«Алтарганын» наадан үдэр хоногоор ойротожол байна…

Монголдо ажаһуудаг буряадуудай түлөөлэгшэд Буряад Уласай соёлой сайдтай уулзабад. Монгол Уласай аймагуудай түлөөлэгшэд Улаан-Баатар хотодо сугларжа, энэ зундаа, долоон һарын 1-3-наар Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ «Алтарганын» ехэ нааданай асуудалнуудаар манай сайд Тимур Цыбиковтэй хөөрэлдөөнүүдые үнгэргэбэд. «International Travel Mart – 2016» гэжэ аялал жуулшалалын үзэсхэлэн нээлгын удаа энэ уулзалга үнгэрһэн байна. Улаан-Баатар хотодо Монголой, Хитадай болон Оросой (Буряад Уласай) аяншалга эрхилэгшэд энэ ушараар мартын 25-һаа 27 болотор уулзалга эмхидхэһэн, эгээл эндэ Буряад Уласай […]


К фестивалю «Алтаргана-2016» разработан комплект логотипов

На сайте «www.altargana.info» в разделе «Лого татаха» размещена символика фестиваля, в форматах, удобных для пользования дизайнерами.   Оргкомитет фестиваля позаботился о дизайнерах, которые будут работать над сувенирной и рекламной продукцией фестиваля. Отметим, что логотип фестиваля, сохранивший свою историческую преемственность, предоставляется в разных визуальных решениях: на основе прежнего логотипа, созданного в 90-е годы в Монголии, добавился вариант, декорированный веточкой алтарганы, есть вариант без веточки, также имеется вариант с надписью Алтаргана на «монгол […]


БАРИЛДААНАЙ ДҮРИМ ГУРИМШУУЛХА

Бүгэдэ Буряадамнай «Алтаргана» наадан гурбан һара болоод лэ эхихэнь. Энэ ехэ уулзалгын хэмжээ ябуулганууд хуу хэлсээтэй, гэбэшье, хэзээ, хэдыдэ ямар үйлэ үнгэргэгдэхэб гэжэ мүнөө тодорхойлогдоно. Онсолон тамирай мүрысөөнүүд тухай хэлэбэл, зургаан зүйлөөр нааданууд үнгэргэгдэхэ. Эдэ олон зүйлнүүдээр мүрысөөнүүдтэ олон хүнүүдэй хабаадаашье һаань, наадан түрүүшын хоёр үдэр соо түгэсхэгдэхэ ёһотой Июлиин 1-дэ мори урилдаан Ивалгын дасанай мори урилдаанай талмайда найман янзаар үнгэрхэ. Хойто үдэрынь Буряад Уласай тамирай талмайда буряад арадай заншалта […]


Агын тойрог «Алтарганаяа» угтуулһан ажалаа захалаа

Ерэхэ зундаа Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ бүхы дэлхэйн буряадууд ээлжээтэ ехэ наадандаа уулзаха гэһэн зар тунхаг газар дайдаар таража ошоо. Нааданай үедэ уран шүлэгшэдэй мүрысөөнүүд, тиихэдэ бага хэмжээнэй зохёолнуудай (эссе) мүрысөөнүүд үнгэрхэ. Энээндэ бэлэдхэл Агын тойрогто захаланхай. «Толон» һонинһоо абтаһан Долгор Раднабазаровагай иимэ хоёр мэдээсэл уншагшын анхаралда дурадханабди.  Уран шүлэгшэд мүрысэбэ  Үнгэрэгшэ пятницын (мартын 4) үдэр Могойтын соёлой байшан соо «Алтаргана-2016» фестивалиин  хэмжээндэ буряад уран шүлэгэй конкурс үнгэргэгдэжэ, аймагай арбан хабаадагшадые […]


В Улан-Удэ обсудили подготовку к фестивалю «Алтаргана — 2016»

В Министерстве культуры Республики Бурятия прошло совещание рабочей группы фестиваля «Алтаргана» с представителями участников фестиваля из Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии (КНР). На совещании рабочей группы фестиваля «Алтаргана-2016» приняли участие министр культуры РБ Тимур Цыбиков, президент ВАРКа Владимир Булдаев, представители сомона Шэнэхэн Эвенкийского хошуна г. Хулэнбуйр из АРВМ (Китай) – Цырен-Бэлиг и Дашицырен, с Забайкальского края – вице-президент ВАРКа Рыгзен Цыдендоржиев, Бато Дашибалов – руководитель представительства Администрации Агинского […]


Хубсаһа оюулха гэбэл

Үндэһэн болон оршон үеын буряад хубсаһа оюулхаяа һанаһан зондо зорюулагдаһан хуудаһан. Страничка посвящена модельерам и дизайнерам, которыю шьют  традиционную и стилизованную одежду бурят Үндэһэн буряад хубсаһан (традиционная одежда) Цыденжапова Бальжин Цырендоржиевна — заведующая пошивочным цехом РЦНТ. Тел. +7 914 846 2877 Цэбээнэй Долгоржаб — традиционная одежда хори бурят, тел. +7 3012 652 888,  +7 924 396 6888 Үндэһэн болон оршон үеын буряад хубсаһан (традиционная и стилизованная одежда) Гуруева Саянна Бамуевна […]


Мэр Иркутска обсудил подготовку к Алтаргане-2016

21 марта, мэр города Иркутска Дмитрий Бердников побывал с рабочим визитом в Центре культуры коренных народов Прибайкалья. Традиционно в знак гостеприимства и чистых помыслов гостей встретили с белой пищей и хадаком. В небольшом хореографическом зале руководитель администрации города и его заместитель посмотрели репетицию творческих коллективов «Улаалзай» и «Ангара».  Далее программа встречи с мэром города прошла в уютной обстановке за чашкой чая. В ходе встречи Дмитрий Бердников и директор ИОБУК «Центр […]


К фестивалю «Алтаргана» будет выпущена продукция с его логотипом

В Министерстве культуры Республики Бурятия прошла встреча совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия и руководителями маркетинговых отделов крупных торговых сетей города Улан-Удэ. 17 марта министр культуры РБ Тимур Цыбиков совместно с представителями Министерства промышленности и торговли РБ встретился с руководителями рекламных отделов торговых сетей. Также присутствовали представители гостиничного бизнеса. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся предстоящего фестиваля «Алтаргана-2016». Министр культуры РБ Тимур Цыбиков предложил бизнесменам разместить логотип […]


ЕРЭХЭ ЗУНДАА «АЛТАРГАНА» ЯАЖА ҮНГЭРХЭБ?

Буряад гарбалтан арад түмэнэй эгээл ехээр хүлеэдэг, айхабтар ехэ һайндэр боложо тодорһон, ерэхэ зундаа Улаан-Үдэ хотодо үнгэрхэ  «Алтаргана» нааданай хүтэлбэри һонирхогшодой һонорто дурадхагдана.   Зургаан hарын hүүлшын хоёр үдэрнүүд бэлэдхэлэй үдэрнүүд боложо, айлшадые угтажа түбхинүүлхэ, бүридхэлдэ абажа, Бүгэдэ Буряадай үндэhэн соёлой эблэлэй ехэ хуралда хабаадуулха. Хурал зургаан hарын 30-да үнгэрхэ.   Зургаан hарын 29-hөө Буряадай Гүрэнэй хүгжэм дуунай байшанда ехэ нааданай хүтэлбэриин түб ажалаа эхилхэ. Эндэ бүхы асуудалнуудтаа харюунуудые абажа […]