«Алтарганын» наадан үдэр хоногоор ойротожол байна…

Монголдо ажаһуудаг буряадуудай түлөөлэгшэд Буряад Уласай соёлой сайдтай уулзабад.

12670335_1109225945795496_6363461618049888568_n

Монгол Уласай аймагуудай түлөөлэгшэд Улаан-Баатар хотодо сугларжа, энэ зундаа, долоон һарын 1-3-наар Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ «Алтарганын» ехэ нааданай асуудалнуудаар манай сайд Тимур Цыбиковтэй хөөрэлдөөнүүдые үнгэргэбэд.

«International Travel Mart – 2016» гэжэ аялал жуулшалалын үзэсхэлэн нээлгын удаа энэ уулзалга үнгэрһэн байна. Улаан-Баатар хотодо Монголой, Хитадай болон Оросой (Буряад Уласай) аяншалга эрхилэгшэд энэ ушараар мартын 25-һаа 27 болотор уулзалга эмхидхэһэн, эгээл эндэ Буряад Уласай соёлой сайд Тимур Цыбиков Бүгэдэ буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» гэжэ XII ехэ нааданай гурим дүримүүдтэй танилсалга үнгэргөө. Тиихэдээ танилсалгынгаа энэ талмайда Монголой аяншалгын болон тойронхи оршон хамгаалгын сайд Н. Батцэрэг, Монголой аяншалагшадай нэгэдэлэй юрэнхылэгшэ Д. Гантөмөр, Хитадай Арад Уласай Дотор Монголой Бэеэ дааһан аймагай аяншалгын хорооной захирал Жинь Зиа Нин гэгшэдые угтажа абаа.

Тиигээд лэ, мартын 27-до, Монгол орондоажаһуудаг буряадуудай түлөөлэгшэдтэй айхабтар ехэ удха шанартай уулзалганууд, хөөрэлдөөнүүд үнгэрһэн байна.

Энэ уулзалгада буряад арадай баялигуудые шэнжэлгын Академиин юрэнхылэгшэ М. Одмандах нарын бэшэгэй дарга Оюунцэцэг, Дорнод аймагай гадаада харилсаануудай хорооной түрүүлэгшэ Н. Хүрэлбаатар, Сэлэнгэ аймагта ажаһуугшадай түлөөлэгшэ С. Раднабазар, буряад һур харбаанай холбооной гүйсэдхэхы захирал Амарсанаа, Монголой Хуули гаргадаг засагай гэрэл зураг буулгадаг сэтгүүлшэ Данзангийн Батсайхан, буряад эхэнэрнүүдэй нэгэдэлэй түлөөлэгшэ Намсарайн Хандам, Монголой, буряадай габьяата зүжэгшэн (дуушан) Д. Долгормаа, Дорнод аймагай түлөөлэгшэ, Монгол Уласай соёлой тэргүүний ажалтан, хүгжэм зохёогшо Д. Сэндэр, арадай дуушан, МУСТА Цэрэнханд, Монголой буряадуудай тамирай ба соёлой талаар нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ Доржпүрэвын Бадам болон бусад эдэбхитэд хабаадлсаа.

Тиихэдээ 2016 оной «Алтаргана» ехэ нааданиие яажа үнгэргэхэб, айлшадые угтажа түбхинүүлгэ, хана ямар хэмжээ ябуулганууд хараалагданхайб, шүүгшэдэй бүлэгүүд, мэдээсэлэй түбүүд яажа хүдэлхэб г. м. олон тоото шухала асуудалнууд дээрэ тодорхойгоор тогтожо хөөрэлдэбэд. Жэшээ болгожо хэлэбэл, ганса Дорнод аймагһаа 60 хүн ерэжэ буухаар тогтоогдонхой байна. Тэрэшэлэн айлшад ехэл олон байхааар багсаамжалагдана. Энэ нааданай шэнэ юумэн гэхэдэ, илагшадые түрүүшын гурбан һуурида илгажа шагнаха бэшэ, харин илагшадай тоодо тон адли эрхэтэй гурбан һуури олгохо гэһэн манай талаһаа ороһон дурадхал уулзалгада хабаадагшадай һанаанда ехэтэ таараа.

Монголой талаһаа ороһон дурадхалнуудые заатагүй хараадаа абахабди гэжэ Буряадай соёлой сайд Тимур Цыбиков уулзалгынгаа түгэсхэлдэ найдуулаа.