ЕРЭХЭ ЗУНДАА «АЛТАРГАНА» ЯАЖА ҮНГЭРХЭБ?

Буряад гарбалтан арад түмэнэй эгээл ехээр хүлеэдэг, айхабтар ехэ һайндэр боложо тодорһон, ерэхэ зундаа Улаан-Үдэ хотодо үнгэрхэ  «Алтаргана» нааданай хүтэлбэри һонирхогшодой һонорто дурадхагдана.

 

Зургаан hарын hүүлшын хоёр үдэрнүүд бэлэдхэлэй үдэрнүүд боложо, айлшадые угтажа түбхинүүлхэ, бүридхэлдэ абажа, Бүгэдэ Буряадай үндэhэн соёлой эблэлэй ехэ хуралда хабаадуулха. Хурал зургаан hарын 30-да үнгэрхэ.

 

Зургаан hарын 29-hөө Буряадай Гүрэнэй хүгжэм дуунай байшанда ехэ нааданай хүтэлбэриин түб ажалаа эхилхэ. Эндэ бүхы асуудалнуудтаа харюунуудые абажа болохо, нааданда хабаадаха эрхэ олгоhон үбсүүнэй үнэмшэлгэнүүдые абажа, мүрысөөнүүдтэ хабаадаха ээлжээгээ элирүүлгэ болон шүүлгын бүлэгүүдэй суглаанууд үнгэрхэ.

 

Тэрэл үдэр ехэ нааданай мэдээсэлэй түб Буряад Уласай үндэhэн номой санда хүдэлжэ захалха. Ехэ наадануудые харуулха, бэшэхэ, хөөрэхэ эрхэдэ хүртэhэн сурбалжалагшадта мүрысөөнүүдэй үнгэржэ байhан талмайнуудhаа орожо байhан мэдээсэлнүүд үгтэжэ байха, тэдээндэ эндэhээл юртэмсын бусайдаhан соо орохо арга олгогдожо байха юм.

 

Эдэ бэлэдхэлэй үдэрнүүдтэ бэеын соёлой болон тамирай нэгэдэлэй талмайда нааданда хабаадагшадай аймаг нютагуудай, хариин орон нютагуудай айлшадые угтажа байха гэрнүүд табигдаhан байха ёһотой.

 

Ехэ наадан долоон һарын нэгэнһээ хүдэлмэриеэ эхилнэ. Бүхы хараалагдаһан 14 зохёохы шэглэлтэй мүрысөөнүүд имагтал тэрэл түрүүшын хоёр үдэрнүүд соо үнгэрхэ ёһотой.

 

 

 

 

 

 

Бэеын соёлой болон тамирай нэгэдэлэй

 

 

 

 

 

Рылеевэй гудамжа, 2

Буряад Уласай аймаг нютагуудай, тиихэдэ хари  оронууд болон хүршэ нютагуудай бэеэ мэдүүлжэ түбхинэхэ талмайнууд
Гоо басагадай «Дангина» мүрысөөн

 

Хубсаһа зохёогшодой харалга. «Буряад хубсаһан: ёһо заншал ба оршон саг»
Гэрэл зурагуудай харалга-мүрысөөн

 

Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дури бүжэгэй академическэ театр Ленинэй гудамжа, 51 Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй ехэ хурал
Буряад арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн

 

Буряад Уласай үндэhэн номой сан Ербановай гудамжа, 4 Мэдээсэлэй түб
Буряад ирагуу найрагай мүрысөөн
Бэшэмэл хүдэлмэринүүдэй мүрысөөн
Номуудай мүрысөөн
Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театр Терешковагай гудамжа, 9а Оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн
Буряадай Гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театр Куйбышевай гудамжа, 38 «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» гэһэн арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй мүрысөөн
 

 

 

Совеэдүүдэй талмай

  Зохёохы бүлэгүүд ба ганса нэгээрээ гүйсэдхэгшэдэй талмай
Оршон үеын буряад дуунай тоглоон
М. Фроловай «Энхэ-Булад Баатар» дуури харуулалга
«ПИОНЕР» гэһэн худалдаа наймаанай, сүлөө саг үнгэргэлгын түб  

