«Алтаргана-2016» гэһэн Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын ехэ нааданда бэлэдхэлэй эмхидхэлэй хорооной үргэдхэгдэмэл зүблөөн Буряад Уласай Засаг газарта үнгэрбэ

«Алтаргана-2016» гэһэн Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын ехэ нааданда бэлэдхэлэй эмхидхэлэй хорооной үргэдхэгдэмэл зүблөөн Буряад Уласай Засаг газарта үнгэрбэ.

Энэ зүблөөн Монголой, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын түлөөлэгшэдэй, мүн тиихэдэ Буряад ороной талаhаа ехэ нааданай эмхидхэлэй хорооной, Буряад Уласай Засаг газарай гэшүүдэй хабаадалгатайгаар үнгэрөө.

«Алтаргана-2016» ехэ нааданай гол талмайнууд болон хэмжээ ябуулагнууд тушаа Буряад Уласай Соёлой сайд Т. Г. Цыбиков хөөрэжэ үгэбэ.

Тиихэдээ, мүрысөөнүүдэй болон үзэсхэлэнгэй 8 талмайнууд эмхидхэгдэхэ гэжэ хэлээ. Тэдэнь: Бэеын соёлой ба тамирай нэгэдэмэл байгуулга (ФСК), Хүгжэм дуунай байшан (Филармони), Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дури бүжэгэй эрдмийн театр (Оперно), Буряад Уласай үндэhэн номой сан, Буряад Уласай Тамирай түбэй талмай, Буряадай Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театр, Буряадай Гүрэнэй Х. Намсараевай нэрэмжэтэ эрдмийн драмын театр, «Пионер» гэжэ сүлөө саг хангалгын түб.

Зүблэлтын талмай ехэ нааданай гурбан үдэрэй туршада хүдэлжэ байха, бусад талмайнуудhаа дулдыданги бэшэ, талмай болгогдохо. Тэндэ тайзан тодхогдожо, абяа шанга болгон дамжуулха түхеэрэлгэнүүд тодхогдохо, тиигээд үдэшын хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэжэ байха – М. Фроловай «Энхэ-Булад баатар» дуури, тиихэдэ Түбэй талмай дээрэ боложо байhан ехэ нааданай нээлгын, хаалгын баярай хэмжээ ябуулганууд дэлгэс дээрэ тэрэ сагтаа сэхэ дамжуулгын аргаар харуулагдаха.

Тэрэшэлэн мүрысөөнүүдhээ гадуур хэмжээ ябуулганууд үнгэржэ байха. Орешковэй нэрэмжэтэ амаралта ба сэнгэлгын сэсэрлигтэ байрлаhан Буряад Уласай Гүрэнэй циркын майханиие Ойн баярай амаралта ба сэнгэлгын сэсэрлиг соо тодхожо, тэндэ үшөө нэгэ зохёохы талмай байгуулагдаха.

Ехэ нааданай хүреэлэн соо Улаан-Үдын Сампиловай нэрэмжэтэ үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта Даша Намдаковай жаса (Москва), тиихэдэ В. Бронштейнэй уран зурагай үзэсхэлэн (Эрхүү) «Азиин hүр hүлдэ» гэhэн ниитэ гаршаг доро эмхидхэгдээд, хүдэлжэ байха.

– Энэ үзэсхэлэнгэй гол зорилго хадаа мүнөө үеын (XX, XXI зуун жэлнүүд) урлалай байгуулгануудые харуулха, тэрэ тоодо уран зурагай, уран барималнуудай, уран бүтээлнүүдэй, тиихэдэ гол түлэб Даша Намдаковай үшөө Улаан-Үдэдэ дэлгэгдээгүй шэнэ баримал бүтээлнүүдые табиха гэhэн. Энэ үзэсхэлэн дээрэ «Алтаргана» гэhэн шэнэ уран барималай түрүүшын үзэмжэ-арамнай болохо, тиихэдэ Даша Намдаковай зурагуудаар бүтээгдэhэн хүүхэлдэйнүүдэй, Зоригто Доржиевай уран зурагуудай үзэмжэ дэлгэгдэхэ, – гэжэ Тимур Цыбиков хэлээ.

