«Алтарганын» ехэ нааданда бэлэдхэлнүүд боложол байна…

Энэ һарын 8-да Буряад Уласай Соёлой яаманда (БУСЯ) 2016 ондо Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» гэһэн ехэ наадые эмхидхэн бэлдэхэ, үнгэргэхэ асуудалнуудаар зүблөөн үнгэрбэ.

Энэ удаа хүдэлмэриин бүлэг Буряад ороной дээдэ һургуулинуудай түлөөлэгшэдтэй уулзаба гэбэл: Зүүн-Сибиириин Гүрэнэй онол аргануудай болон хүтэлбэриин ехэ һургуулиин (ВСГУТУ), Буряадай Гүрэнэй ехэ һургулиин (БГУ), Буряадай Гүрэнэй Хүдөө ажахын ехэ һургуулиин (БГСХА), Зүүн-Сибиириин Гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулиин (ВСГИК).

Хабаадагшад «Алтарганын» ехэ нааданда бужа ерэһэн олон түмэн айлшадые түбхинүүлхэ, энэ хэрэгтэ хүдэлэлсэхэ буряад хэлэтэй һайн дуратаниие шэлэжэ хүсээхэ талаар асуудалнуудые зүбшэһэн байна.

Тиихэдэ энэ уулзалгаһаа урид Буряад Уласай Соёлой яаманда аяншалга эрхилэгшэдэй, худалдаа наймаа ябуулагшадай түлөөлэгшэдтэй уулзалга үнгэрһэн байгаа. Эндэ энэ үедэ олошороод байһан аяншадай урда гараһан асуудалнуудые гуримшуулан шиидхэлгэ болон ехэ нааданай һүлдэ тэмдэгые худалдаанда табигдаһан эд хэрэгсэлнүүдтэ шадамар зохидоор хэрэглэлгэ тухай асуудалнууд гол һуурида табигдаһан юм.

Буряадай ниислэл хотодо 2016 оной «Алтаргана» ехэ наадые эмхи гуримтайгаар үнгэргэлгын асуудалнуудаар зүблөөнүүд хабаадаха гүрэн түрэ, можо нютагуудай түлөөлэгшэдтэй мүн лэ үнгэрөө бэлэй гэжэ һануулнабди. Нэрлэхэ болобол: Үбэр-Байгалай хизаар, Эрхүү можо, Хитадай Арад Уласай Дотор Монголой.

Хүлгөөн юрьеэн соогуураа мартажа байгшабта гэжэ ехэ нааданайнгаа болзор сагые үшөө дахин һануулая: энэ жэлэй долоон һарын 1-3-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо.

 

Подготовка к фестивалю «Алтаргана-2016» продолжается

8 апреля в Министерстве культуры Республики Бурятия прошло рабочее совещание по вопросам организации проведения Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2016».

На этот раз рабочая группа встретилась с  представителями ВУЗов Бурятии – Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ), Бурятского государственного университета (БГУ), Бурятской государственной сельскохозяйственной академии(БГСХА), Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК).

Участники совещания обсудили вопросы организации проживания делегаций, отбора кураторов со знанием бурятского языка и участие вузовских коллективов в подготовке фестиваля.

Отметим, что в Министерстве культуры РБ ранее прошли встречи с представителями туристического и торгового бизнеса республики,  где были рассмотрены условия организации туристического потока  и использования символики фестиваля в продукции торговых сетей. Также состоялись совещания с представителями участников фестиваля из Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии (КНР).

Напомним, XII Международный национальный бурятский фестиваль «Алтаргана – 2016» пройдет в городе Улан-Удэ с 1 по 3 июля.