Буряад арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн

БУРЯАД АРАДАЙ ДУУ

ГYЙСЭДХЭГШЭДЭЙ МYРЫСӨӨН

 

Мүрысөө эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй түб

Мүрысөөнэй hанаашалга ба зорилгонууд:

Буряад арадай соёлой баялиг сахин хүгжөөхэ, буряад арадай дуунуудые болон тэдэниие олон ондоо нютаг можонуудай гүйсэдхэлгын маягуудые дэлгэрүүлхэ, арад соо тиимэ ехээр дэлгэрээгүй дуунууд болон дуушадые элирүүлгэ, тэдэнэй бэлиг шадабариие мүлин hайжаруулга.

Мүрысөө үнгэргэлгын эрхэ нүхэсэл ба гурим:

Түлөөлгэ бүхэн доро үгтэһэн наһанай дүрбэн бүлэгтэ гүйсэдхэгшые табиха эрхэтэй:

 • 1 бүлэг: 7 – 16 наhа оруулан
 • 2 бүлэг: 17 – 30 наhан оруулан
 • 3 бүлэг: 31 – 50 наhан хүрэтэр
 • 4 бүлэг: 51 наhанhаа дээшэ.

Түлөөлэлгэ бүхэн наhанай бүлэгтэ нэгэ дуушаниие табиха эрхэтэй.

Мэргэжэлтэ дуушад, дуушадай тусхай һургуули түгэсэһэн, хүгжэмэй мэргэжэлтэ бүлэгүүдтэ ажалтай хүнүүд хабаадуулагдахагүй. Тиихэдэ урда жэлнүүдэй мүрысөөнүүдтэ наhанай ондоо хугасаада илажа гарагшад хабаадажа болохо.

Мүрысөөн хоёр шатаар үнгэргэгдэхэ.

Мүрысөөндэ хабаадагша хоёрдохи шатада дабтагдахагүй гурбан дуу бэлдэхэ. Хабаадагша абяа тодожо, сахим түхеэрэлгэ руу дамжуулдаг хэрэгсэл (микрофон, фонограмма) үгы дуулаха дуулаха. Мүрысөөнэй гол эрилтэ – гүйсэдхэгшын өөрынгөө можо нютагай дуу гүйсэдхэлгын маягта тааралдал.

1-дэхи шата:

 1. Хабаадагша хоорондоо адли бэшэ хоёр дуу дуулаха, тиихэдээ нэгэ дуугаа хүгжэмэй арадай зэмсэг дахажа, нүгөөдэ дуугаа тиимэ зэмсэг үгыгөөр дуулаха.

2-дохи шата:

 1. Хабаадагшад урда сагай уртын буряад дуу гүйсэдхэхэ.

Сэгнэлтын эрилтэнүүд:

 • Гүйсэдхэгшын бэлигэй шэнжэнүүд;
 • Тайзан дээрэ зохидоор, зүжэгшын түхэлтэй байлга;
 • Дуунуудайнь мүрысөөнэй дүримэй эрилтэнүүдтэй зохилдол;
 • Хубсаhан (арадай маягтай);
 • Дуунай бии болоһон үе (танай багсаамжаар)

Мүрысөөнэй дүнгүүдые гаргалга:

Түрүүшын гурбан hуурида гараһан гүйсэдхэгшэд наhанайнгаа илгаа соо илагшадай Yнэмшэлгэнүүдээр, үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаха. Эмхидхэлэй хорооноор «Арадай абдарhаа» гэжэ тусхай шагнал байгуулагдана. Мүрысөөндэ хабаадалгые хүгжэмэй талаар, дуунай мэргэжэлээр, арадай заншалта соёлой талаар мэдээжэ ажал ябуулагшадhаа бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ.

Мүрысөөндэ хабаадахын түлөө:

– дурадхагдаhан түхэлөөр мэдүүлгэ бариха;

– зохёохы намтар;

– сахим түхэлөөр гэрэл зурагаа оруулха.

Мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2016 оной 6 hарын 1 болотор баталагдаhан түхэлэй нюур зааhан мэдүүлгэ арадай уран бэлигэй түбтэ 670031, Улаан-Үдэ хото, Красногвардейскэ гудамжа, 32, РЦНТ гэhэн хаягаар, тиихэдэ altarganarb@mail.ru гэhэн сахим хаягаар оруулха.

Энэ мүрысөөндэ хабаадагшад «Алтаргана-2016» Ехэ нааданай ябажа байха үедэ Улаан-Yдэ хотын талмайнууд болон ендэрнүүд дээгүүр болохо тоглолтонуудта хабаадаха, тиихэдэ мэдээжэ ажал ябуулагшадай мэргэжэлэй дүршэлөөр хэшээлнүүд, зохёохы уулзалганууд боложо байхаар хараалагданхай.

Асуудалнууд гараха байха. 8 (301-2) 45-53-25, 8 (9021) 60-30-14, 89085914939 гэhэн утаhануудаар холбоо тогтоожо, зонхилогшо Дондукова Дагзама Дондуковнаhаа харюунуудые абаарайт.

