Оройдоол хоёр хоноод, «Алтарганадаа» наярхамнай

Хоёр жэл соо хүлеэгдэһэн «Алтаргана» Ехэ нааданда харагшадай һонирхол хангаха хэмжээ ябуулганууд одоол олон даа.

Долоон һарын 1-3-най үдэрнүүдтэ найрланабди гэжэ мартаагүй бэзэбди? Оросой Холбооной Уласай, Хитад Уласай, Монгол Уласай – гурбан ехэ гүрэнүүдэй соёлой, урлалай, тамирай аһан дээдэ зиндаатанай наада зугаа хараха арга үдэр бүри байдаггүй ха юм даа. Улан-Үдэмнай ехэшье бэшэ, хаана ямар наадан гү, али мүрысөөнэй хэмжээ ябуулга болоноб гэжэ юртэмсын бусайдаһан соогуур дэлхэй дүүрэн табяатай, соёл, урлалай гуламтануудаар кассануудта биледүүд наймаалагдажа байна. «Алтарганын» Ехэ нааданай нээлгэ, хаалгын ёһололдо орохо үнэ 200-һаа 600 түхэригтэ, мүрысөөнүүдтэ орохо биледүүд 100-100 түхэригтэ (үглөөнһөө үдэ болотор – 100 түхэриг, үдэһөө хойшо үдэшэ болотор – 100 түхэриг.)

Уран һайханай болон баримтата киногой, гэрэл зурагай, уран барималнуудай, номуудай, уран шүлэгшэдэй, сүлөө сэдэбээр бага хэмжээнэй бэшэмэл хүдэлмэринүүдэй харалганууд болон мүрысөөнүүдтэ түлөөһэгүй орохо гэһэн мэдээсэлнүүд үгтэнхэй бэлэй.

Яараял, хүндэтэ нүхэд, ябаял тэрэ «Алтарганадаа»!        

Этот же текст можете читать на русском языке http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=13010

Гэрэл зурагай автор Зоригто Дагбаев