Протоколы жеребьевки по творческим конкурсам «Алтарганы»

Сегодня, в 18:00 в штабе фестиваля, который расположен в Бурятской филармонии, состоялась жеребьевка по творческим конкурсам Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2016». Итоги жеребьевки: Конкурс «Дангина» Конкурс улигершинов — возрастная категория от 7 до 18 лет — возрастная категория от 19 лет Конкурс исполнителей бурятской народной песни — номинация от 7 до 16 лет — номинация  от 17 до 30 лет — номинация от 31 до 50 лет — номинация […]


Четыре победителя конкурса кино получат по 40 тысяч рублей

Всего на конкурс было подано 19 заявок. Из них 14 документальных и 5 художественных фильмов. Номинации фестиваля: «Лучший документальный фильм» «Лучший художественный фильм» «Лучшая операторская работа» «Лучшая режиссерская работа» Жюри: Олег Лубсанжапович Юмов – (Республика Бурятия) председатель жюри, режиссёр, театральный деятель, номинант на российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» за спектакли «Максар. Степь в крови» (2009г.), «Возвращение» (2011г.). Доржиев Зорикто Бальжинимаевич — (Республика Бурятия) художник, обладатель национальной кинопремии «Ника» в […]


Компания «ТГК-14» выступила официальным партнером международного фестиваля «Алтаргана-2016» в Улан-Удэ

Компания «ТГК-14» выступила официальным партнером XII Международного всебурятского фестиваля «Алтаргана». В этом году фестиваль пройдет в г. Улан-Удэ с 1 по 3 июля. Министерством культуры Республики Бурятия планируется, что в фестивале примут участие более трех тысяч человек. Накануне открытия фестиваля «Алтаргана – 2016» генеральный директор ПАО «ТГК-14» Виктор Мясник с приветственным словом обратился к участникам, организаторам мероприятия и гостям культурного форума. — Примите искренние поздравления с долгожданным открытием XII Международного […]


Оройдоол хоёр хоноод, «Алтарганадаа» наярхамнай

Хоёр жэл соо хүлеэгдэһэн «Алтаргана» Ехэ нааданда харагшадай һонирхол хангаха хэмжээ ябуулганууд одоол олон даа. Долоон һарын 1-3-най үдэрнүүдтэ найрланабди гэжэ мартаагүй бэзэбди? Оросой Холбооной Уласай, Хитад Уласай, Монгол Уласай – гурбан ехэ гүрэнүүдэй соёлой, урлалай, тамирай аһан дээдэ зиндаатанай наада зугаа хараха арга үдэр бүри байдаггүй ха юм даа. Улан-Үдэмнай ехэшье бэшэ, хаана ямар наадан гү, али мүрысөөнэй хэмжээ ябуулга болоноб гэжэ юртэмсын бусайдаһан соогуур дэлхэй дүүрэн табяатай, соёл, […]


Дамирановай «Алтаргана» Дадалай хүшөө дээрээ һиилэгдээ

Иигэд гээд лэ эхилхэеэ байһан Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» ехэ нааданай наяраанһаа хэдэн хоног урид энэ нааданай эмхидхэлшэдэй нэгэн Жанна Чимитовна Дымчиковатай уулзажа хөөрэлдэбэбди. «2006 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн нааданһаа хойшо арбан жэл үнгэрөөд байхада Буряадта үнгэрһэн наадамуудай онсо, өөрсэ талыень нэрлэхэ болобол, юун байнаб? – гэһэн гансахан асуудалда харюусахыень гуйбабди. –  2014 ондо Хэнтэй аймагай Дадал суманда түрүүшын нааданһаа хойшо 20 жэл үнгэржэ 11-дэхи наадан Эзэн Чингис хаанай үлгы нютагта эмхидхэгдэн […]


«Алтарганын» урда тээ үнгэрхэ конференци тухай мэдээсэлэй бэшэг

Бүгэдэ буряадай «Алтаргана—2016» гэһэн уласхоорондын нааданай үедэ, тодорхойлбол, 2016 оной июниин 29-дэ «Буряад түби дэлхэй: уг узуурһаа ерээдүйдөө» гэһэн уласхоорондын эрдэмэй-практическа конференци үнгэргэгдэхэнь. Тус конференциин гол зорилго гэбэл: болбосоролой оршондо буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудалнуудые шиидхэлгэдэ засаг зургаануудай, ниитын эмхинүүдэй, болбосоролой мэргэжэлтэдэй болон эрдэмтэдэй зүдхэмжэ нэгэдхэлгэ; буряад хэлэ болон литература заалгын онол аргын ба практическа асуудалнуудай зүбшэн хэлсэлгэ;буряад судлалай шухала асуудалнуудые соёл-түүхын болон ниигэмэй талаһаа зүбшэн хэлсэлгэ; угсаатан сэдьхэлэй болбосоролдо буряад […]


