«Алтарганын» хүреэлэн соо «Алтан саг»

Буряад Уласай Засаг Газарай харгалза доро буряад хэлэн дээрэ гаража байдаг хэблэлнүүдэй, сэтгүүлшэдэй хоорондо үнгэрһэн «Алтан саг» гэһэн мүрысөөнэй дүнгүүд гараба.

Эндэ дүн хамта 262 хүдэлмэринүүд оробо. Тиихэдээ хэблэлнүүд хоорондо буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн эрхим хүдэлмэри, буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн сэтгүүлшын эрхим хүдэлмэри, юртэмсын бусайдаһан соо байгуулагдаһан эрхим буудал, сэнхир дэлгэстэ гараһан эрхим хүдэлмэри, агаарай долгиндо гараһан эрхим хүдэлмэри гээд нэрлэгдэһэн заабаринууд соо шүүлгын бүлэг хаража гараа. Энэ ехэ, энэ олон хүдэлмэринүүдые хаража гараха гээщэ бэлэн бэшэ байгаа, гэбэшье туйлажа захадань гарагдаа гээшэ. Элирһэн дүнгүүдые харуулхын урда тээ бүхы зхэблэлнүүдэй дундаһаа тон нарин нягтаар, буряад хэлэн дээрээ зүбөөр, алдуу гаргангүй бэшэгдэжэ гаража байдаг хэблэл гээшэ Агын Буряадай тойрогой «Толон» һонин анхарал татажа, илгараад байба.

Дүн гаража илагшад иигэжэ тодорбод:

  1. СЭНХИР ДЭЛГЭСТЭ ГАРҺАН ЭРХИМ ХҮДЭЛМЭРИНҮҮД

— Цыденешеев Булат Михайлович. Буряад Улас. «Сагаалганай уулзалга»

— Доржиева Аягма Цыбеновна. Үбэр-Байгалай хизаар. «Морин эрдэни»

— Тудупова Гунсыма Жамьяновна. Буряад Улас. «Нангин бууса»

  1. АГААРАЙ ДОЛГИНДО ГАРАҺАН ЭРХИМ ХҮДЭЛМЭРИНҮҮД

—  Доржеева Лариса Михайловна. Буряад Улас. «Гуламта»

—  Жамбалова Оюна Батоевна. Үбэр-Байгалай хизаар. «Уг гарбалаа түүрээн магтая».

— Цыденова Намжилма Гутаповна. Эрхүү можо. «Баруун буряадуудай юрөөлнүүд», «Эхирэдэй нангин газарнууд».

  1. ХЭБЛЭЛНҮҮДЭЙ ХООРОНДО ЭРХИМ ХҮДЭЛМЭРИНҮҮД

— Бүгэдэ буряадай «Толон» һонин. Үбэр-Байгалай хизаар.

—  «Буряад үнэн» гэжэ хэблэлэй байшангай «Буряад үнэн» һонин. Буряад Улас.

— «Усть-Ордын үнэн». Эрхүү можо

  1. СЭТГҮҮЛШЫН ХЭБЛЭЛДЭ ГАРАҺАН ЭРХИМ ХҮДЭЛМРИ

— Баторова Баярма Владимировна. Үбэр-Байгалай хизаар.

—  Лубсандашиев Жалсан Банзарович. Үбэр-Байгалай хизаар

—  Бальжинимаев Намжилма Нанзатовна. Буряад Улас.

  1. ЮРТЭМСЫН БУСАЙДАҺАН СОО ЭРХИМ БУУДАЛ

— Батуева Дыжит Бадмацыреновна. Буряад Улас. http://soyol.ru

— Бүгэдэ буряадай «Толон» һонин. Үбэр-Байгалай хизаар. https://vk.com/tolon2007

— Байгал шадарай үндэһэн арадуудай соёлой түбэй хэблэлэй албан. Эрхүү можо. www.etno.pribaikal.ru

Энэ жэлэй «Алтарганын» Ехэ нааданда шалгаржа гарагшадта шагналнуудыень буряад Уласай Толгойлогшо, Буряад Уласай Засаг Газарай Түрүүлэгшэ Вячеслав Владимирович Наговицын баярай оршон байдалда барюулаа.

Итоги конкурса журналистских материалов  «Алтан саг»

На конкурс журналистских материалов «Алтан саг» поступило 262 работы: 106 работ в номинации «Лучший печатный материал среди редакций на бурятском языке»; 69 работ в номинации «Лучший авторский материал на бурятском языке в печатных СМИ»; «Лучший Интернет сайт и блог на бурятском языке» – 5 сайтов и блогов (14 материалов, 20 рубрик). В номинациях «Лучшая телевизионная программа» — 29 работ, «Лучшая радиопередача» — 24 работы.

 Лауреатами конкурса журналистских материалов «Алтан саг» стали следующие:

 Номинация «ЛУЧШАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА»:

1 место: Цыденешеев Булат Михайлович, Республика Бурятия. «Сагаалганай уулзалга»;

2 место: Доржиева Аягма Цыбеновна, Забайкальский край. «Морин эрдэни»;

3 место: Тудупова Гунсыма Жамьяновна, Республика Бурятия. «Нангин бууса» — 3 место.

  1. Номинация «ЛУЧШАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА»:

1 место: Доржеева Лариса Михайловна, Республика Бурятия. «Гуламта» нэбтэруулгэ;

2 место: Жамбалова Оюна Батоевна, Забайкальский край. «Уг гарбалаа түүрээн магтая»;

3 место: Цыденова Намжилма Гутаповна, Иркутская область. «Благопожелания западных бурят», «Священные места Эхирита».

  1. Номинация «ЛУЧШИЙ ПЕЧАТНЫЙ МАТЕРИАЛ СРЕДИ РЕДАКЦИЙ НА БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ»:

1 место: редакция Всебурятской газеты «Толон» (Бүгэдэ буряадай «Толон» hонин), Забайкальский край;

2 место: издательский дом «Буряад үнэн», газета «Буряад үнэн», Республика Бурятия;

3 место: редакция газеты «Усть-ордын үнэн», Иркутская область.

 4. Номинация «ЛУЧШИЙ АВТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ НА БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕЧАТНЫХ СМИ»:

1 место: Баторова Баярма Владимировна, Забайкальский край;

2 место: Лубсандашиев Жалсан Банзарович, Забайкальский край;

3 место:  Бальжинимаева Намжилма Нанзатовна, Республика Бурятия.

  1. Номинация «ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ – САЙТ ИЛИ БЛОГ НА БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ»:

1 место: Батуева Дыжит Бадмацыреновна, Республика Бурятия. Интернет-портал http://soyol.ru

2 место: Открытая группа Всебурятская газета «Толон», Забайкальский край. https://vk.com/tolon2007

— 3 место: Пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья и редакция газеты «Усть-Ордын Унэн», Иркутская область. Блог «Буряад hонин» www.etno.pribaikal.ru – 3 место.

 

Гэрэл зураг Намжилма Бальжинимаевагай