 

Олон тоото уулзалганууд үнгэрөө

Буряад Уласай Соёлой яаманда «Алтаргана-2016» гэhэн ехэ нааданда бэлэдхэлэй бүлэгэй зүблөөнүүд жэлэй туршада үнгэргэгдэжэл байгаа гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Буряад ороной яаманууд болон бусад албануудай, үйлэбэриин хамжаануудай, аралжаа наймаашадай, аяншалгын талаар түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хэдэн зүблөөнүүд үнгэргэгдэhэн байгаа. Оросой Холбооной болон бусад орон нютагуудай – Монголой, Хитадай түлөөлэгшэдэй Буряадай дээдэ болон дунда мэргэжэлэй hургуулинуудай хамтын байрануудта зошолхо, хооллохо талаар асуудалнууд зүбшэгдэнхэй. Наймаанай-үйлэдбэриин hалбаринуудта юртэмсын бусайдаhан соохи «altargana.info» гэжэ буудалhаа «Алтарганын» нюур тэмдэгүүдые абажа, нютагайнгаа үйлэдбэрилэгшэдэй бараа гүйсэтэй болгохын түлөө, хэрэглэхэ гэжэ дурадхагдаа.

– Ехэ нааданай ябажа байhан үдэрнүүдтэ аралжаа наймаанай эмхи зургаануудай ажалай саг хабаадагшад болон айлшадта таатай болгожо хубилгагдаха. Манай худалдаа наймаанай эмхи зургаанууд тусхай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ юм, – гэжэ Тимур Цыбиков уулзалгын дүнгүүд тушаа дуулгаба.

Байгша оной гурбадахи hарада Тимур Цыбиков «Mongolia ITM 2016» гэжэ Уласхоорондын аялал жуулшалалгын үзэсхэлэн дээрэ «Алтарганын» нюур нээлгын хэмжээ ябуулга үнгэргэhэн байгаа.

– Хэлсээнүүдые баталhанай дүнгүүдээр Монголой аяншалга эрхилдэг албан зургаанууд аяншадые Монгол оронhоо наашань эльгээхэ хүдэлмэри ябуулжа эхилэнхэй, – гэжэ сайд хэлэбэ.

Мүн дээдэ болон дунда мэргэжэлэй hургуулинуудай хамтын байрануудта Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Монголой, Хитадай түлөөлэгшэдые байрлуулха асуудалнуудаар зүблөөнүүд дээдэ hургуулинуудай дэд-захиралнуудтай үнгэргэгдөө.

Ехэ нааданай тусхай буудал дээрэ айлшадые угтажа байлгаха, тэдэниие хооллуулха эрхэтэй газарнууд тухай мэдээсэлнүүд hаядаа толилогдохо ёhотой.

 

Гүрэнэй хилэ зүбөөр нэбтэрхэ!

Үшөө тиихэдэ Соёлой сайд Монгол ороhоо ерэхэ айлшадай гүрэнэй хилэ нэбтэрхэ дүримүүд дээрэ тогтобо.

Хилэ нэбтэрхэ ябадалда туhа болгожо, Буряадай гаалин Хяагта-Алтан-Булаг гэhэн унаагаар, ябгаар хилэ нэбтэрдэг Уласхоорондын газарта алба хэгшэдэйнгээ тоо олошоруулха, тэрэ тоодо ехэ нааданда хабаадагшадай эмхи гуримтайгаар хилэ нэбтэржэ орохын тула Ехэ нааданай амяарлагдаhан замай зурууд эмхидхэгдэхэ.

– Энэ гансал аймагуудай хүтэлбэрилэгшэдөөр баталагдаhан дансада ороhон тушаалта нюурнуудта, соёлой, тамирай түлөөлэгшэдтэ хабаатай гэжэ hануулнаб. Гүрэнэй хилэ нэбтэрхын тула түлөөлэгшэдэйнгөө нюур зааhан, унаагай дугаар, хилэ нэбтэрхэ он, hара, үдэр харуулhан данса зургаан hарын 15 болотор тушааха ёhотой, – гээд Тимур Цыбиков тодорхойлбо.

Энэ үедэ Буряадай гаалин хилэ нэбтэрхэдээ бэшэжэ харуулха саарhа дансануудай түхэл, унаа бүридэ хабаатай (агаарай, газараар ябадаг, түмэр замай) тайлбари мэдээсэлнүүдые орос, англи, монгол, хитад хэлэнүүд дээрэ бүтээгээд байна. Энэнь хэрэгтэй болохо бүхы саарhа дансануудаа уридшалан бэшэжэ, хилэ хоёр тээшээ нэбтэрхэдээ абажа ябаха ашаа, соёлдо хабаатай үнэтэ зөөринүүдээ нэрлэжэ харуулха арга олгоно.

 

В правительстве Республики Бурятия состоялось расширенное заседание оргкомитета по подготовке Международного Всебурятского фестиваля «Алтаргана — 2016».

