Оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн үнгэрбэ

2016 оной Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» ехэ нааданай хүреэлэн соо хэмжээ ябуулганууд үнгэржэл байна.

Тиигэжэ «Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуули» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй мэргэжэлэй һуралсалай бэеэ дааһан эмхи зургаанда оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн табан һарын 13-14-нэй үдэрнүүдтэ наһанай хоёр илгаада үнгэрбэ – 17 наһан хүрэтэр, тиихэдэ 16 наһанһаа дээшэ.

Энэ мүрысөөнэй шүүлгын бүлэгые П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин тайзанай бага хэмжүүрэй таһагай багша Елена Борохитова хүтэлбэрилөө. Шүүлгын бүлэгэй гэшүүд: Уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ эрхимлэгшэ Дулма Сунрапова, хүгжэм зохёогшо, хүгжэм шэмэглэгшэ, дуунуудые гүйсэдхэгшэ Алагуй.

Эндэ Баргажанай, Сэлэнгын, Захааминай, Түнхэнэй, Мухар-Шэбэрэй Зэдын, Байгал-Шадарай, Хэжэнгын аймагуудай, тиихэдэ Улаан-Үдэ хотын түлөөлэгшэд хабаадаа.

Майн 13-да 17 наһан хүрэтэр 8 хабаадагшадые шагнажа гараа, 14-дэ 16 наһанһаа дээшэ 13 хабаадагшадые шагнаа.

DSC08099

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр түрүүшын гурбан шатын илагшадые тодоруулба, тэдэ илагшадтай саашадаа гол мүрысөөнүүдэй болотор багша Е. Борохитова хүдэлхэ, И. Сарапулов хубсаһа хунарайнь талаар зүбшэл заабаринуудые үгэхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа.

Тиигэжэ эндэ илгарһан зон долоон һарын 1-3-най үдэрнүүдтэ ехэ нааданай мүрысөөнүүдтэ хабаадаха эрхэнүүдтэ хүртэбэ гээшэ.

DSC08203

 

МҮРЫСӨӨНЭЙ ДҮНГҮҮД (ИТОГИ КОНКУРСА):

Номинация: Бурятская эстрадная песня (оценивается исполнитель)

Возрастная категория: до 16 лет включительно

 Лауреат I степени:

 • Габитова Арина, Г. Гусиноозерск.

Лауреат II степени: 

 • Мункуева Арюна Саянован, ДШИ при Колледже искусств им. П.И. Чайковского.

Лауреат III степени:

 • Бардуева Даяна Баировна, МО «Тункинский район».

Дипломы за участие:

 1. Ринчинов Бавасан,  МКУК «РКДО» МО «Баргузинский район»;
 2. Ринчинова Номина, МКУК «РКДО» МО «Баргузинский район»;
 3. Цыденжапова Надежда Николаевна, МБОУ Усть-Оротская СОШ;
 4. Бальжиева Анита Валерьевна, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сэлэнгэ»;
 5. Детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд», г. Улан-Удэ.

 

Номинация: Бурятская эстрадная песня (оценивается исполнитель)

Возрастная категория: от 17 лет и старше

Лауреат I степени:

 • Бадмажапов Дугар Викторович, МБОУ «Харганатская СОШ» Селенгинского района.

Лауреат II степени: 

 • Шагдурова Ирина Александровна, Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ.

Лауреат III степени:

 • Пронин Николай Алексеевич, МО «Прибайкальский оайон», с. Турунтаево;
 • Гомбожапов Батор Геннадьевич, Цолгинский СДК Управление культуры и туризма МО Мухоршибирский.

Дипломы за участие:

 1. Ринчинов Олег Биликтуевич, МКУК «РКДО» МО «Баргузинский район»;
 2. Аюшеев Жаргал Лайдапович, МКУК «РКДО» МО «Баргузинский район»;
 3. Болдохонова Юлия Игорьевна, Цолгинский СДК Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район»;
 4. Юсудуров Аюр Андреевич, МКУ «Управление культуры» МО «Тункинский район»;
 5. Чойдонов Владимир Андреевич, МО «Джидинский район»;
 6. Ульзетуева Суранзан Бальжиновна, с. Улекчин, Закаменский район;
 7. Народный ансамбль бурятской песни «Баргажан», МКУК «РКДО» МО «Баргузинский район»;
 8. Вокально-эстрадная группа «Лаккитон», МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ».