Бэшэмэл хүдэлмэринүүдэй мүрысөөн

БЭШЭМЭЛ ХҮДЭЛМЭРИНҮҮДЭЙ МҮРЫСӨӨН

Мүрысөө эмхидхэгшэ:

Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан

Һанаашалга ба зорилгонууд:

 • Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгые, сүлөө маягаар бага хэмжээнэй, тиихэдээ буряад арадай, Буряад дайдын hүлдэ тэмдэгүүдые харуулан бэшэгдэhэн зохёолнуудые дэмжэлгэ;
 • Бага хэмжээнэй эрхим зохёол шэлэн абалга, дэлгэрүүлгэ;
 • Мүрысөөндэ хабаадагшадай эрхим зохёолнуудые хэблэлгэ.

Мүрысөө үнгэргэлгын эрхэ нүхэсэл ба гурим:

Мүрысөөндэ түлөөлгэ бүхэнhөө нэгэ нэгэ зохёолшо хабаадуулагдаха (нютаг можонуудтаа диилэжэ гараhан зохёолшод). Мүрысөөндэ табигдаhан бага хэмжээнэй зохёол элдэб шэглэлээр бэшэгдэhэн байжа болохо.

Мүрысөөндэ орохо хүдэлмэри иимэ һэдэбүүдтэй байха: Буряад дайдын, буряад арадай ерээдүй ямар байха гэжэ харанабта? (эндэ түрэл хэлэн, тоонто нютагай байдал, байгаалиин байдал, соёл, заншал гуримууд болон бусад).

Мүрысөөнэй нэрлэгдэhэн заабаринууд:

 • Хүүгэдэй дунда буряад хэлэн дээрэ эрхим бага хэмжээнэй зохёол (12-hоо 16 наhан хүрэтэр);
 • Залуушуулай дунда буряад хэлэн дээрэ эрхим бага хэмжээнэй зохёол (16-hаа 35 наhан хүрэтэр);
 • Ехэ наhатанай дунда буряад хэлэн дээрэ эрхим бага хэмжээнэй зохёол (35 наhанhаа дээшэ).

Уласхоорондын мүрысөөнэй дүнгүүдээр 3 нэрлэгдэhэн заабарида 3-3 илагшад нэрлэгдэжэ, тэдээндэ илагшын үнэмшэлгэнүүд барюулагдаха. (дүн хамта 9 илагшад).

Мүрысөөн хоёр шатаhаа бүридэнэ:

1-дэхи шата – мүрысөөнэй гуримаар зохёол шагналга;

2-дохи шата – 30 минуутын туршада буряад хэлэн дээрээ бага хэмжээнэй бишыхан зохёол бэшэхэ. (Юун тухай бэшэхые шүүгшэдэй бүлэг нэрлэхэ)

Сэгнэлгын эрилтэнүүд:

 • Удхыень дүүрэн харуулалга;
 • Ухаанай ба бэшэлгын зүб тала;
 • Удхыень заншалта гуримhаа ондоогоор, үнэн зүрхэнhөө харуулалга;
 • Уран hайханай талаар дүйтэй байлга;
 • Хэлэнэй баялиг;
 • Сэхэ хэлэлгэнүүдые хэрэглэхэдээ, хэнэй бодол гү, али бэшэhэн, хаанаhаа абтаhан бэ гэжэ харуулалга.

Шүүгшэд 5 баллай гуримаар зохёолнуудые сэгнэхэ

Мүрысөөнэй зохёолнуудые мэдээжэ сурбалжалагшад, уран зохёолшод, эрдэмтэдһээ бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ. Шүүлгын бүлэгэй түрүүлэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн үнгэргэгшэ орон нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Зохёолнуудаа оруулха гурим:

Мэдүүлгэнүүд 2016 оной 6 hарын 1 болотор абтаха.

