«Алтаргана-2016» гэһэн Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын ехэ нааданда бэлэдхэлэй эмхидхэлэй хорооной үргэдхэгдэмэл зүблөөн Буряад Уласай Засаг газарта үнгэрбэ

«Алтаргана-2016» гэһэн Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын ехэ нааданда бэлэдхэлэй эмхидхэлэй хорооной үргэдхэгдэмэл зүблөөн Буряад Уласай Засаг газарта үнгэрбэ. Энэ зүблөөн Монголой, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын түлөөлэгшэдэй, мүн тиихэдэ Буряад ороной талаhаа ехэ нааданай эмхидхэлэй хорооной, Буряад Уласай Засаг газарай гэшүүдэй хабаадалгатайгаар үнгэрөө. «Алтаргана-2016» ехэ нааданай гол талмайнууд болон хэмжээ ябуулагнууд тушаа Буряад Уласай Соёлой сайд Т. Г. Цыбиков хөөрэжэ үгэбэ. Тиихэдээ, мүрысөөнүүдэй болон үзэсхэлэнгэй 8 талмайнууд эмхидхэгдэхэ гэжэ хэлээ. Тэдэнь: Бэеын соёлой […]


«Алтаргана» ехэ нааданай гол мүрысөөнүүд Улаан-Үдын Тамирай түбэй талмайда үнгэрхэ

Основные соревнования «Алтарганы» пройдут на Центральном стадионе Улан-Удэ, а конные скачки примет ипподром Иволгинского дацана. Сегодня на расширенном заседании оргкомитета по подготовке международного бурятского фестиваля «Алтаргана — 2016» министр спорта и молодёжной политики РБ Баир Ангуров рассказал о спортивной программе фестиваля. Проведение основных соревнований планируется на Центральном стадионе. Так, 2 июля пройдут соревнования по бурятской борьбе «Бүхэ Барилдаан» и стрельбе из национального лука «Сурхарбаан». Состоится бурятская игра по разбиванию хребтовой […]


«Алтаргана-2016» гэһэн Бүгэдэ Буряадай уласхоорондын XII үндэһэн ехэ нааданай дүримүүдтэ хубилалтанууд баталагдаба

Буряад Уласай Соёлой сайдай дэргэдэ Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» ехэ наадые эмхидхэн үнгэргэлгөөр хүдэлмэриин бүлэгэй зүблөөн мартын 22-то үнгэржэ, тэндэ Ехэ нааданай дүримүүдтэ хубилалтанууд баталагдаба. Ехэ нааданай эмхидхэлшэд нааданай болотор, мүн нааданай үедэ хабаатай эдэ хубилалтануудые хараадаа абаха тухай уялгалагдаа. Протокол  рабочего совещания  у министра культуры Республики Бурятия  по организации проведения международного бурятского фестиваля  «Алтаргана-2016»  22 марта 2016 г.                                                                                                      № 25а      Председательствовал: Т.Г. Цыбиков Присутствовали:  № Регионы, […]


«Алтаргана». Бүгэдэнэйнгөө ойлгохоор оролдожол байнабди

Зүг бүреэр түбхинэһэн дэлхэй дүүрэн буряадууд энэ зундаа Уласай ниислэл Улаан-Үдэдэ суглархань, уг унгияа дурсахань, заншал гуримуудаа дэмжэхэнь, танилсажа, талархажа тарахань гээшэ. Ехэ нааданай олон тоото мүрысөөнүүд хаагуур, яажа үнгэрхэб, гараһан асуудалнуудтаа харюу хаанаһаа олохоб, холбоо тогтоохо ямар арганууд байхаб гэжэ һаадгүй һайнаар ойлгохын түлөө гурим дүримүүдынь хэблэгдээ. Хүн бүхэн, илангаяа «Алтарганын» ехэ нааданда хабаадагшад, түбхинэжэ һууһан орон нютагтай ха юм даа. Тиихэдээ орон нютагайнгаа гүрэнэй хэлэн дээрэ ухаанда орохоһоо […]


2016 оной «Алтаргана» ехэ нааданда хабаадаха гадаадын айлшадай Оросой хилэ нэбтэрхэ заабари һануулганууд

