«Алтаргана-2016». Оршон үеын ямар буряад дуунууд зэдэлбэб

Оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн алишье сагта анхарал татадаг, энэ мүрысөөндэ хабаадагшад ямар дүн харуулжа гараба гээшэб гэжэ харая.

 Монгол оронһоо, Хитадай Дотор Монголһоо, Үбэр-Байгалай хизаарһаа, Эрхүү можоһоо, буряад оронһоо, тиихэдэ Москва хотоһоо дүн хамта 135 хүн хабаадаа.

16 наһан хүрэтэр хабаадагшад сооһоо эрхимлэжэ гараба:

Арюна Мункуева, Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото

Д. Маргад, Монгол Улас

Базарсадо Николаев, Үбэр-Байгадай хизаар, Агын тойрог

17 наһанһаа дээшэ

Дугар Бадмажапов, Буряад Улас, Сэлэнгын аймаг

Ирина Шагдурова, Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото

Мунко Батомункуев, Үбэр-Байгалай хизаар, Агын тойрог

Тусхай шан: Валентина Ободоева, Эрхүү можо, Усть-Ордагай тойрог

Оршон үеын буряад дуунай хүгжэм, үгэнүүдые зохёогшо

Эрхим хүгжэм зохёогшод

Лудуп Очиров, Буряад Улас, Ивалгын аймаг

Дулма Сунрапова, Буряад Улас, Үбэр-Байгалай хизаар, Агын тойрог

Б. Дэлгэр, Монгол Улас

Дуунуудай үгэнүүдые зохёогшод

Дугарма Батоболотова, Үбэр-Байгалай хизаар, Агын аймаг

Баирма Борохитова, Буряад Улас

М. Мань-Дарь, Монгол Улас

Дэлгэстэ харуулжа дуулаха дуун

Александр Бороев, Үбэр-Байгалай хизаар, Агын тойрог

Светлана Санжитова, Буряад Улас, Захааминай аймаг

Дылгыр Ирдынеев, Үбэр-Байгалай хизаар, Агын аймаг

 

Итоги конкурса бурятской эстрадной песни

2 июля в Государственном русском драматическом театре им. Н. Бестужева завершился Конкурс бурятской эстрадной песни в рамках Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2016». Организатором конкурса является Колледж искусств им. П.И. Чайковского.

Всего в конкурсе приняло участие 135 конкурсантов из Монголии, Внутренней Монголии (КНР), Забайкальского края, Иркутской области, г. Москва и Бурятии.

В первой возрастной категории номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни» до 16 лет включительно приняли участие 18 конкурсантов. Звания лауреатов были удостоены Арюна Мункуева (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ), Д. Маргад (Монголия), Базарсадо Николаев (Забайкальский край, Агинский Бурятский округ).

В номинации «Исполнители бурятской эстрадной песни» от 17 лет и старше приняло участие 36 человек. Лучшими исполнителями были признаны Дугар Бадмажапов (Республика Бурятия, Селенгинский район), Ирина Шагдурова (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ), Мунко Батомункуев (Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, Агинский округ). По решению жюри конкурса единодушно присудили Специальный приз Валентине Ободоевой (Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский округ, г. Усть-Орда).

В номинации «Авторы бурятской эстрадной песни» было заявлено 48 песен. Жюри конкурса присудило трем лучшим композиторам и трем лучшим поэтам звание Лауреата конкурса. Лучшими композиторами были признаны Лудуп Очиров (Республика Бурятия, Иволгинский район), Дулма Сунрапова (Республика Бурятия и Агинский Бурятский округ), Б. Дэлгэр (Монголия). Лучшими поэтами стали Дугарма Батоболотова (Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, Агинский район), Баирма Борохитова (Республика Бурятия), М. Мань-Дарь (Монголия).

В номинации «Видеоклип» приняло участие 33 видеоклипа. По итогам интернет голосования наибольшее количество голосов получили Александр Бороев (Забайкальский край, Агинский Бурятский округ), Светлана Санжитова (Республика Бурятия, Закаменский район), Дылгыр Ирдынеев (Забайкальский край, Агинский бурятский округ, Агинский район).