Алтаргана-2016 пройдет 1-3 июля следующего года

Вчера, 5 июля состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2016». Какой будет грядущая «Алтаргана»? Как сделать, чтобы фестиваль запомнился гостям и жителям Бурятии, как праздник истинного единения и возрождения бурятского народа? Обсуждение многих важных вопросов прошло в ходе заседания оргкомитета, участие в котором приняли Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын и руководители всех министерств и ведомств, участвующих в подготовке и организации предстоящей «Алтарганы». Активное участие в обсуждении […]


Буряад арадые нэгэдүүлхэ үүргэ ехэтэй «Алтаргана»

2016 ондо “Алтаргана” ехэ наадан Буряад орондомнай наярхань лэ гээшэ. Оло дахин үнгэргэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулга саг сагтаа хубилалта хэгдээгүй һаа, удха шанараа алдажа, хүнэй анхарал татахаяа болишодог. Тиимэһээ “Алтарганаяа” һайнаар үнгэргэхын тула бэлэдхэлэй ажал эртээнһээ ябуулжа эхилдэг. Манай Буряад орон энэ жэлһээ ажалаа эршэдүүлэнхэй. “Алтарганада” ямар түхэлтэй хэмжээнүүдые, мүрысөөнүүдые нэмэхэб? Эдэ бүгэдэ эмхидхэлэй асуудалнуудаар ажал ябуулагдажал байна. Буряад хүнэй ажамидарал харуулха шухала Июниин 6-да Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэһэн ехэ хуралдаанай үедэ […]