«Алтаргана-2016». Бага хэмжээнэй бэшэмэл хүдэлмэринүүдэй мүрысөөн

Түрүүшынхиеэ оруулагдаһан энэ нааданда Буряад Уласай, Үбэр-Байгалай хизаарай, Эрхүү можын болон Монгол Уласһаа 37 хүн хабаадаа. Хүүгэдэй дунда 12-hоо 16 наhан хүрэтэр буряад хэлэн дээрэ бага хэмжээнэй зохёолдо эрхимлээ гэбэл: Найданова Евгения, Буряад Улас, Зэдын аймаг Санжаева Марина, Үбэр-Байгалай хизаар, Агын тойрог Жамбалова Дарицо, Буряад Улас, Яруунын аймаг  Залуушуулай дунда 16-hаа 35 наhан хүрэтэр: Галсанова Ирина, Үбэр-Байгалай хизаар, Агын тойрог Табитуева Мэдэгма, Буряад Улас Жигдылмеева Гэрэлма, Үбэр-Байгалай хизаар, Агын тойрог […]


Итоги спортивных состязаний XII международного фестиваля «Алтаргана-2016»

Спортивные итоги подвел на планерном совещании у Главы Бурятии Вячеслава Наговицына министр спорта и молодежной политики Баир Ангуров. КОННЫЕ СКАЧКИ Все соревнования прошли согласно программе. 1 июля конные скачки на ипподроме Иволгинского дацана открыли спортивную программу фестиваля. Прошедшие в пятый раз на ипподроме дацана скачки собрали 89 участников, что стало своеобразным рекордом данных соревнований. Шла борьба лучших лошадей Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Абсолютным чемпионом стал представитель Иркутской области Валерий Петухов, […]


«Алтаргана-2016». Уран шүлэгшэдэй мүрысөөн

Бүгэдэ буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» Ехэ нааданай һонин һонин мүрысөөнүүдэй дунда уран шүлэгшэдэй мүрысөөнэй байдаг болоһоор, нааданай удха бүри дээшэлээ.  Гурбан гүрэнүүдэй уран шүлэгшэд уулзаха, мүрысэжэ танилсаха гээшэ зохёолшо хүнүүдтэ һонин, тэдэ зон харилсаанһаань дали жэгүүр ургадаг байһан байха. Мүрысөөнэй дүнгүүд иигэжэ гараа гэбэл: ЗАЛУУШУУЛАЙ ДУНДА ЭРХИМ ШҮЛЭГ (16-һаа 35 наһан хүрэтэр) Хүдэрэй Хүлэн.  Хитад Уласай, Шэнэхээн нютаг Жамбалова Жаргалма. Үбэр-Байгалай хизаар, Агын тойрог Ширапова Валерия. Буряад Улас АХА НАҺАТАНАЙ ДУНДА […]


«Алтарганын» туг доро үнгэрһэн үшөө нэгэ мүрысөөн: «Нангин бууса»

«Нангин бууса». Буряадуудай хубиингаа ажаhуудал болон ажахы эрхилэлгын эрхим жэшээнүүд эндэ сэнхир дэлгэс дээрэ харуулагдаһан байна.  Шүүлгын бүлэгэй шиидхэбэреэр 12 хабаадгшадһа эрхим буусанууд гэжэ тодорбо: Жамбалдаржиев Сокто. Буряад Улас. Хориин аймаг Балтаев Аркадий. Эрхүү можо Тумуров Балдан. Үбэр-Байгалай хизаар   Эмхидхэн байгуулагшын тусхай шагнал («Аршаан», «Горячинск» курортнуудта ошохо путёвканууд) барюулагдаба: Цэрэнжавын Цэрэндолгор. Монгол Улас Цыдыпов Сокто. Буряад Улас. Хэжэнгын аймаг  