Заседание прошло с участием представителей Монголии, Забайкальского края, Иркутской области, членов оргкомитета фестиваля и правительства Бурятии.

Об основных площадках и мероприятиях фестиваля «Алтаргана-2016» рассказал министр культуры РБ Тимур Цыбиков.

Как сообщил министр культуры, всего будет организовано 8 площадок, где пройдут все конкурсные и зрелищные мероприятия (ФСК, Филармония, Оперный, Национальная библиотека, Центральный стадион РБ, Русский драмтеатр, Бурятский драмтеатр, ТРЦ «Пионер»).

Площадь Советов станет альтернативной площадкой, которая будет работать все три дня фестиваля. Там будет установлена сцена, звуковая аппаратура, будут проходить вечерние мероприятия — концерт современной эстрадной песни, опера М.Фролова «Энхэ Булат Батор», будут транслироваться торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля с Центрального стадиона.

Также пройдут и мероприятия внеконкурсной программы. Одна творческая площадка будет базироваться в шапито АУК РБ «Государственный цирк Республики Бурятия» в парке им. Орешкова, вторую намерены определить в парке Юбилейном.

В рамках проведения Фестиваля в Художественном музее им. Сампилова (г. Улан-Удэ) будет реализовыван межрегиональный музейно – выставочный проект «Душа Азии» с участием Арт – фонда Даши Намдакова (г. Москва) и галереи В. Бронштейна (г. Иркутск).

– Основной целью проекта является показ произведений современного искусства (20 – н.21 вв.), в том числе предметы живописи, скульптуры и декоративно – прикладного искусства, и, самое главное новых скульптур Даши Намдакова, ранее не экспонировавшиеся в Республике Бурятия, – сказал Тимур Цыбиков. – На выставке состоится презентация скульптуры «Алтаргана», будут показаны куклы, изготовленные по его эскизам, выставка работ художника Зорикто Доржиева.

Проведено множество встреч

Отметим, что в Министерстве культуры Республики Бурятия заседания рабочей группы по подготовке фестиваля «Алтаргана-2016» проходят в течение всего года. Был проведен ряд рабочих совещаний с участием министерств и ведомств, представителей промышленных компаний, торговых сетей и туристических операторов Бурятии. Были обсуждены вопросы: проживания и питания делегаций из регионов Российской Федерации и других государств – Монголии и Китая в общежитиях ВУЗов и ССУЗов Бурятии. Торгово-промышленным сетям рекомендовано применять логотипы Алтарганы, находящиеся в свободном доступе на сайте «altargana.info», разрабатывать промо-акции и иные маркетинговые ходы Алтаргана-2016, связанные с продвижением товаров местных товаропроизводителей.

– В дни проведения Фестиваля для удобства гостей и участников розничными и оптовыми организациями в сфере торговли будут внедрены более гибкие графики работы, усилена работа торговых точек, – сообщил  о результатах проведенных встреч Тимур Цыбиков. – Нашими торговыми организациями запланированы специализированные акции и мероприятия.

В марте этого года, Тимур Цыбиков провел презентацию Алтарганы на Международной выставке туризма «Mongolia ITM 2016».

– В результате достигнутых и подтвержденных договоренностей, туроператоры Монголии ведут работу по организации туристических потоков из Монголии, – сказал министр.

Также было проведено совещание с проректорами ВУЗов, где были обговорены вопросы по размещению делегаций Забайкальского края, Иркутской области, Монголии и Китая в общежитиях ВУЗов и ССУЗов.

На официальном сайте Фестиваля вскоре будет размещена информация по сертифицированным объектам размещения и общественного питания.

Государственную границу переходим правильно!

Сообщил министр и о правилах пересечения государственной границы участниками и гостями Фестиваля из Монголии.

В целях оказания содействия пересечения Бурятская таможня будет усилена личным составом на Международном авто-пешеходном переходе Кяхта-Алтан-Булаг, в том числе, для организованной делегации участников, будет выделена отдельная полоса Фестиваля.

– Напоминаю, что это исключительно для организованной делегации – официальной, культурной и спортивной, утвержденной руководителями аймака, – отметил Тимур Цыбиков. – Для перехода государственной границы необходимо до 15 июня представить списки членов делегации и номера транспортных средств, с указанием даты и времени прохождения государственной границы.

В настоящее время Бурятской таможней разработаны памятки с полным перечнем форм деклараций и справочной информации по видам транспорта (воздушный, железнодорожный, автомобильный) на русском, английском, монгольском и китайском языках, что позволит заблаговременно заполнить все необходимые документы и задекларировать перемещаемые через границу товары и материальные ценности.