Киногоор һонирхогшодой анхаралда: ехэ нааданай үдэрнүүдтэ хараха юумэн яһала бии даа

Монголой, Буряадай киногой мэргэжэлтэдэй, найруулагшадай дурадхаһан баримтата болон уран һайханай хүдэлмэринүүд «Пионер» гэһэн аралжаа наймаанай болон сүлөө саг үнгэргэлгын түбтэ үглөөнэй, үдэрэй сагуудта харуулагдаха.  Энээн тухай Буряад Уласай Соёлой яаманай Мэдээсэлэй түбэй хүтэлбэрилэгшэ Жанна Дымчикова буряад Уласай Засаг газарта «Алтарганаар» болоһон зүблөөн дээрэ хэлэбэ.    Долоон һарын 1-нэй, 2-ой үдэрнүүдтэ дурадхагдаһан фильмнүүд мүрысөөнэй гуримаар харуулагдаха. Энэ Ехэ нааданай харалга-мүрысөөндэ 12 баримтата, 4 уран һайханай кинофильмнүүд оронхой, бултадаа харуулагдаха гэһэн шиидхэбэри […]


«Алтаргана» у меня в крови – гордость Бурятии Галина Шойдагбаева

Ее рассказ полон эмоций и юмора. Слушая его, жалеешь, что не снимаешь кино. Гордость Бурятии, примадонна оперной сцены, Народная артистка СССР Галина Шойдагбаева будет оценивать мастерство бурятских певцов на фестивале «Алтаргана-2016», который пройдет в Улан-Удэ с 1 по 3 июля. О конкурсах предстоящих и прошлых, о певцах из народа, о победах, успехе и препятствиях на пути к нему – из жизненной истории знаменитой певицы. Ей было 5 лет, когда родители […]


Как Агинский округ готовится к «Алтаргане-2016»?

В состав делегации Агинского Бурятского округа войдут около 400 артистов, спортсменов, представителей местной власти. Окружная газета «Агинская правда» опубликовала интервью с заместителем председателя оргкомитета по подготовке к фестивалю «Алтаргана-2016» Р.Ц. Цыдендоржиевым. В ней он рассказал о том какие изменения внесены в программу фестиваля и как округ готовится к предстоящему фестивалю. По словам Рыгзын Цыреновича, подготовка к празднику началась еще в прошлом году. Состоялись отборочные туры по всем конкурсным дисциплинам. По сравнению с […]


“Алтарганадаа” эршэмтэй бэлдэнэбди

Буряад Уласай засаг газарай дэргэдэ үнгэргэгдэдэг заншалта брифинг дээрэ байгша оной июлиин 1-3 үдэрнүүдтэ болохо Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын “Алтаргана” нааданай бэлдэлгын ажал тухай мэдээсэгдэбэ. Соёлой сайд Тимур Цыбиков гурбан үдэрэй туршада үнгэрхэ Ехэ нааданай харалганууд тухай мэдээсээд, тэндэ ажаллаха жюриин гэшүүдтэй танилсуулба. – Мүнөө ондоо газар нютагуудһаа хэн жюриин гэшүүд болохоб гэжэ эли бэшэ, харин манай Буряад ороноо түлөөлхэ зониие нэрлэһүү. Бүхыдөө зохёохы шэглэлэй 15 харалганууд эмхидхэгдэнхэй. Хабаадаха газар, гүрэн […]


«Алтаргана-2016» ехэ нааданда орохо биледүүдые худалдажа захалба

Зургаан һарын 6-һаа 2016 оной «Алтаргана» ехэ нааданай нээлгын ба хаалгын баярта орохо, мүн тиихэдэ зохёохы мүрысөөнүүдые орожо хараха биледүүд (тасалбар) худалдагдажа эхилбэ. Биледүүдые kassy.ru буудалда орожо, мүн тиихэдэ Буряад театрай, филармониин, Ород театрай, «Үльгэр» театрай, Дуури бүжэгэй театрай кассануудһаа, Арадай уран бэлигэй улас түрын түбһөө абажа болохо. Ехэ нааданай нээлгын ба хаалгын баярта орохо билет 200 түхэригһөө 600 түхэриг хүрэтэр сэнтэй байха, мүрысөөнүүдтэ 100 түхэригөөр орогдохо юм байха. – […]


