«Алтаргана» тухай номдо хабаадалсыт!

«АЛТАРГАНА» ТУХАЙ НОМДО ХАБААДАЛСЫТ!

Эрхим хүндэтэ бүхы дэлхэйн буряадууд! Арадайнгаа ёһо гуримуудые, заншалта наадануудые, хэлэеэ, соёлоо, мал ажахыгаа, һуудал байдалаа можо нютагууд хоорондоо андалдан хаража, мүрысэн найрлаха ехэ наада зохёон байгуулаад, хори гаран жэлэй туршада горитойхон амжалтанууд туйлагдаа гэжэ тэмдэглэгдэнэ гээшэ.

Иимэ ушарта ээлжээтэ ехэ нааданайнгаа үнгэрхэ орон нютагта – Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэдэ «Алтарганынгаа» нааданда зорюулагдаһан буряад хэлэн дээрэ ном бүтээжэ гаргаа һаа гэһэн бодол бии болоод байна.

Ушар иимэһээ та бүгэдэндөө, можо нютаг илгаагүй, энэ хэрэгтэ хабаадалсахыетнай уряал табижа байнабди. Энэ асуудалдаа таараһан шүлэгүүдые, дуунуудые, домогуудые, һонирхол үүсхэмэ ушарал, ябадалнуудые, һонирхолтой мэдээсэлнүүдые 2016 оной 2 һарын 9 болотор (Сагаалган) бэшэмэл аргаар доро үгтэһэн сахим хаяг руу ябуулха бэзэт гэжэ найданабди.

E-mail: nic49s@mail.ru Номой редактор Шабаев Николай Чимитович: +7 964-408-0803