«Алтарганын» туг доро үнгэрһэн үшөө нэгэ мүрысөөн: «Нангин бууса»

«Нангин бууса». Буряадуудай хубиингаа ажаhуудал болон ажахы эрхилэлгын эрхим жэшээнүүд эндэ сэнхир дэлгэс дээрэ харуулагдаһан байна.

 Шүүлгын бүлэгэй шиидхэбэреэр 12 хабаадгшадһа эрхим буусанууд гэжэ тодорбо:

Жамбалдаржиев Сокто. Буряад Улас. Хориин аймаг

Балтаев Аркадий. Эрхүү можо

Тумуров Балдан. Үбэр-Байгалай хизаар

 

Эмхидхэн байгуулагшын тусхай шагнал

(«Аршаан», «Горячинск» курортнуудта ошохо путёвканууд) барюулагдаба:

Цэрэнжавын Цэрэндолгор. Монгол Улас

Цыдыпов Сокто. Буряад Улас. Хэжэнгын аймаг