Корабельнная гудамжа, 32

Баримтата ба уран һайханай киногой мүрысөөн
ВСГИК-эй тоглолто болон театрай түб «Феникс» Терешковагай гудамжа, 1

 

 

Үльгэршэдэй, магтаал шүлэгүүдые түүрээгшэдэй мүрысөөн

 

 

Долоон һарын нэгэндэ шэлэн абалгын шатанууд үнгэржэ, хойто үдэрынь түгэсхэлэй шатанууд үнгэрхэ байна.

 

Тиихэдэ тэрэл, нэгэнэй, үдэр бэеын соёлой болон тамирай нэгэдэлэй талмайда нааданда хабаадагшадай аймаг нютагуудай, хариин орон нютагуудай айлшадые угтажа байха, тэдэнэй харилсаанай түб болохо гэрнүүдые нээлгын ёһолол болохо. Эдэ гэрнүүд хоёр үдэрэй туршада хүдэлөөд, гурбанай үдэр хуряагдаха ёһотой.

 

Ехэ наадан баярай оршондо Буряад Уласай тамирай түб талмайда долоон һарын нэгэндэ 19 сагта нээгдэхэ. Энэнь тугуудаа үргэжэ, айлшадай болон хабаадагшадай хүтэлбэрилэгшэдэй үгэ хэлэлгэтэй, гурбан сагай туршада үргэлжэлхэ, эндэ 2 000 шахуу мэргэжэлтэ зүжэгшэд болон уран һайханда хабаадагшад оролсохо юм. Тиигэжэ хатарай томо томо тоглолтонууд, найрал дуунуудые гүйсэдхэдэг хүүгэд, буряад-монгол арадай тайзанай одод эндэ хабаадаха гээд хүлеэгдэнэ. Эдэ тоглолтонуудай уран һайханай тала арадайнгаа заншал гуримуудые һэргээн хүгжөөлгэдэ зорюулагдаһан байха юм.

 

Тамирай түб талмайда оролго түлөөһэтэ байха.

 

Энээнһээ гадна тиишээ, тэрэ тамирай түб талмай ошохо арга олоогүй зондо Совеэдүүдэй талмай дээрэ түлөөһэгүй тоглолтонуудые Буряад Уласай соёлой яаман эмхидхэгдэхэ юм байха.

 

Долоон һарын хоёрой үдэр. Энэ үдэр мүрысөөндэ ороогүй үндэр хэмжээнэй тоглолтонуудые оршон үеын буряад урлалшад үргэнөөр дэлгэжэ байха гэнэ. Тиигэжэ Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай музей соо Даша Намдаков Зоригто Доржиев хоёрой, мүн Эрхүү хотын В. Бронштейнэй үзэсхэлэнгүүд дэлгэгдэхэ. Эндэ Даша Намдаковай «Алтаргана» гэжэ барималай арамнай болохо. Үдэшэлэн, 20 сагта, Маркиан Фроловай «Энхэ-Булад баатар» Совеэдүүдэй талмай дээрэ табигдаха. Энэ тайзан гурбан үдэрэй туршада табяатай зандаа байха юм. Энээнһээ гадуур Улаан-Үдын Орешковэй, Юбилейнэ амаралта-сэнгэлгын газарнуудта мүн лэ һайндэрэйхеэр хүлгөөтэй байхаар багсаагдана.

 

Буряад эдеэгээр, заншалта ажахы эрхилэлгээр, гэр хотондо, зоной харилсаанда, адуу малай хойноһоо гаража байдаг шадабаринуудаар дүршэлөө андалдаан болохо.

 

Долоон һарын гурбанай 19 сагта тэрэл бэеын соёлой болон тамирай нэгэдэлэй талмайда 2016 оной «Алтаргана» ехэ нааданай хаалгын ёһолол үнгэрхэ, хойто үдэрынь холо ойрын айлшадые үдэшэлгэ болохо.