«Алтаргана». Бүгэдэнэйнгөө ойлгохоор оролдожол байнабди

Зүг бүреэр түбхинэһэн дэлхэй дүүрэн буряадууд энэ зундаа Уласай ниислэл Улаан-Үдэдэ суглархань, уг унгияа дурсахань, заншал гуримуудаа дэмжэхэнь, танилсажа, талархажа тарахань гээшэ.

Ехэ нааданай олон тоото мүрысөөнүүд хаагуур, яажа үнгэрхэб, гараһан асуудалнуудтаа харюу хаанаһаа олохоб, холбоо тогтоохо ямар арганууд байхаб гэжэ һаадгүй һайнаар ойлгохын түлөө гурим дүримүүдынь хэблэгдээ. Хүн бүхэн, илангаяа «Алтарганын» ехэ нааданда хабаадагшад, түбхинэжэ һууһан орон нютагтай ха юм даа. Тиихэдээ орон нютагайнгаа гүрэнэй хэлэн дээрэ ухаанда орохоһоо хойшо хөөрэлдэжэ ябаһан зондо ород хэлэн дээрэ ойлгохонь хүшэр, хаанашье байһан буряад зоной, хэды түрэлшье һаа, мүн лэ буряад хэлэн дээрэ тон һайнаар ойлгохогүйнь мэдээжэ ха юм даа. Бүтээгөөд байһан хоёр хэлэн дээрэмнай нэмэжэ Монголой Буряад орониие шудалалга, шэнжэлэлгын академиин юрэнхылэгшэ, профессор Мягмарсүрэнгийн Одмандах монгол хэлэндэ оршуулжа эльгээбэ, танай анхаралда табинабди.

Татаад хараха