Баримтата ба уран һайханай киногой мүрысөөн

БАРИМТАТА БА УРАН ҺАЙХАНАЙ КИНОГОЙ МYРЫСӨӨН

 Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан

Һанаашалга ба зорилгонууд:

 • Буряад соёлой оюун ухаанай дайдые хамгаалга;
 • Баримтата киногой ябадалда шэнэ түхэл шэнжэнүүдые бэдэрэлгэ, буряадуудай түүхын ба соёлой шиидхэхээр болоhон асуудалнуудые харуулалга;
 • Баримтата ба уран hайханай кино буулгагшадые дэмжэлгэ ба урмашуулга;
 • Мүрысөөнэй гуримаар харуулалга (киногой танхим соо, сэнхир дэлгэстэ, Интернет соо) буряад хэлэ, түүхын ба соёлой баялигуудые, буряадуудай заншалнуудые дэлгэрүүлхын түлөө.

 Мүрысөө үнгэргэхэ эрхэ нүхэсэл ба гурим:

 • Мүрысөөндэ буряад арадай түүхэ, соёл ба заншал гуримуудые харуулhан шанар hайнтай хүдэлмэринүүд (баримтата ба уран hайханай кино) табигдаха ёhотой.
 • Мүрысөөндэ табигдаhан хүдэлмэринүүд баримтата ба уран hайханай мэргэжэлтэ хүдэлмэринүүдэй эрилтэнүүдтэ харюусама байха ёhотой.
 • Мүрысөөндэ табигдаhан хүдэлмэринүүд 2014 онhоо хойшо буулгагдаhан байха ёhотой.
 • Түлөөлгэ бүхэнhөө нютаг можонуудтаа диилэжэ гараhан 1-3 кино мүрысөөндэ абтаха.

Буряад хэлэнhээ гадуур хэлэн дээрэ байгуулагдаhан баримтата гү, али уран hайханай кино мүрысөөндэ абтахадаа, тэрэнэй зурагай саана абяан буряад хэлэн дээрэ гү, али дэлгэс дээрэ буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэhэн байха ёhотой. Кино бүтээгшэдэй нэгэн энэ киногоо мүрысөөндэ бэеэрээ хабаадажа табиха.

 Ехэ нааданай нэрлэгдэhэн заабаринууд:

«Эрхим баримтата кино»

«Эрхим уран hайханай кино»

«Зураг буулгагшын эрхим хүдэлмэри»

«Найруулагшын эрхим хүдэлмэри»

Уласхоорондын мүрысөөнэй дүнгүүдээр 4 нэрлэгдэhэн заабарида 1-1 илагшад нэрлэгдэжэ, тэдээндэ илагшын үнэмшэлгэнүүд барюулагдаха. (Дүн хамта 4 илагшад).

Сэгнэлтын эрилтэнүүд:

– Киногой удхые зохёохы дүүрэн хэмжээндэ харуулалга;

– Киногой ниитэ удха шанар;

– Киногой өөрсэ тала, үндэhэн илгаа

Мүрысөөнэй зохёолнуудые кино үйлэдбэриин болон соёл, урлалай талаар мэдээжэ ажал ябуулагшадһаа бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ. Шүүлгын бүлэгэй түрүүлэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн үнгэргэгшэ орон нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Хүдэлмэринүүдээ мүрысөөндэ оруулха гурим:

Мүрысөөндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ, тэрэ мэдүүлгэтэй суг эмхидхэн байгуулагшадай олзын шэглэлhээ гадуур харуулха эрхые харуулhан хэлсээн байха ёhотой. Мэдүүлгэ 2016 оной зургаан hарын 1 болотор оруулагдаха.

Мэдүүлгэтэй суг оруулха:

– Киногой хуулбари DVD, AVI гү, али HD хэб соо. Тэндэ зохёон байгуулгшадай обог, нэрэ, эсэгын нэрэ, холбоо тогтоохо арганууд, киногой нэрэ, байгуулагдаhан он хабсаргалта боложо оруулагдаха;

– Найруулагшын болон зураг буулгагшын хуряангы намтар;

– Кино буулгажа хабсаргадаг студи тухай тобшо мэдээсэл.

Мэдүүлгэ Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hанда 670000, Улаан-Yдэ хото, Ербановай гудамжа, 4, Улас түрын харьяата мэдээсэлэй түб (РИЦ) гэhэн хаягаар оруулагдаха. Холбоо тогтоохо арганууд: ricmk@mail.ru, exexelen@gmail.com гэhэн сахим хаяг ба +7 3012-214-857 утаhанай дугаар.