2018 оной «Алтарганын» ехэ наадан Эрхүү можодо үнгэрхэ

Байгша оной «Алтарганын» ехэ нааданай дүүрэхэдэ, «Алтарганын» туг буулгагдажа, Ангар шадарай түлөөлэгшэдтэ барюулагдаха. Энээн тухай Эрхүүгэй түлөөлэгшэдэй энэ оной ехэ нааданда хабаадаха тухай эмхидхэлэй хорооной зүблөөн дээрэ Эрхүү можын толгойлогшо Сергей Левченко мэдээсэбэ. – XII ехэ наадан Улаан-Үдэдэ долоон һарын 1-һээ 3 болотор үнгэрхэ. Энэ нааданда манай түлөөлэгшэдэй хабаадаха тон шухала. Ангар шадарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгые манай Засаг газар дэмжэнэ. Долоон һарын 3-да «Алтарганын» туг манай түлөөлэлэгэдэ баярай оршондо дамжуулагдаха байна. […]


Буряадай аян эрхилэгшэд «Алтарганын» айлшадта гэжэ аяншалгын хэдэн шэглэлнүүдые бэлдээд байна

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана-2016» ехэ нааданай хабаадагшад болон айлшадай үзэсхэлэн газарнуудаар һонирхон ябаха шэглэлнүүд Бүхы шэглэлнүүд Улаан-Үдэ хотын театрай талмайһаа гараха 2016.06.30   «Үдэшын Улаан-Үдэ» шэглэл     21:00 саг 2016.07.01 – 2016.07.03.   Үдэр бүри Гараха саг                             шэглэл                      үнэ (түх/хүн) бусажа ерэхэ саг 10:00                  Асагад. «Талын нүүдэлшэн»           1 500                                 15:30 10:00                  Шэмээшэгүүдтэ айлшаар»              1 500                                 15:30 10:00                  Байгал далай нэгэ үдэрөөр             1 900                                 17:00 10:00                  […]


Даша Намдаков энэ оной «Алтаргана» ехэ нааданай «Арадай гар урлалай үзэсхэлэн» гэһэн харалга-мүрысөөнэй шүүлгын бүлэгые толгойлхо болобо

Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ ехэ нааданда бэлэдхэл эгээл түлэгтөө оронхой ябажа байна. Энэ үедэ харалга-мүрысөөнүүдые шүүхэ бүлэгүүд байгуулагдажа байна. Мүнөө дээрээ дэлхэйдэ мэдээжэ уран барималша Даша Намдаков «Арадай гар урлалай үзэсхэлэн» гэһэн харалга-мүрысөөнэй шүүлгын бүлэг толгойлхо зүбшөөлөө үгэбэ гэһэн мэдээсэл абтаад байна. Этот же текст на русском языке http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=12846&sphrase_id=39710 Фото: Getty Images for Halcyon Gallery


Международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2016» набирает группу волонтеров

На международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2016» стартовал набор волонтеров. Стать добровольным помощником может любой желающий со знанием бурятского языка в возрасте 18-60 лет. Фестиваль будет проходить в Улан-Удэ 1-3 июля. Подать заявку на участие в волонтерской группе можно до 20 июня 2016 года, сообщает ИА Буряад Yнэн по информации пресс-службы правительства РБ. Окончательный список добровольных помощников фестиваля сформируют 20 июня 2016 года. Волонтёры будут помогать участникам и гостям фестиваля ориентироваться по […]


«АЛТАРГАНА-2016» ЕХЭ НААДАНАЙ ЭМХИДХЭЛЭЙ ХОРООНОЙ ЗҮБЛӨӨН УЛААН-ҮДЭДЭ ҮНГЭРБЭ

Зүблөөн Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицынай хүтэлбэри доро Буряад Уласай Засаг газарай гэшүүдэй, Улаан-Үдын мэрэй, хинан шалгадаг албан тушаалтадай ба аймагуудай толгойлогшонорой хабаадлгатайгаар үнгэрөө. Зүблөөндэ хабаадагшад хоёр асуудал зүбшэн хэлсээ. «Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл гэһэн можо нютагууд хоорондын хүдэлөөнэй VI ехэ хуралда бэлэдхэлэй ябаса» гэһэн нэгэдэхи асуудалаар ББҮСЭ-гэй юрэнхылэгшэ Владимир Булдаев хөөрэжэ үгэбэ. Энэ жэлдэ ББҮСЭ анхан байгуулагдаһаар 25 жэлэйнгээ ойе тэмдэглэнэ. Владимир Булдаевай хэлэһээр Оросой дэбисхэр дээрэ мүн […]