Оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн

Энэ мүрысөөнэй «Дэлгэстэ харуулхаар бэшэгдэһэн дуун – видеоклип» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида илагшын нэрэ зэргэ дүримэй ёһоор нэгэ хүндэ олгогдохо ёһотой бэлэй.

Хоёр нэгэн үгөөр эрилтэнүүдыень һануулбал: дэлгэстэ харуулхаар буулгагдаһан дуун – видеоклип» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида 2014 онһоо эхилжэ бэшэгдэһэн дуун абтаха. Дуун буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн байха. Дуун 2016 оной нэгэ һарын нэгэнһээ дүрбэн һарын 30 болотор 03-kol@mail.ru гэһэн сахим хаягаар оруулагдаха ёһотой байгаа. Тиигэжэ дуунууд оруулагданхай, 2016 оной зургаан һарын 1-һээ 30 болотор тэрэ дуунуудые юртэмсын бусайдаһан соо  https://www.altargana.info/murysoonuud/konkurs-buryatskoj-estradnoj-pesni/golosovanie-za-videoklipy/ буудалда орожо харагты, дуунууд танай һайшаалаар сэгнэгдэхэ.

Зургаан һарын нэгэнһээ гушан болотор һайшаагдаһан дуунайнгаа түлөө дуугаа үгэлгэ эхилбэ гээшэ. Тиихэдээ дуугаа үгэгшэ нэгэ компьютерһаа нэгэ дахин дуугаа үгэхэ эрхэтэй. гурбан гүрэнэй            түлөөлэгшэдһөө баранһаань олон дуунууд ороод байна, олоной хүсэн ехэ – эсэстээ эрхим дуун лэ илажа тодорхо байха.