Арадые нэгэдүүлһэн «Алтаргана» — Монгол орондо, Эльвира Дамбаева. «Буряад үнэн» сонин, 29.07.2010

Буряад унэн № 29 - 29 июля  2010 г

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты