БАРИЛДААНАЙ ДҮРИМ ГУРИМШУУЛХА

Бүгэдэ Буряадамнай «Алтаргана» наадан гурбан һара болоод лэ эхихэнь.

Энэ ехэ уулзалгын хэмжээ ябуулганууд хуу хэлсээтэй, гэбэшье, хэзээ, хэдыдэ ямар үйлэ үнгэргэгдэхэб гэжэ мүнөө тодорхойлогдоно.

Онсолон тамирай мүрысөөнүүд тухай хэлэбэл, зургаан зүйлөөр нааданууд үнгэргэгдэхэ. Эдэ олон зүйлнүүдээр мүрысөөнүүдтэ олон хүнүүдэй хабаадаашье һаань, наадан түрүүшын хоёр үдэр соо түгэсхэгдэхэ ёһотой

Июлиин 1-дэ мори урилдаан Ивалгын дасанай мори урилдаанай талмайда найман янзаар үнгэрхэ. Хойто үдэрынь Буряад Уласай тамирай талмайда буряад арадай заншалта шагай наадан, шатар, һээр шаалган үнгэрхэ. Эндэл бүхэ барилдаан болон һур харбаан үнгэрхэ.

Шагай нааданда, шатарта, һээр шаалганда, һур харбаанда, мори урилдаанда мүрысөөнүүдэй гурим дүрим тон нягтаар тодорхойлоотой. Теэд бүхэ барилдаандамнай олон арсалдаата асуудалнууд гаража ерэдэг. Тиимэһээ энээн тушаа багша-һоригшодтой һайнаар хэлсэжэ, зүбшэжэ, зохихо дүрим баталхыень гүрэнэй һоригшо Михаил Дамбиевта даалгагдаба.

«Алтарганын» үнгэрхэ хото Улаан-Үдэдэ Оросой Холбооной можо, хизаар, нютагуудһаа, Монголһоо, Хитадһаа түлөөлэгшэд буужа, эмхидхэлэй хорооной үргэдхэгдэһэн суглаан үнгэрхэ байха. Тэндэл бүхы мүрысөөнүүдэй дүримүүд, ехэ нааданай үедэ арсалдаата асуудалнуудай гарахагүйн тула, эсэслэн баталагдаха ёһотой.

 

Валерий Сыдеев.

Сэнгэ Ринчинов буряадшалба