hЭЭР ШААЛГАН

Командын бүридэл: 4 хүн (2 бүһэтэй хүн ба 2 эмэгтэй). Тус мүрысөөн хубиин-командын, швейцариин гуримаар, 9 шатаар үнгэргэгдэдэг. Эрэшүүл болон эхэнэрнүүд амяараа мүрысэнэ. Нааданай хиналтын саг партиин дүүрэтэр 10 минута + 5 секунда тоглогшо бүхэнэй ябасада. Һууринууд удаадахи харуулалтануудаар тодорхойлогдодог: абаһан очко, хоорондоо уулзалгын дүн, Бухгольцын, Бергерэй, Прогрессэй үдхэгшэд. Командын уридлагша тодорхойлогдодог гэбэл: нэмэлтэ харуултануудаар эрэшүүлэй ба эхэнэрнүүдэй дунда командын хабаадагшадай эзэлһэн һууринуудые нэмэлгын тоогой хэмжээгээр.

Хамагай абарга чемпион эрэ ба эхэнэрнүүдэй наадануудта 1, 2 һуури эзэлһэн шатаршадай дунда элирүүлэгдэдэг: 1-дэхи бүһэтэй хүн – 2-дохи эхэнэр, 1-дэхи эхэнэр – 2-дохи бүһэтэй, һүүлээрнь илгшад хоорондоо наададаг. .

 

ШАХМАТЫ «ШАТАР»

 Состав команды: 4 человека (2 мужчин и 2 женщины). Соревнования проводятся как лично-командные, по швейцарской системе, в 9 туров. Мужчины и женщины соревнуются раздельно. Контроль времени игры составляет 10 минут + 5 секунд добавления на ход каждому партнеру. Места участников определяются последовательно по следующим показателям: набранные очки, результат личной встречи, коэффициенты Бухгольца, Бергера, Прогресса. Командное первенство определяется в следующей последовательности: по наименьшей сумме мест, занятых участниками команды среди мужчин и среди женщин; по наибольшей сумме очков набранных членами команд по их суммарным дополнительным коэффициентам.

Абсолютное первенство разыгрывается между шахматистами, занявшими 1, 2 места среди мужчин и женщин в перекрестных матчах: 1-ый мужчина — 2-ая женщина, 1-ая женщина — 2-ой мужчина после чего победители встречаются между собой.