«Алтарганын» урда тээ үнгэрхэ конференци тухай мэдээсэлэй бэшэг

Бүгэдэ буряадай «Алтаргана2016» гэһэн уласхоорондын нааданай үедэ, тодорхойлбол, 2016 оной июниин 29-дэ «Буряад түби дэлхэй: уг узуурһаа ерээдүйдөө» гэһэн уласхоорондын эрдэмэй-практическа конференци үнгэргэгдэхэнь.

Тус конференциин гол зорилго гэбэл: болбосоролой оршондо буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудалнуудые шиидхэлгэдэ засаг зургаануудай, ниитын эмхинүүдэй, болбосоролой мэргэжэлтэдэй болон эрдэмтэдэй зүдхэмжэ нэгэдхэлгэ; буряад хэлэ болон литература заалгын онол аргын ба практическа асуудалнуудай зүбшэн хэлсэлгэ;буряад судлалай шухала асуудалнуудые соёл-түүхын болон ниигэмэй талаһаа зүбшэн хэлсэлгэ; угсаатан сэдьхэлэй болбосоролдо буряад хэлэнэй, литературын болон соёлой эзэлхэ һууриие тодорхойлон хэлсэлгэ; үндэһэн угсаатанай болбосоролой талаар дүй дүршэлөөрөө андалдалга.

 Конференциин гол шэглэлнууд:

— буряад түби дэлхэйн соёлой уламжалал: түүхэтэ болон мүнөө үе саг

— буряад хэлэ заалгын болон үндэһэн угсаатанай соёлой, болбосоролой шухала асуудалнууд;

— буряад хэлэ болон литература эрдэмэй талаһаа шэнжэлэлгэ;

— буряад хэлэн болон соёлой хүгжэлтын хараа бодол, гүрэнэй талаһаа хэлэнэй түрын бодолго;

— үндэһэн угсаатан хоорондын харилсаан: шэлжэн оролгын, нэгэдхэлгын асуудалнууд, угсаатан сэдьхэлэй болбосоролго;

Конференциин ажал иимэ һалбаринуудта хубаарилагдан үнгэргэгдэхэ:

1 һалбари. Буряад хэлэн: түүхэтэ ба мүнөө үе саг.

2 һалбари. Буряад хэлэн: һуралсалай талаар шэнэдхэн оньһожоруулга ба элдэб арга боломжонууд

3 һалбари. Арадай аман зохёол ба литературна һуралсал: хубилан хүгжэжэ байгаа ниигэмэй оршондо хараа шэглэлэй халалга

4 һалбари. Арадай заншалта соёл болон оюун ухаан: үе саданай холбоон.

 

Хуралай үедэ хэлсээн буряад болон монгол хэлээр үнгэргэгдэхэ

Для участия в конференции необходимо до 01 июня 2016 г. отправить заявку и тезисы докладов (150-300 слов) и статьи приложенным файлом по следующим электронным адресам:

Хуралда оролсохын тулада 2016 оной июниин 1 болотор доро үгтэһэн хаягуудаар мэдүүлгэеэ, мүн тиихэдэ элидхэлэйнгээ хуряангы сэдэб (200-300 үгын хэмжүүртэ багтаажа) хабсаруулжа эльгээхэ:

1 һалбари (хүтэлбэрилэгшэ: Цыренов Бабасан Доржиевич, утаһан: +79021602088) – tsyrenovbabasan@mail.ru.

2 һалбари (хүтэлбэрилэгшэ: Лхасаранова Баирма Бастуевна, утаһан: +79834336526; +79024571022) – l_bairma@mail.ru.

3 һалбари (хүтэлбэрилэгшэ: Халхарова Лариса Цымжитовна, утаһан: +79246543772) – larihalh@yandex.ru.

4 һалбари (хүтэлбэрилэгшэ: Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, утаһан: 89148338647) – bairma_11@mail.ru.

