Ангар шадар «Алтаргана» сэсэглэбэ, Николай Бадмаринчинов. «Буряад үнэн» сонин, 10.07.2008

Буряад унэн  от 10 июля ангар 2008 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты