Буряадууд, Алтарганаяа яажа үнгэргэхэмнайб?

2016 ондо Улаан-Yдэ хотодо үнгэрхэ Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» Ехэ наадые яажа үнгэргэхэ тухай олониитын хөөрэлдөөн үнгэрхэнь.

Зургаан hарын 5-да Буряад Уласай Yндэhэтэнэй номой hанда дээрэ табигдаhан асуудалаар өөрын бодолтой хүнүүдые хүлеэн абаха. Ехэ нааданай Уласхоорондын түлэб зохёон байгуулhан эмхидхэлшэд Танай hаналые шагнажа, хэрэгтэй газартань хубилалтануудые оруулха.

Наадан-мүрысөөнүүдэй түрэл бүхэнөөр амяарлан бүлэгүүд боложо, гурбан талмайда сугларха арга байгуулагданхай. Түрүүшын талмайда артистнар, хубсаhа зохёогшод, үльгэршэд, дуушад, уран зураашад уригдана. Хоёрдохи талмайда уран зохёолшод, сурбалжалагшад, найруулагшад, дэлгэстэ зураг буулгагшад сугларха. Зохёохы мүрысөөнүүдые яажа үнгэргэхэб гэhэн hанал бодолнуудыетнай шагнажа, дурадхалнуудтнай хараада абтажа, хубилалтанууд оруулагдаха зэргэтэй.

Гурбадахи талмайда тамиршад, арадай заншал гуримууд дээрэ үндэhэлдэг наадануудые мэдэгшэд сугларха. Эндэ мүн лэ таанарай дурадхалнууд хэрэгтэй.

Удаань гурбан талмайнуудта суглараашад хамтаржа, hанамжа дурадхалнуудаа нэгэ тээшэнь шэглүүлхэ бодол бии юм ха.

Энэ уулзалга дээрэ урид ороhон дурадхалнууд сугларhан зоной анхаралда табигдажа, тэдэнь зүбшэгдэхэ ёhотой.

Шэнэ hонин дурадхалнууд орожо бологшоб гэhэн найдалтай эмхидхэлшэд хүлеэнэ.

1994 ондо Дадал сомондо үнгэрhэн түрүүшын наадан тэрээн тойронхи угсаатанаа суглуулжа, дуунай мүрысөөн боложо үнгэрhэн гэжэ мэдэнэбди. Ябан ошон, хори гаран жэл үнгэрөөд байхада, энэ наадан Уласхоорондын хэмжээндэ гаранхай, хүмүүжүүлхы, эблэрэлгын болон найрамдалай айхабтар ехэ үүргэ дүүргэжэ байна гээшэ.

Уласай номой hанда уулзалгамнай 09:00 сагhаа 16:00 саг хүрэтэр үргэлжэлхэ.