээлгын ба хаалгын баярта орохо билет 200 түхэригһөө 600 түхэриг хүрэтэр сэнтэй байха, мүрысөөнүүдтэ 100 түхэригөөр орогдохо юм байха.

– Мүрысөөнүүдэй бүхэли үдэрэй туршада ябажа байха һэн тула, тэдэниие хоёр хуби болгожо хубааха юм: нэгэдэхинь 10-һаа 12 саг болотор, хоёрдохинь – 14 сагһаа 17 саг болотор. Хуби бүхэндэ орохо 100 түхэриг сэнтэй байха – гэжэ буряад Уласай Соёлой сайд Тимур Цыбиков хэлэнэ.

Биледүүдые «амиды» мүнгэ түлэжэ, үгышье һаа банкын картаар абаха арга байха. Кассанууд 11 сагһаа 18 саг болотор хүдэлхэ. Гоо басагадай «Дангина», мүн тиихэдэ буряад хубсаһанай мүрысөөнүүдтэ орохо биледүүдые арадай уран бэлигэй түбһөө абажа болохо юм.

Хитадай, Монголой ба бусад оронуудай түлөөлэгшэд kassy.ru. буудалда орожо билет абаха ёһотой гэгдэнэ.

Этот же текст на русском языке: http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=12883&sphrase_id=39710

алтаргана_а1-01