Буряадай аян эрхилэгшэд «Алтарганын» айлшадта гэжэ аяншалгын хэдэн шэглэлнүүдые бэлдээд байна

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана-2016» ехэ нааданай хабаадагшад болон айлшадай үзэсхэлэн газарнуудаар һонирхон ябаха шэглэлнүүд

Бүхы шэглэлнүүд Улаан-Үдэ хотын театрай талмайһаа гараха

2016.06.30   «Үдэшын Улаан-Үдэ» шэглэл     21:00 саг

2016.07.01 – 2016.07.03.   Үдэр бүри

Гараха саг                             шэглэл                      үнэ (түх/хүн) бусажа ерэхэ саг

10:00                  Асагад. «Талын нүүдэлшэн»           1 500                                 15:30

10:00                  Шэмээшэгүүдтэ айлшаар»              1 500                                 15:30

10:00                  Байгал далай нэгэ үдэрөөр             1 900                                 17:00

10:00                  Ивалгын дасан                                  400                                    19:00

16:00                  Хото соогуур танилсалга                  300                                    18:00

21:00                  Үдэшын Улаан-Үдэ                            250                                    23:00

Билеэдүүдые (тасалбар) абаха газарнууд:

= Буряадай гүрэнэй филармонидо, Зүблэлтын талмай

= Улаан-Үдын зошод буудалнуудаар һайн дуранай тараагшадта

= Аян эрхилдэг албан газарнуудаар

= Богони болзороор байра дурадхагшадһаа тусхай захилаар

Мэдээсэлнүүд, эндэ бэшэгдэһэн буряад хэлэнһээ гадна, үшөө гурбан хэлэн дээрэ бэлдэгдэнхэй, эндэ даража харахадатнай болохо (этот же текст на русском языке): http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=12858