Буряад арадай дуунууд «Алтарганын» ехэ нааданда

Буряадай дури бүжэгэй театр соо арадай дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөнүүд үнгэрөө.

Шүүлгын бүлэгэй шиидхэбэреэр нэрлэгдэһэн заабаринууд соогуур илажа тодорогшодые олоной анхаралда дурадханабди.

НАҺАНАЙ ИЛГААНУУДААР ҮНГЭРҺЭН ЯНЗААРНЬ ҮГТЭНЭ

 1. 7 НАҺАНҺАА 16 БОЛОТОР

—  Ганбаатарын Барсболд. Монгол Уласай Хэнтэй аймаг

— Дамбаева Оюун-Эрдэни. Буряад Уласай Хэжэнгын аймаг

—  Банзаракцаева Ксения. Эрхүү можо

 1. 17 НАҺАНҺАА 30 НАҺАН БОЛОТОР

—  Төмөрхуяг Мүнхбат. Монгол Уласай Дорнод аймаг

— Чагдурова Сэсэг. Буряад Уласай Зэдын аймаг

— Одхүүгийн Нанзуулай. Монгол Уласай Хэнтэй аймаг

 1. 31 НАҺАНҺАА 50 НАҺАН БОЛОТОР

— Һамажабай Саруул. Хитад Уласай Дотор Монголой Хүлэн-Буйр аймаг

— Пурбуева Светлана. Үбэр-Байгалай хизаар. Агын аймаг

— Балдоржиева Бутид. Үбэр-Байгалай хизаарай Могойтын аймаг

 1. 51 НАҺАНҺАА ДЭЭШЭ

— Дараева Раиса. Буряад Уласай Хяагтын аймаг

— Цэдэвын Цэрэнханд. Улаан-Баатар хото

— Согтын Дабаа. Хитад Уласай Дотор Монголой Хүлэн-Буйр аймаг

 

Итоги конкурса исполнителей бурятской народной песни    

 I возрастная группа (7 -16 лет)

 • Ганбаатарын Барсболд,  Хэнэтэйский аймак;
 • Дамбаева Оюун-Эрдэни,  Кижингинский район;
 • Банзаракцаева Ксения, Иркутская область;

II возрастная группа (17 -30 лет)

 • Томорхуяг Мунхбат,  Дорнодский аймак;
 • Чагдурова Сэсэг,  Джидинский район;
 • Одхуу Нанзуулай,  Хэнэтэйский аймак;

III возрастная группа  (31 -50 лет)

 • hамажабай Саруул,  Хулэн-Буйрский аймак АРВМ КНР;
 • Пурбуева Светлана,  Агинский район;
 • Балдоржиева Бутид,  Могойтуйский район;

IV возрастная группа (51 и сштарше)

 • Дараева Раиса,  Кяхтинский район;
 • Цэдэв Цэрэнханд,   г.Улан-Батор;
 • Согтын Дабаа,  Хулэн-Буйрский аймак АРВМ КНР.