Оруулха зохёолнуудаа шэмэглэхэ талаар эрилтэнүүд:

 • Бага хэмжээнэ зохёол А4 түхэлэй 3 хуудаhанhаа ехэ бэшэ хэмжүүртэй, иимэ гуримаар бэшэгдэhэн байха гэбэл:
 • Times New Roman дээрэ үзэгэй 14-дэхи хэмжүүрээр, сагаан талмайнь хэдэн талаhаань 2 см. мүрнүүдэй хоорондо 1,5 зай байха.
 • Мэдүүлгэнүүд сахим гуримаар иимэ хаягаар абтаха: konburpoez16@mail.ru үгышье hаа 670000, Улаан-Yдэ хото, Ербановай гудамжа, 4, Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан. Шэнэ онол аргануудаар ниитэ харилсаанай таhаг гэhэн хаягаар оруулхада болохо.

Нюур зааhан мэдүүлгын түхэл:

 1. Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ
 2. Нюуса нэрэ (өөрын дураар)
 3. Уг гарбал
 4. Түрэhэн он, hара, үдэр
 5. Ажалай (hуралсалай) газар
 6. Хаяг:
 7. Холбоо тогтоохо утаhан:
 8. Сахим хаяг:
 9. Хуряангы намтар
 10. Зохёолой нэрэ
 11. Word хэб соо оруулагдаhан бага хэмжээнэй зохёол

Асуудалнуудай гарабал: Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой hан, утаhан 8 (3012) 219190, 214857.

 

КОНКУРС ЭССЕ

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»

Цели и задачи:

 • содействие сохранению и развитию бурятского языка, созданию новых прозаических произведений небольшого объема и свободной композиции (эссе), выражающих индивидуальное восприятие и художественное осмысление феноменов, связанных с символами бурятского народа и бурятской земли;
 • отбор и популяризация лучших эссе на бурятском языке;
 • публикация лучших произведений участников конкурса.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

К участию в конкурсе допускаются от каждой делегации по одному автору (победители отборочных региональных туров). Представляемые на конкурс эссе могут иметь философский, биографический, публицистический или беллетристический характер. Стиль эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику.

 Тематика конкурсных работ: Каким вы видите будущее бурятской земли и бурятского народа? (родной язык, тоонто нютаг, экология, культура, традиции и т.д.).

Номинации конкурса:

 • Лучшее эссе на бурятском языке среди детей (возраст от 12 до 16 лет)
 • Лучшее эссе на бурятском языке среди молодежи (возраст от 16 до 35 лет)
 • Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых (возраст от 35 лет и старше)

По результатам Международного конкурса будут выявлены по 3 победителя по 3-м номинациям и награждены дипломами Лауреата (итого 9 призовых мест).

Конкурс проходит в 2 этапа:

1-й этап – конкурсное прослушивание произведения;

2-й этап – в течение 30 минут финалисты пишут мини-эссе на бурятском языке на заданную тему (темы предлагает жюри).

Критерии оценки:

 • Полнота раскрытия темы;
 • Логичность и последовательность изложения;
 • Искренность, нестандартный подход к раскрытию темы;
 • Художественный вкус и выразительность;
 • Богатство языка;
 • Наличие ссылок на документы и публикации при цитировании.

Конкурсная оценка произведений осуществляется членами жюри по пятибалльной шкале (от 0 до 5 баллов).

Конкурсные произведения оценивает компетентное жюри из числа деятелей СМИ, писателей и ученых. Председателя жюри выдвигает и утверждает Организационный комитет региона-организатора фестиваля «Алтаргана-2016».

Порядок представления материалов:

 • Заявки принимаются в период до 1 июня 2016 г.
 • Требования к оформлению направляемых материалов. Текст эссе представляется в объеме не более 3-х листов формата А4 в печатном и электронном видах. Технические требования: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт, поля 2 см. с каждой стороны, интервал – 1,5.

Подача заявок осуществляется в электронном виде через электронную почту оргкомитета: konburpoez16@mail.ru или по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4. Национальная библиотека Республики Бурятия, отдел инновационного развития и связей с общественностью.

Форма заявочной анкеты:

 1. Ф.И.О.
 2. Псевдоним (по желанию)
 3. Родовая принадлежность:
 4. Дата рождения:
 5. Место работы (учебы):
 6. Адрес:
 7. Контактный телефон:
 8. E-mail:
 9. Краткая автобиография:
 10. Название произведения:
 11. Приложение: текст эссе

 Справки по телефонам: Национальная библиотека Республики Бурятия, тел. 8(3012) 219190, 214857.