Мэдүүлгын хэб

 1. Нэрэ, обог
 2. Гүрэн, улас түрэ
 3. Ажалай газарай дүүрэн ба тобшо нэрэ
 4. Эзэлжэ байһан тушаал, эрдэмэй зэргэ, соло
 5. Ажалай болон гэрэй утаһан, факс
 6. Сахим хаяг
 7. Элидхэлэй нэрэ

 

Хуралда табигдаһан элидхэлнүүд ном болгогдожо хэблэгдэхээр хараалагадана.

 Элидхэл бэлдэхэ эрилтэнүүд:

 1. Элидхэлэй сахим хуулбари: Microsoft Word оньһондо оруулагданхай
 2. Файлай нэрэ: элидхэлшын нэрэ, обог
 3. Хуудаһанай хэмжээ, заха: саараһанай хэмжээ А4. Заханууд: зүүн – 25 мм, дээдэ болон доодо – 20 мм, баруун – 15 мм.
 4. Түхэл хэлбэриин эрилтэнүүд: улаан мүр – 5 мм, мүрнүүдэй хоорондохи зай – 1,5, ажаглалтанууд: [Бадмаева С.Д., 2010, 15], хэрэглэгдэһэн номууд элидхэлэй хойно «Хэрэглэгдэһэн номууд» гэһэн гаршагтайгаар, дугаарлагдаһан байха. Сахим тулгуур бэшэг ашаглабал энэл гаршаг доро заатагүй дурдаха хэрэгтэй.
 5. Үзэг: Times New Roman. Элидхэлэй үзэгэй хэмжээ – 14, хабсаргалтануудай – 12.
 6. Хэблэхэ үнэ: Оросой холбоото уласһаа хабаадагшад А4 хэмжээнэй 1 хуудаһан – 200 түхэриг, хари оронуудһаа хабаадагшад – 400 түхэриг.

Гол эрилтэнүүдтэ таараагүй элидхэлнүүдые эмхидхэлэй хороон хэблэнгүй орхихо эрхэтэй.

Эмхидхэлэй хорооной хаягууд:

 1. Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото, Хоца Намсараевай гуд., 5, УТНЭ «Буряад Уласай буряад хэлэ болон уран зохеолой багшанарай Эблэл». Утаһан: +7(3012)44-63-41 (факс), +79834336526, +79024571022, Лхасаранова Баирма Бастуевна, сахим хаяг: l_bairma@mail.ru.
 2. Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото, Бабушкинай гуд., 16, Буряад Уласай үндэһэн угсаатанай болбосоролой эмхинүүдэй Эблэл. Телефоны: +7(3012)44-63-41 (факс), +79148438964, +79024571022, Ширапов Баир Кимович, сахим хаяг: nyusatobsho@mail.ru.
 3. Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото, Ранжуровай гуд., Буряадай Гүрэнэй дээдэ һургуули, Зүүн зүгэй дээдэ һургуули. Утаһан: +7 (3012) 297-140 (факс), +79025650851, Ошоров Сергей Гармаевич, сахим хаяг: oshorovsg@mail.ru.
 4. Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото, Советская гуд., 30, «Буряадай Улас түрын һуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ һургуули», Үндэһэн угсаатанай болбосоролой лаборатори. Тел.: +7(3012) 21-61-13 (факс), +79085906483, Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, сахим хаяг: bairma_11@mail.ru.

Хариин болон Оросой бусад хотонуудһаа оролсогшодой анхаралда!

Замай гаргаша, хоолой болон байрын түлбэри хабаадагшад өөр дээрэ даажа абаха. Алтаргана нааданай үедэ Багшанарай колледжын хоолой газарта үдэрэй гурба хоол барихань – 350 түх., энэл колледжын буудалда ба хамтын байрада нэгэ хонохонь – 400-200 түх., ехэ һургуулиин буудал болон замтын байрада – 650-200 түх.

Конференциин газар:

Буряад республикын багшанарай hургуули, Х. Намсараевай гуд., 5.