Уран һайханай болон баримтата фильмнүүдэй харалга-мүрысөөн

Мүнөө жэлэй нааданда урдахи наадануудта ороходоо бүри олон фильмнүүд табигдаа – 17 баримтата, 5 уран һайханай. Тэдээн сооһоо эрхимлэжэ гараһан фильмнүүдые нэрлэхэдэ: Монгол Уласай Бадамын Доржпүрэв «Эрхим баримтата кино» гэһэн мүрысөөндэ «Тавилан» киногоор эрхимлэбэ; Үбэр-Монголой Шэнэхээн нютагай Мүнхын Сэдэб «Эрхим уран һайханай кино» гэһэн мүрысөөндэ «Найман һара» киногоор эрхимлэбэ; Үбэр-Байгалай хизаарай Цыбикжапов Даши Арсаланович «Нюуса» киногоор «Эрхим зүжэгшэн» боложо эрхимлэбэ; Буряад Уласай Дышенов Баяр Николаевич «Талын наадан» киногоор «Эрхим найруулагша» […]


«Алтаргана-2016». Үльгэрөө, магтаалаа түүрээжэ…

Мүн лэ дүримдэ оруулагдаһан ёһоороо үльгэршэдэй, магтаал шүлэгүүдые түүрээгшэдэй мүрысөөн үнгэржэ, илажа гарагшад тодоруулагдаа. Шүүлгын бүлэгэй шиидхэбэреэр иимэ хэмжээнэй урда мүрысөөнүүдһээ хойшо түүрээгшэдэй арга шадабари яһала дээшэлээ гэжэ тэмдэглэгдээ. Энэ жэл хамта 39 хүн хабаадаа. Эсэстээ нэрлэгдэһэн заабаринуудаар дүн иигэжэ гараба: 7 НАҺАНҺАА 18 НАҺАН БОЛОТОР: Баторов Гуржаб, Буряад Улас, Ахын аймаг; Мункуев Аюши, Үбэр-Байгалай хизаар, Могойтын аймаг; Шантанов Родион, Эрхүү можо, Баяндайн аймаг; 18 НАҺАНҺАА ДЭЭШЭ: Бадмадоржиев Жаргал Николаевич, […]


Итоги конкурса «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы»

2 июля в Художественном музее им.Ц.Сампилова на выставке «Душа Азии» состоялось награждение победителей конкурса «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы» XII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2016». Поздравил мастеров с заслуженной победой министр финансов Республики Бурятия Шутенков Игорь Юрьевич. Выставка-конкурс ДПИ и НХП в номинации художественная обработка дерева: Гомбоев Максим Цоктоевич -Республика Бурятия Тукшеев Бадма Юрьевич- Республика Бурятия Батожаргалов Балто Базргуруевич- Забайкальский край в номинации художественная обработка металла камня, кости: Базаров […]


Итоги конкурса модельеров

Конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность» В Номинации «Стилизованный костюм, прет-а-порте: Ванзатова Улзыма Ванзатовна — Республика Бурятия Базарова Алтана Александровна и Булановой Ксении Ивановне — Республика Бурятия Жаргалай Жалма — Внутренняя Монголия, Китай В номинации «Наряды в стиле Авангард»: Сунрапова Ешима Баировна, соавтор Дашинимаева Баирма Ринчин-Доржиевна — Забайкальский край Дашинимаева Туяна Аюровна — Забайкальский край Мэрдыгеева Евгения Батоевна — Бурятия В номинации «Традиционный костюм»: Бальжинимаева Цыпелма Нанзатовна — […]


«Алтарганын» ехэ нааданай олон тоото мүрысөөнүүдэй дунда номуудай харалга-мүрысөөн үнгэрбэ

Номуудай мүрысөөндэ Буряад Уласай, Үбэр—Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Москвагай, Монголой, Хитадай түлөөлэгшэд хабаадалсаа. Бүхыдөө 94 авторнуудай номууд энэ мүрысөөндэ табигдаһан байна. Жюриин гэшүүд 4 нэрлэгдэһэн заабаряар илагшадые элирүүлбэ. Мүрысөөнэй дүримэй ёһоор нэрлэгдэһэн заабари бүхэндэ 3 илагшад элирүүлэгдээ. «Буряад хэлэн дээрэ үхибүүдтэ зорюулагдаһан эрхим ном» гэһэн нэрлэгдэһэн заабарида илагшад: — Ольга, Ирина Ертаханованууд. «Байгалай басаган Ангар гоохон». Буряад Улас — Дарима Батоевна Дугарова. «Алтан туяа». Үбэр-Байгалай хизаар — Надежда Ринчиновна Мункуева. […]