Эдэ һануулганууд Гаалиин холбоогоор янза бүриин унаагаар хилэ нэбтэрхэдэ хэрэгтэй, туһатай болохо, тиимэһээ англи, хитад, монгол, буряад хэлэнүүд дээрэ оршуулагданхай.  Һануулга, заабаринууд Гаалиин холбоогоор яажа хилэ нэбтэрхэб, хилэ нэбтэрхэдэ хэрэгтэй саарһа дансануудые яажа зүбөөр бэшэхэб гэжэ тодорхойгоор харуулна https://www.altargana.info/barimta-besheguud/. – Уласхоорондын «Алтаргана» ехэ нааданда хабаатай хогшол, зөөри, хэрэгсэлнүүдээ Гаалиин холбоогоор Орос гүрэнэй хилэ нэбтэржэ ороходоо, мүн өөрынгөө орон нютаг руу бусаха замдаа һаадгүй байхын тула байһан соонь зүбөөр харуулжа бэшэхэ гэжэ  […]


«Алтаргана» ехэ наада угтуулан алтаргана ургамал тухай

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй түбэй мэргэжэлтэн Дулма Батомункуева алтаргана ургамалай удха тухай биолог эрдэмтэн Бимба-Цырен Намзаловтай уулзажа хөөрэлдэһэн байгаа.   Тэрэ толилолгоёо мүнөө зун үнгэргэгдэхэ  Бүгэдэ Буряадай уласхоорондын “Алтаргана” нааданда дашарамдуулан бэлдэһэн байхадань, би эрдэмтэнтэй дахин уулзажа, энэ доро үгтэһэн хөөрэлдөө эмхидхэһэн байнаб. «Алтаргана» ехэ наадамнай 20 гаран жэлэй туршада эмхидхэгдээд, үгтэһэн ургамалайнгаа нэрэдэ таарама, бэхи, бүхэ хэмжээ ябуулга боложо үгэнхэй ха юм даа. Алтаргана ургамал гэжэ мүнөө сагта […]


«Алтарганын» ехэ нааданда бэлэдхэлнүүд боложол байна…

Энэ һарын 8-да Буряад Уласай Соёлой яаманда (БУСЯ) 2016 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» гэһэн ехэ наадые эмхидхэн бэлдэхэ, үнгэргэхэ асуудалнуудаар зүблөөн үнгэрбэ. Энэ удаа хүдэлмэриин бүлэг Буряад ороной дээдэ һургуулинуудай түлөөлэгшэдтэй уулзаба гэбэл: Зүүн-Сибиириин Гүрэнэй онол аргануудай болон хүтэлбэриин ехэ һургуулиин (ВСГУТУ), Буряадай Гүрэнэй ехэ һургулиин (БГУ), Буряадай Гүрэнэй Хүдөө ажахын ехэ һургуулиин (БГСХА), Зүүн-Сибиириин Гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулиин (ВСГИК). Хабаадагшад «Алтарганын» ехэ нааданда бужа ерэһэн олон […]


Уласхоорондын «Алтаргана-2016» нааданиие угтуулан

Түрүүшын «Алтаргана» наадан 1994 ондо Дадал сомондо буряад дуунай һайндэр гэжэ эхи абаһан юм гэжэ оло дахин бэшэгдэһэн, дуулдаһан гээшэ Эгээн түрүүн хэнэй толгойдо иимэ бодол түрөө гээшэб, хэн эмхидхээ гээшэб, хэд тон түрүүшын шагналтан болоо гээшэб гэхэ мэтэ асуудалнууд намайе һонирхуулдаг тула, Эрхүүгэй «Алтарганын» үедэ, Улаан-Баатарта юһэдэхи «Алтарганын» болоходо уулзаһан лэ хүнүүдһээ эдэ асуудалнуудые табижа,һурагшалдаг байгааб. Эдэ хөөрэлдөөнүүдые «Мүнгэн тобшо» сайтын уншагшадай анхаралда дурадханаб. 2008 ондо Эрхүүдэ болоһон «Алтарганын» […]