Оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн

Энэ мүрысөөнэй «Дэлгэстэ харуулхаар бэшэгдэһэн дуун – видеоклип» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида илагшын нэрэ зэргэ дүримэй ёһоор нэгэ хүндэ олгогдохо ёһотой бэлэй. Хоёр нэгэн үгөөр эрилтэнүүдыень һануулбал: дэлгэстэ харуулхаар буулгагдаһан дуун – видеоклип» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида 2014 онһоо эхилжэ бэшэгдэһэн дуун абтаха. Дуун буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн байха. Дуун 2016 оной нэгэ һарын нэгэнһээ дүрбэн һарын 30 болотор 03-kol@mail.ru гэһэн сахим хаягаар оруулагдаха ёһотой байгаа. Тиигэжэ дуунууд оруулагданхай, 2016 оной зургаан һарын 1-һээ […]


Батширээт Суманд “Алтаргана-2016” бага наадам боллоо

Буриад түмний “Алтаргана” наадам өдгөөгөөс 22 жилийн өмнө Дадал суманд зохион байгуулагдаж байсан түүхтэй бөгөөд түүнээс хойш уг наадмыг 2 жилд нэг удаан зохион байгуулж байхаар тогтжээ. Энэ удаагийн “Алтаргана 2016” бага наадам энэ сарын 20,21-ны өдрүүдэд Батширээт суманд амжилттай болж өнгөрлөө. Наадмын нээлтэнд аймгийн Засаг дарга Ж.Оюунбаатар, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Ш.Жавхлан, Батширээт сумын ИТХ-ын дарга Д.Гансүрэн, Засаг дарга Ц.Баярсайхан тэргүүтэй Биндэр, Дадал, Батширээт, Цэнхэрмандал сумын 100 гаруй ардын […]


Мэндэ амар, алтан модоной һайндэр!

Ааяма халуун нажарнайш эрхэеэ эзэлжэ захалба даа. Оройдоол һара үлүүтэй болоод Улаан—Үдэ хотодомнай «Алтарганын» ехэ наадан наярхань. Энэ ушараар хүн бүхэн дотороо өөр өөрын бодолтой. Тэдэнэй нэгэн, хүндэтэ уншагшад, танай һонорто   «Ара газар ургаhан  аса бүхэтэй Алтаргана…» (арадай дуунhаа) Холын урда сагhаа эхилжэ буряад зон хаа хаанагүй ябахадаа алтарганын ургажа hууhан газараар мундуу хүшэтэйгөөр гэшхэлжэ, гэнтэ тэрэниие  гэмтээхэгүй гэжэ оролдодог байhан удхатай. «Алтан модон» гэжэ алтарганаяа тэдэнэрнай нэрлэhэн байна. […]


Оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн үнгэрбэ

2016 оной Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» ехэ нааданай хүреэлэн соо хэмжээ ябуулганууд үнгэржэл байна. Тиигэжэ «Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуули» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй мэргэжэлэй һуралсалай бэеэ дааһан эмхи зургаанда оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн табан һарын 13-14-нэй үдэрнүүдтэ наһанай хоёр илгаада үнгэрбэ – 17 наһан хүрэтэр, тиихэдэ 16 наһанһаа дээшэ. Энэ мүрысөөнэй шүүлгын бүлэгые П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин тайзанай бага […]


«Алтаргана-2016» ехэ нааданай айлшадта гэжэ зошолхо болон хоол бариха газарнуудые зааһан данса бэлдэгдэбэ

Энэ дансада үнэ сэнгэй талаар элдэб янзын эмхинүүд ороо гэбэл: шанарай талаар дээдэ хэмжээнэй хоол бариха газарһаа соёлтой бага хэмжээнэй хоол бариха газар хүрэтэр, тиихэдэ табан мүшэтэ зошод буудалһаа байрын гэрнүүдтэ байгуулагдаһан хонолгын газарнууд хүрэтэр. Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана-2016» гэһэн Уласхоорондын ехэ нааданда бэлдэлгын ба наада үнгэргэлгын хэб соо хүтэлбэриин газарнууд хоол бариха ниитын газарнууд (татаха) болон зошод буудалнуудые (татаха) харуулһан данса ехэ нааданай айлшадта дурадхажа бэлдэгдэбэ. Тэрэ дурадхаһан дансадань хоол […]