Даша Намдаков энэ оной «Алтаргана» ехэ нааданай «Арадай гар урлалай үзэсхэлэн» гэһэн харалга-мүрысөөнэй шүүлгын бүлэгые толгойлхо болобо

Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ ехэ нааданда бэлэдхэл эгээл түлэгтөө оронхой ябажа байна.

Энэ үедэ харалга-мүрысөөнүүдые шүүхэ бүлэгүүд байгуулагдажа байна. Мүнөө дээрээ дэлхэйдэ мэдээжэ уран барималша Даша Намдаков «Арадай гар урлалай үзэсхэлэн» гэһэн харалга-мүрысөөнэй шүүлгын бүлэг толгойлхо зүбшөөлөө үгэбэ гэһэн мэдээсэл абтаад байна.

Этот же текст на русском языке http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=12846&sphrase_id=39710

Фото: Getty Images for Halcyon Gallery