 

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»

гэhэн үндэhэн Ехэ нааданай

«БУРЯАД АРАДАЙ ДУУ ГҮЙСЭДХЭГШЭД»

гэhэн мүрысөөндэ хабаадаха тухай нюур зааһан мэдүүлгэ

 

 1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________
 2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гүйсэдөөр _______________
 3. Түрэhэн үдэр, hара, жэл _______________________________
 4. Уг гарбал_______________________
 5. Наhанай ямар бүлэгтэ хабааданаб? _____________________
 6. Мэргэжэл (хаана, хэзээ, ямар hургуули ямар мэргэжэлээр түгэсхөөб)

__________________________________________

 1. Мүрысөөнүүд, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд
 2. ___________________________________ ______________________
 3. Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар (заатагүй) _____________
 4. Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээсэлнүүд _______________
 5. ИНН ______________________________________
 6. Гүрэнэй тэдхэмжын гар даалгын үнэмшэлгын дугаар __
 7. Гүйсэдхэлгын түсэб________________________
 8. Дуушанда наадажа үгэгшэ хүгжэмшэдэй обог, нэрэ, эсэгын нэрэ

______________________________________________________

 1. Мэдүүлгэ бэшэhэн саг: он, hара, үдэр: 2016 оной _______ hарын «___»
 2. Танай ажамидаралда болоһон һонин ушарнууд:

___________________________________________________

 

КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

БУРЯТСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

 

Организатор конкурса: ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»

Цели и задачи конкурса:

Конкурс призван способствовать сохранению и дальнейшему развитию культурного наследия бурят, популяризации народной песни и своеобразия народно-певческих традиций разных этнических групп бурят, выявление малоизвестных песен, самобытных исполнителей, совершенствование их мастерства.

Основные условия и порядок проведения конкурса:

В конкурсе принимают участие солисты — исполнители бурятских народных песен в четырех возрастных группах:

 • I группа – от 7 до 16 лет включительно;
 • II группа – от 17 до 30 лет;
 • III группа – от 31 до 50 лет;
 • IV группа – от 51-го и старше.

Каждая делегация имеет право представить по одному исполнителю в каждой возрастной группе.

К участию в конкурсе не допускаются лица, окончившие музыкальные отделения учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по специальности «вокал» и лица, работающие в профессиональных музыкальных коллективах. Разрешается участие Лауреатов прошлых фестивалей в других возрастных группах.

Конкурс проводится в два тура.

Каждый конкурсант готовит всего три песни (без повтора на II-ом туре). Участники исполняют песни без микрофона. Использование фонограмм не допускается. Обязательное условие для участников – соответствие в исполнении традициям локальной певческой культуры своего региона.

Первый тур

 1. Конкурсант исполняет две разнохарактерные бурятские народные песни — а’капелла и в сопровождении бурятских народных инструментов.

Второй тур

 1. Конкурсант исполняет старинную бурятскую песню.

Критерии оценок:

 • вокальные данные исполнителя;
 • артистизм, яркое сценическое воплощение;
 • соответствие программы выступления Положению о конкурсе;
 • костюм (в народном стиле);
 • примерный период появления песни.

Подведение итогов конкурса:

Три лучших исполнителя в каждой возрастной номинации награждаются дипломами Лауреата и призами. Оргкомитетом учреждаются специальные призы «Арадай абдарһаа». Выступление солистов оценивает жюри, в состав которого входят известные деятели по музыкальному искусству, вокалу и традиционной народной культуре.

Для участия в конкурсе необходимо направить:

— заявку на участие по форме установленного образца

— творческую характеристику;

— фотографию участника в цифровом формате.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 июня 2016 г. направить анкету-заявку установленного образца по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, 32, Республиканский центр народного творчества», отдел народного творчества на электронный адрес: altarganarb@mail.ru.

Во время проведения фестиваля «Алтаргана-2016» конкурсанты будут выступать в концертных программах на сценических площадках города Улан-Удэ. Также планируются проведение мастер-классов ведущими специалистами вокального искусства и творческих встреч.

Справки по телефону: 8(3012) 45-53-25, 8(9021)60-30-14, 89085914939. Координатор конкурса – Дондукова Дагзама Дондуковна.

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2016» в конкурсе исполнителей бурятских народных песен

 

 1. Регион _______________________________________________
 2. ФИО (полностью)_____________________________________
 3. Дата рождения «___»___________ ______г.
 4. Родовая принадлежность________________________________
 5. Возрастная группа____________________________________
 6. Образование (когда и что окончил, по какой специальности) _______________________________________________________
 7. Сведения об участиях в творческих конкурсах и фестивалях, предыдущие достижения__________________________________________
 8. Контактный телефон (обязательно) _______________________
 9. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,

кем и когда выдан __________________________________________

 1. ИНН _________________________________________________
 2. Номер страхового свидетельства _______________
 3. Программа выступления _________________________________
 4. ФИО аккомпанирующего состава_________________________
 5. Е-mail________________________________________________
 6. Предыдущие достижения_______________________________
 7. Интересные факты из жизни (не бытовые)

__________________________________________________________