 Нюур зааhан мэдүүлгын түхэл:

 1. Мүрысөөндэ хабаадагшын орон нютагай нэрэ (Ородой Холбооной можо нютагууд)
 2. Байгуулагшадай обог, нэрэ, эсэгын нэрэ, Уг гарбал
 3. Мүрысөөндэ табигдажа байhан хүдэлмэриин нэрэ
 4. Хүдэлмэри тухай тобшо мэдээсэл (5 мэдүүлэлhээ дээшэ бэшэ)
 5. Хүдэлмэриин сагай хэмжүүр
 6. Байгуулагдаhан он
 7. Хабаадагшын моторой тэмдэг (гар үзэг), холбоо тогтоохо утаһанууд

 

Хэлсээнэй түхэл:

Эндэ табигдаhан _____________ олзын шэглэлhээ гадуур Уласхоорондын «Алтаргана-2016» нааданай хүреэлэн соо Буряад ороной сэнхир дэлгэсэй хамжаануудта табижа харуулха эрхэ Эмхидхэлэй хороондо олгоhон ушараа баталнабди.

Асуудалнуудай бии болоо hаа: буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан, утаhанай дугаар 8(3012) 21-48-57.

 

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО КИНО

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»

Цели и задачи:

 • сохранение единого духовного пространства бурятской культуры;
 • поиск новых творческих форм в документалистике, в освещении актуальных проблем истории и культуры бурят;
 • поддержка и поощрение мастеров документального и художественного кино;
 • конкурсный показ (в кинозалах и на каналах телевидения, популяризация лучших работ через Интернет-ресурсы) фильмов для популяризации бурятского языка, историко-культурного наследия и традиций бурят.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

 • В конкурсе должны быть представлены высококачественные документальные и художественные фильмы, демонстрирующие историю, культуру и традиции бурятского народа.
 • Представленное произведение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональному документальному и художественному кино.
 • Конкурсное произведение должно быть создано не ранее 2014 года.
 • От каждой делегации в конкурсе принимают участие от 1-го до 3-х фильмов (победители отборочных региональных туров).

В случае предоставления документального и художественного фильма не на бурятском языке обязательны субтитры или закадровый текст на бурятском языке. Каждый фильм на фестивале представляет один из создателей.

Номинации фестиваля:

«Лучший документальный фильм»

«Лучший художественный фильм»

«Лучшая операторская работа»

«Лучшая режиссерская работа»

По результатам Международного конкурса будут выявлены по одному победителю по четырем номинациям и награждены дипломами Лауреата (итого 4 призовых мест):

Критерии оценки:

— творческое раскрытие темы;

— социальная значимость;

— оригинальность, национальное своеобразие.

Конкурсные произведения оценивает компетентное жюри из числа деятелей кино, культуры и искусства. Председателя жюри выдвигает и утверждает Организационный комитет региона-организатора фестиваля «Алтаргана-2016».

Порядок представления материалов:

Заявка на участие в конкурсе, включающая соглашение о передаче организаторам конкурса права некоммерческой демонстрации конкурсной работы, направляется до 1 июня 2016 г.

К заявке прилагаются:

— копия фильма в формате DVD, AVI или HD с оформленным этикетажем (ФИО, контакты, название произведения, год создания);

— краткие биографии режиссера и оператора;

— краткая информация о студии-производителе.

Заявка направляется в ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4. Республиканский информационный центр. Е-mail: ricmk@mail.ru, exexelen@gmail.com Тел. для справок: 8 (3012) 214-857.

 

Форма заявочной анкеты:

 

 1. Страна/ регион Российской Федерации участника конкурса: ______________________________________________________
 2. Ф.И.О. родовая принадлежность автора/авторов материала _________________________________________________________
 3. Название конкурсной работы ___________________________4. Краткая аннотация работы (не более 5 предложений)
  _________________________________________________________________
 4. Хронометраж_____________________________________________
 5. Год создания ______________________________________________________
 6. Подпись участника/ участников конкурса/ контактный телефон с кодом, e-mail __________________________________________________________

Настоящим подтверждаем передачу прав оргкомитету конкурса документального и художественного кино на некоммерческое использование представленной работы ______________________________ в рамках мероприятий фестиваля «Алтарагана-2016» и для некоммерческой демонстрации видеоработ в эфире телекомпаний Республики Бурятия в рамках кампании по подготовке и проведению фестиваля «Алтарагана — 2016».

Справки по телефонам: Национальная библиотека Республики Бурятия, 8(3012) 21-48-57