Киногоор һонирхогшодой анхаралда: ехэ нааданай үдэрнүүдтэ хараха юумэн яһала бии даа

Монголой, Буряадай киногой мэргэжэлтэдэй, найруулагшадай дурадхаһан баримтата болон уран һайханай хүдэлмэринүүд «Пионер» гэһэн аралжаа наймаанай болон сүлөө саг үнгэргэлгын түбтэ үглөөнэй, үдэрэй сагуудта харуулагдаха.

 Энээн тухай Буряад Уласай Соёлой яаманай Мэдээсэлэй түбэй хүтэлбэрилэгшэ Жанна Дымчикова буряад Уласай Засаг газарта «Алтарганаар» болоһон зүблөөн дээрэ хэлэбэ.   

Долоон һарын 1-нэй, 2-ой үдэрнүүдтэ дурадхагдаһан фильмнүүд мүрысөөнэй гуримаар харуулагдаха. Энэ Ехэ нааданай харалга-мүрысөөндэ 12 баримтата, 4 уран һайханай кинофильмнүүд оронхой, бултадаа харуулагдаха гэһэн шиидхэбэри абтанхай. Эдэ фильмнүүд урдань хаанашье харуулагдаагүй, һонирхоһон хүнүүд түлөөһэгүй орожо хараха, Ехэ нааданай дүримүүдэй эрилтын ёһоор кино буряад хэлэн дээрэ харуулагдаха. Киногой сагай хубаари зохёогшодой мүрысөөндэ илажа гараһан Галсан Нанзатовай «Хүүхэлдэй» гэжэ кино бэлэлн болоо, мүн лэ харуулагдаха.

Буряадай харагшад Монголой мэдээжэ найруулагша Энхтайбанай буулгаһан Монголдо ошожо түбхинэжэ захалһан буряадуудай юрын бэшэ хуби заяан тухай «Мойлхон» гэжэ кино хараха аргатай.

Харалга-мүрысөөндэ иимэ фильмнүүд табигдаба:   

Баримтата кино

Буряад Улас

1) д\ф «Минии Буряад, Шэнэхээн»

2) д\ф «Сказание о земле селенгинской»

3) д\ф «Юный Будамшуу»

4) Цикл д\ф «Бурятские традиции»:

Фильм первый «Преподношение төөлэй»

Фильм второй «Почитание очага»

Фильм третий «Чайная церемония

5) д\ф «По священным путям Хамбо лам»

6) д\ф «Сагаалган»

Үбэр-Байгалай хизаар

7) д\ф «Үе сагай холбоон – Бага Осор ламын уг дамжуулагшад»

8) д\ф «Үршөөлтэ замаар»

Эрхүү можо

9) д\ф «Шэнэхэнская царица»

10) д\ф «Культура, традиции бурят Прибайкалья»

Хитад. АРВМ

11) д\ф «Найман сара» (Восьмой месяц) Шэнэхээн

Монгол

12) д\ф «Тавилан» (Судьба) Уланбаатар

Уран һайханай кино

Буряад Улас

  1. Художественный фильм «Талын наадан» (Степные игры)
  2. Короткометражный художественный фильм «Хүүхэлдэй» (Кукла)

Үбэр-Байгалай хизаар

  1. Короткометражный художественный фильм «Найман зуун үгэ» (108 слов)
  2. Короткометражный художественный фильм «Нюуса» (Тайна)

Позже будут опубликованы афиши и список фильмов с аннотациями.

Кадр из фильма «Мойлхон»

Этот же текст на русском языке

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=12985