Впервые на «Алтаргане-2016» титул «Дангина» завоевали три девушки

Конкурс красавиц стал одним из самых захватывающих мероприятий фестиваля «Алтаргана-2016». – Программа конкурса была стандартная, – рассказывают организаторы. – В этом смысле ничего ошеломительного не ожидалось, но уже первый выход девушек в национальных нарядах был фееричен. Одни блистали в ярких восточных тонах, другие были скромны, уповая на свою юную свежесть и природное обаяние. Члены жюри были явно в легком замешательстве, столь тщательно, без изъянов, одна за другой выступали претендентки на […]


«Алтаргана-2016». Оршон үеын ямар буряад дуунууд зэдэлбэб

Оршон үеын буряад дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн алишье сагта анхарал татадаг, энэ мүрысөөндэ хабаадагшад ямар дүн харуулжа гараба гээшэб гэжэ харая.  Монгол оронһоо, Хитадай Дотор Монголһоо, Үбэр-Байгалай хизаарһаа, Эрхүү можоһоо, буряад оронһоо, тиихэдэ Москва хотоһоо дүн хамта 135 хүн хабаадаа. 16 наһан хүрэтэр хабаадагшад сооһоо эрхимлэжэ гараба: Арюна Мункуева, Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото Д. Маргад, Монгол Улас Базарсадо Николаев, Үбэр-Байгадай хизаар, Агын тойрог 17 наһанһаа дээшэ Дугар Бадмажапов, Буряад Улас, Сэлэнгын […]


«Алтаргана-2016». «Буряад хүнэй нэгэ үдэр»

«Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн мүрысөөн «Алтарганын» Ехэ нааданай урилдаануудай дунда бата һуурияа эзэлэнхэй, нааданһаа нааданда улам һонин боложо эмхидхэгдэдэг болоо байна гэжэ анхарагдана. Энэ мүрысөөндэ илажа гараһан хабаадагшадые нэрлэбэл: — Буряад Уласай захааминай аймагай «Уран-Дүшэ» гэжэ арадай аман зохёолой шуулга; — Эрхүү можын Боохоной аймагай «Ургы» гэжэ арадай аман зохёолой шуулга; —  Үбэр-Байгалай хизаарай Агын аймагай арадай аман зохёолой бүлгэм.   Итоги конкурса фольклорных коллективов «Один день бурята» — […]


Буряад арадай дуунууд «Алтарганын» ехэ нааданда

Буряадай дури бүжэгэй театр соо арадай дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөнүүд үнгэрөө. Шүүлгын бүлэгэй шиидхэбэреэр нэрлэгдэһэн заабаринууд соогуур илажа тодорогшодые олоной анхаралда дурадханабди. НАҺАНАЙ ИЛГААНУУДААР ҮНГЭРҺЭН ЯНЗААРНЬ ҮГТЭНЭ 7 НАҺАНҺАА 16 БОЛОТОР —  Ганбаатарын Барсболд. Монгол Уласай Хэнтэй аймаг — Дамбаева Оюун-Эрдэни. Буряад Уласай Хэжэнгын аймаг —  Банзаракцаева Ксения. Эрхүү можо 17 НАҺАНҺАА 30 НАҺАН БОЛОТОР —  Төмөрхуяг Мүнхбат. Монгол Уласай Дорнод аймаг — Чагдурова Сэсэг. Буряад Уласай Зэдын аймаг — Одхүүгийн […]


«Алтарганын» хүреэлэн соо «Алтан саг»

Буряад Уласай Засаг Газарай харгалза доро буряад хэлэн дээрэ гаража байдаг хэблэлнүүдэй, сэтгүүлшэдэй хоорондо үнгэрһэн «Алтан саг» гэһэн мүрысөөнэй дүнгүүд гараба. Эндэ дүн хамта 262 хүдэлмэринүүд оробо. Тиихэдээ хэблэлнүүд хоорондо буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн эрхим хүдэлмэри, буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн сэтгүүлшын эрхим хүдэлмэри, юртэмсын бусайдаһан соо байгуулагдаһан эрхим буудал, сэнхир дэлгэстэ гараһан эрхим хүдэлмэри, агаарай долгиндо гараһан эрхим хүдэлмэри гээд нэрлэгдэһэн заабаринууд соо шүүлгын бүлэг хаража гараа. Энэ ехэ, энэ […]