Буряадууд, Алтарганаяа яажа үнгэргэхэмнайб?

2016 ондо Улаан-Yдэ хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» Ехэ наадые яажа үнгэргэхэ тухай олониитын хөөрэлдөөн үнгэрхэнь. Зургаан hарын 5-да Буряад Уласай Yндэhэтэнэй номой hанда дээрэ табигдаhан асуудалаар өөрын бодолтой хүнүүдые хүлеэн абаха. Ехэ нааданай Уласхоорондын түлэб зохёон байгуулhан эмхидхэлшэд Танай hаналые шагнажа, хэрэгтэй газартань хубилалтануудые оруулха. Наадан-мүрысөөнүүдэй түрэл бүхэнөөр амяарлан бүлэгүүд боложо, гурбан талмайда сугларха арга байгуулагданхай. Түрүүшын талмайда артистнар, хубсаhа зохёогшод, үльгэршэд, дуушад, уран зураашад уригдана. Хоёрдохи талмайда уран […]